Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg Dorpenvertegenwoordigers met Contactambtenaren

 

Onderwerp:

 Overleg contactpersonen - contactambtenaren

Datum:

 23 maart 2011

Locatie:

 Gemeentehuis (raadzaal)

Aanwezig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig:

Contactpersonen dorpen:

Patricia Mooren en Karel Roos (Witteveeen), , Geesje Bakker en Jan vd Waerdt (Oranje), Ineke Slagter (Hoogersmilde), Kees Kuik (PB de Broekstreek), Albert Wielink (Nieuw Balinge), Kees Stolp (Spier), John van de Weide (Wijster), Paula Laning (Drijber), Lambert Dolfing (Orvelte), Hans Klaassens (Hooghalen-Laaghalen-Laaghalerveen), Arjan van Gelderen (Holthe-Lieving-Makkum)

Dorpenoverleg: Wolter Muggen

Stichting Welzijn Midden-Drenthe: Janneke Verdijk

De wijkagent: Jan Kluiter

Contactambtenaren gemeente Midden-Drenthe:

Jan Darwinkel (vzt) en Jan Kogelman (verslag)

Contactpersonen van:

Eursinge, Beilervaart, Klatering, Hijken, Zwiggelte, Brunsting, Smalhorst. Bruntinge, Elp-Zuidveld

 

 

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Jan Darwinkel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt (later) een voorstelrondje. Agendapunt 3, het Woonplan, vervalt. De agenda wordt op dat punt aangepast.

 

2.

Verslag van 27 oktober 2010 wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag informeert Orvelte naar de data van plaatsen en weghalen van de bladbakken. De uitgangspunten worden in het verslag opgenomen en die luiden als volgt:

Bladbakken:

·         Bladbakken worden alleen geplaatst als het gaat om bladoverlast van gemeentelijke bomen

·         Bladbakken worden geplaatst rond 1 oktober en verwijderd in de week voor de kerst

·         Binnen de bebouwde kom door Alescon en buiten de bebouwde kom door de gemeente

·         De plaats van bladbakken blijft dezelfde als het voorgaande jaar. Locaties van bladbakken binnen de bebouwde kom worden in overleg met Plaatselijk belang gewijzigd. Het aantal wordt niet uitgebreid.

·         Verzoeken voor het plaatsen van bladbakken buiten de bebouwde worden door de gemeente beoordeeld,

·         Bij oneigenlijk gebruik worden ze verwijderd (stobben, coniferen of ander dan organisch materiaal)

·         Een bak wordt geleegd als het nodig is

·         het legen van bladbakken binnen de bebouwde kommen gebeurt door Alescon.

·         De gemeente zorgt voor het legen van de bakken in de andere gebieden

 

Jan K, uitgangspunten in verslag opnemen

3.

Patrica Mooren geeft een presentatie over het project “Witteveen Levend en Jong”. De directe aanleiding was de sluiting van de school in Elp. Voor Witteveen reden om nog meer te gaan kijken naar kansen en mogelijkheden de leefbaarheid van het dorp te onderzoeken en vast te houden. Dorpenoverleg gaat een onderzoek doen: “Wat kan samen worden gedaan.” Motto daarbij is: Niet afvangen, maar samenwerken. Daarbij wordt natuurlijk gekeken binnen het dorp, maar ook samenwerkingsmogelijkheden met andere dorpen worden onderzocht. Met Nw Balinge en de Broekstreek (peuterspeelzaal) zijn al gesprekken gaande. Wellicht dat ook over de gemeentegrenzen wordt gekeken. Het is een doorlopend project.

 

Jan K. Presentatie van Patricia wordt bij het verslag gevoegd.

4.

De pauze wordt gebruikt om even bij te praten

 

5.

Dorpse Zaken:

Orvelte: Lambert geeft aan dat de seizoensactiviteiten op vrijdag 22 april starten.

Broekstreek, Kees:

-       de samenwerking met Witteveen komt goed op gang.

-       het kunstwerk in de Broekstreek is binnenkort gereed.

-       In augustus wordt het schoolfeest georganiseerd.

Witteveen, Patricia:

-       Witteveen heeft een prijs gewonnen met een dorpsommetje. Aan de wedstrijd “Dorp met Pit” namen 9 andere Drentse deel.

-       In de nieuwbouwwijk zijn straatnamen onthuld, waarbij de familie aanwezig was naar wie de straten zijn vernoemd.

-       Ook in Witteveen wordt een zomerfeest gehouden.

Dorpenoverleg, Wolter:

 wijst op de ledenvergadering van 20 april a.s. in Hoogersmilde.

Nieuw Balinge, Albert:

-       de jeugdsoos wordt verbouwd om geschikt te worden voor kinderopvang.

-       Ook Nw Balinge gaat aan de slag met het kijken naar een goede toekomst voor Nw Balinge. Het project Veuruut kiek’n wordt door een groot aantal vrijwilligers uitgevoerd

-       Er komt een masterplan voor het voormalige munitiedepot. In 2013 moet dat plan klaar zijn. Het omvat 19 ha. Er zijn open dagen, maar Albert gaat voor ons een aparte dag(deel) organiseren

-       Er is een werkgroep bezig met het voorbereiden van het 100 jarig bestaan van Nw Balinge.

-       Woonservice is bezig met plannen voor de bouw van wooneenheden voor de ouder jeugd (van vroeger). Die seniorenhuisvesting komt in of op de plek van de Morgenster

-       Aan de Middenraai zijn 2 starterswoningen gepland

-       Van de speeltuin wordt veel gebruik gemaakt. Kinderen steken weleens onverwacht de weg over en de vraag is of er maatregelen mogelijk zijn. Gewezen wordt op de poppetjes die bij scholen staan en door Univé weleens worden verstrekt.

Wijster, John:

-       met de Tennetgelden die beschikbaar komen worden enkele projecten uitgevoerd

-       het pad langs het Linth Homankanaal wordt opgeknapt

-       er komt een wandelroute in het Hamveld en het fietspad wordt verbreed

-       De Esstraat krijgt een opknapbuurt, door en voor de buurt

Spier, Kees:

-       de geluidswal aan de Spierse kant is nog steeds in ontwikkeling

-       Langs de weg Wijster-Spier zijn kattenogen geplaatst, die werken op zonnecellen

Hooghalen Hans:

-       in 2010 zijn veel activiteiten georganiseerd vanwege het 800 jarig bestaan. Alle evenementen werden goed bezocht.

-       De school bestaat 80 jaar

-       Hooghalen heeft het certificaat 5 ***** dorp behaald. Een erkenning voor de werkgroepen. Naoberschap is één van de kernkwaliteiten van het dorp.

-       De buurtacademie loopt erg goed; er worden veel cursussen gegeven.

-       Brootacker II is in uitvoering. In 2012 kan daar worden gebouwd.

-       Met Hijken loopt een pilot voor samenwerking van de sportverenigingen. Binnenkort geven de leden hun mening over de samenwerking.

-       Er zijn plannen om de Hoofdstraat aan te pakken. (opknappen/uitstraling)

-       Hooghalen heeft meegedaan aan NL doet. Vrijwilligers hebben verschillende werkzaamheden gedaan. (reclameborden schoongemaakt rond het voetbalveld/schilderen jeugdsoos/schoonmaken banken in het dorp)

Oranje Geesje:

-       Oranje staat nog steeds op de kop vanwege de herstructurering van de weg

-       Een zorg is dat de weg te smal is voor landbouwverkeer

-       Oranje krijgt een nieuw buurthuis

-       In 2013 bestaat Oranje 100 jaar

Wijster Paula:

-       een bestemmingsplan is in de maak

-       met tennetgelden worden 27 erven aangepakt

-       kinderopvang gaat samenwerken

-       dorpsommetjes zijn in de maak

-       30 april is de nieuwe website klaar

Holthe Arjan:

-       de nieuwe gasleiding en waterleiding zijn bijna klaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert

6.

Informatie door Evy Goessen.

Evy is als beleidsmedewerkster bezig de ondernemers op het gebied van recreatie te leren kennen. Recreatie is door de politiek aangewezen als een speerpunt. Er zijn meedenkavonden geweest, waarin bewoners/ondernemers hun ideeën konden spuien. Drentse Hooglanden is de promotiesite: www.drentsehooglanden.nl .

Verder zijn er folders beschikbaar, onder andere met de Smaakfietsroute.

Een nieuw idee is het maken van folders/kaarten waarin de dorpsommetjes zijn opgenomen. Op de achterzijde van de kaarten kunnen dan foto’s van panorama’s van de dorpen worden geplaatst. Daar hoort ook een tekst bij. De dorpen moeten dan de benodigde informatie aanleveren. Janneke zal de dorpen hierover benaderen.

Er komt aan promotiecampagne: folder wordt huis aan huis verspreid en de pers wordt benaderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janneke

7.

Vergaderlocatie.

Vanuit Nw Balinge is het voorstel ingebracht om onze bijeenkomsten op locaties in de dorpen te houden. De kosten worden de gemeente betaald. Dorpenoverleg heeft ook zo’n systeem. Het voorstel wordt aangenomen en de volgende vergadering is in Nieuw Balinge. Het organiserende dorp zorgt voor een voorzitter en stelt de agenda samen (zonodig in overleg met de contactambtenaren, die ook het verslag voor hun rekening nemen.

Jan K en Janneke komen met een voorstel, waarbij de de vergaderschema’s op elkaar worden afgestemd.

 

 

 

 

 

Jan K. en Janneke

8.

Bezuinigingen.

Hierover is nog niet meer bekend.

 

9.

Rondvraag:

-       Patricia geeft aan dat de faunatunnels in Westerbork nog niet goed zijn afgewerkt. Dat gaat zeker nog gebeuren, maar het herstel van de winterschade wordt eerst aangepakt.

-       Kees meldt dat het laatste deel van het fiestpad Spier-Wijster erg hobbelig is. Dit wordt doorgegeven.

 

 

 

Jan D

11.

Sluiting: Jan Darwinkel sluit de vergadering en bedankt voor de inbreng. De volgende vergadering is op 26 oktober 2011, in het Dorpshuis van Nieuw Balinge,  aanvang 20.00 uur.