Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Verslag vergadering contactpersonenoverleg 17-10-2012

 

Onderwerp:

 Verslag vergadering contactpersonenoverleg

Datum:

 17 oktober 2012

Locatie:

 Dorpshuis ít Haoler hoes in Hooghalen

Aanwezig:

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig:

 Beilervaart (Gerard Pronk, Jurjen Raatjes), Broekstreek (Kees Kuik), Brunstig (Jan Bloksma, Drijber (Jan Koops), Hooghalen/Laaghalen/Laaghalerveen (Reinhard Mulder), Hoogersmilde (Anne Hoogeveen en Marja van Stein), Klatering (Paula Hartman en Hilda Theyema), Nieuw Balinge (Albert Wielink), Oranje (Hilda van der Heide en Geesje Bakker), Smalhorst (Henk Booiman), Witteveen (Patricia Mooren en Marga Seubring) en Zwiggelte (Jacob Stroomberg), Dorpenoverleg (Wolter Muggen), Stichting Welzijn Midden-Drenthe (Janneke Verdijk), Politie (Henk van Ek en Jan Kluiter), Gemeente (Margot Gerrits, Evy Goessen en Nick Bruins)

Jan Kogelman en Jan Darwinkel (verslag), contactambtenaren

Orvelte (mkg) Bruntinge, Elp/Zuidveld, Eursinge, Hijken, Holthe/Lieving/Makkum, Spier en Wijster, Bert Eefting, wijkagent (mkg)

Gastsprekers:

Nick Bruins, Evy Goessen en Margot Gerrits

 

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Reinhard Mulder opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

 

2.

Voorstelrondje vindt plaats.

 

3.

Verslag 18 april 2012

Er zijn geen op- aanmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

 

 

4.

Informatie over voortgang glasvezel. Nick Bruins geeft een toelichting. Grote kernen worden aangesloten. De kosten voor kleinere kernen/buitengebied zijn nog niet bekend, Regge wil een samenwerkingsovereenkomst; de gemeente wil eerst duidelijkheid over de kosten. Gemeente wil met een kostenplaatje naar de dorpen. De verwachting is dat dat op korte termijn kan. Provincie wil ook iets voor het buitengebied; de kosten vormen een probleem.  Graafwerk vormt de grootste kostenpost. Regge doet alleen particulieren (geen bedrijventerreinen). Gemeente kan een vergunningaanvraag niet weigeren Aansluiten buitengebied is afhankelijk van de belangstelling (onderzoeken). Kan betekenen dat percelen worden uitgesloten. Oprichting van bv. een coŲperatie kan misschien mogelijkheden bieden. Van de zijde van het Dorpenoverleg wordt aangegeven dat het graag mee wil denken. Daar zal gebruik van worden gemaakt.zodra de offerte van Regge er ligt. DOMD stelt dit onderwerp aan de orde tijdens de najaarsvergadering met de leden,

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente-DOMD

DOMD

5.

Informatie over toeristische onderwerpen. Evy blikt terug op de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Westerbork als nieuwe startplaats voor de fiets-4-daagse was een groot succes (3200 deelnemers) dorpen kunnen zich aanmelden als stempelplaats. Er is een papieren versie van de belevingskaart gerealiseerd; verkrijgbaar bij de tipís.

De tipís draaien goed. Er is een nieuwe geopend in de Brinkstraat in Beilen. Nieuw-Balinge heeft in het dorpshuis een infopunt. Rond Huug de hooglander speelt van alles. Dorpen kunnen een Huugpak huren voor allerlei activiteiten.

Op 12 november a.s. is er een netwerkbijeenkomst over cultuur en toerisme met een gastspreker van het gevangenismuseum. De dorpen worden daarvoor uitgenodigd (via contactambtenaren). Dorpen hebben gereageerd op de vraag wandelroutes/activiteiten door te geven. Er wordt gewerkt aan een dorpsommetjesbox; voorjaar 2013 moet die klaar zijn.

 

5a.

Informatie over duurzaamheid. Margot merkt op dat de actie Mijn isolatie 1 een groot succes is geweest. Veel belangstelling; 80 woningen. Er komt een vervolg. De trekker daarvan is ENN. Joop Eising van dit bedrijf vertelt het e.e.a. over het bedrijf ENN en de opdracht waarvoor het zich gesteld ziet. De gemeente wil 80 woningen die na uitvoering 2 labelstappen lager uitkomen (of 160 1 stap). Joop krijgt een overzicht met namen van de dorpscontactpersonen ( is toegezonden); buurtkranten worden als middel gebruikt om bewoners te bereiken. De doelgroep bestaat uit particuliere woningen gebouwd voor 1980. Deelnemers moeten bereid zijn een bedrag van Ä 700,- te investeren. Deelnemers krijgen een maatwerkadvies, een thermoscan en energielabel. Het advies wordt besproken. Vervolgens worden er bijeenkomsten georganiseerd voor cluster voor deelnemers. Materiaal kan collectief worden ingekocht. Na uitvoering van maatregelen wordt het label opnieuw vastgesteld. De presentatie van Joop is inmiddels via de contactambtenaren naar de contactpersonen gezonden  

 

 

 

 

 

Gemeente verzonden

Gemeente verzonden

6.

Bladbakken

Jan Kogelman geeft aan dat de bakken inmiddels weer zijn geplaatst, dat er geen uitbreiding komt van het aantal bakken maar dat er binnen dorpen op verzoek kan worden verplaatst.

 

7.

Informatie voorzitter over Hooghalen.

Reinhard vertelt. ondersteund door beelden, wat er zoal gebeurt in en rond Hooghalen. Diverse onderwerpen passeren de revue zoals de projecten 5-sterrendorp, Oranjekanaal West, de op handen zijnde herinrichting van de Hoofdstraat, het uitbreidingsplan Brootacker en Duurzaam Hooghalen. De presentatie wordt toegezonden.

Ton van Ewijk geeft vervolgens een presentatie over het project duurzaam Hooghalen; allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid die in en rond Hooghalen plaats vinden. Deze presentatie wordt nog toegezonden.

 

 

 

 

 

Gemeente verzonden

Gemeente

8.

Meldingen

In Hoogersmilde is de starthandeling voor de nieuwbouw van de brede school geweest.

 

9.

Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

10.

Sluiting.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 17 april 2013 om 20.00 in het nieuwe buurthuis in Klatering.

De voorzitter sluit hierna de vergadering.

 

 

 

 

Tekstvak: Verslag