Terug Bericht van Natuurmonumenten over de Oeverzwaluw
 

Oeverzwaluw geholpen

11-06-2008
voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft een kleine kolonie oeverzwaluwen zich gevestigd in de berg grond aan de Haarweg/Hoogeveenseweg. We zijn daar als Natuurmonumenten heel gelukkig mee. Dit typische vogeltje trekt ook veel belangstelling van publiek en daar moeten we iets mee natuurlijk. Over en jaar, of wellicht twee, is
de berg zand weg en natuurlijk dan ook de oeverzwaluw. Als oplossing denken wij aan een nieuwe broedlocatie specifiek voor deze prachtige vogel en roepen de hulp in van derden.

Aan de andere zijde van de Haarweg op dezelfde kruising ligt een afgegraven laagte welke jaarlijks vol water komt te staan en dan gedurende het seizoen weer opdroogt. Daar achter ligt het Koekoeksven en op deze plek willen we een oeverzwaluwwand  aanleggen en daarmee de bijzondere vogel voor het gebied behouden.

Hiervoor zijn gelden nodig voor aanleg en onderhoud en zoeken sponsoren.
Dit kan door inbreng van geld, maar ook door inzet van materiaal en machines.
Natuurmonumenten zou dit graag samen doen met de mensen uit de omgeving en wellicht zijn er al mensen die veel van oeverzwaluwen weten, dan komen we er graag mee in contact.

Doen we het goed, dan hebben we een bepaalde leemhoudende zandgrond nodig en moeten die aanvoeren en verwerken.
Jaarlijks moeten de gaten worden gedicht.
Ter informatie van belangstellenden zou een infopaneeltje welkom zijn.

Met vriendelijke groeten,

Andre Donker
beheerteammedewerker communicatie DrentheZuid

Natuurmonumenten
Het Vossenland 10 7984 NK  Dieverbrug
T (0521)591296  - M (06)25074970 - F (0521)594086

 

Oeverzwaluw

oeverzwaluwen zijn aan het nestelen aan het begin van de Haarweg, waar het zand opgeslagen is

 

Oeverzwaluw (Sand Martin, Riparia riparia)

Algemene informatie

Oeverzwaluwen zijn weinig kieskeurige vogels van open terreinen. Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: Er moet een kale, zandige of lemige steilwand zijn, waarin de nestholen uitgegraven kunnen worden, en er moeten flink wat muggen of andere insekten rondvliegen, iets dat in de Nederlandse delta geen enkel probleem oplevert... Zoals de meeste insekteneters brengen oeverzwaluwen de winter door in Afrika; de Nederlandse broedvogels trekken vooral naar de Sahel-zone

Status: Broedvogel
Trek/stand/winter: Trekvogel
Trend en aantal: De eerste degelijke schatting van het aantal broedende oeverzwaluwen stamt uit midden jaren zestig; zo'n 25.000 paar. Langs de grote rivieren kwamen nog kolonies van meer dan 500 paar voor! Midden jaren zeventig was het broedbestand door verlies van broedgelegenheid en droogte in de winterkwartieren geslonken tot 5000-8000 paar, een afname die zich doorzette tot 1985, toen met 3500 paren een dieptepunt bereikt werd. Sindsdien is sprake van een voorzichtige toename tot 8000-12.000 paar begin jaren negentig. Bolwerken zijn de grote rivieren, Drenthe en de oostelijke Delta.
Foerageer- en broedbiotoop: In rivier- en beekgebiede met steile oevers zoekt de oeverzwaluw naar insecten. Een grote kolonie oeverzwaluwen eet per dag tot wel enkele kilo's muggen!

bron: