Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg Dorpenvertegenwoordigers met Contactambtenaren

 

Onderwerp:

 Verslag vergadering contactpersonenoverleg

Datum:

 26 oktober 2011

Locatie:

 Dorpshuis De Heugte Nieuw-Balinge

Aanwezig:

 

 

 

 

 

 

Afwezig:

 Patricia Mooren (Witteveeen), Jacob Stroomberg (Zwiggelte), Aaldert Boelen en Jan Bloksma (Brunsting), Geesje Bakker en Hilda van der Heide (Oranje), Albert Wielink (Nieuw Balinge/voorzitter), John van de Weiden (Wijster), Arjan van Gelderen (Holthe-Lieving-Makkum), Lambert Dolfing (Orvelte), Henry Brinkmann en Paula Hartman (Klatering), Tinus Daling (Elp- Zuidveld), Jan Kluiter en Henk van Ek (wijkagenten), Wolter Muggen (Dorpenoverleg Midden-Drenthe), Jan Koops en Betsy Stehouwer (Drijber), Ineke Slagter (Hoogersmilde), Jansje Kuik (Broekstreek), Jan Darwinkel (Gemeente Midden-Drenthe/verslag)

Beilervaart, Bruntinge, Eursinge, Hijken, Hooghalen, Smalhorst, Spier.

Gastsprekers: Jolanda Bos (Gemeente; agendapunten 4 en 5) en Teun Vet (politie; agendapunt 4)

 

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Albert Wielink opent de vergadering en heet welkom.

 

2.

Voorstelrondje

Wordt gedaan.

 

3.

Verslag 23 maart 2011

N.a.v.: De bladbak in Orvelte is nog niet geplaatst. Daarna wordt het verslag vastgesteld.

 

Gemeente: afgehandeld

4.

Burgernet.

Teun geeft een toelichting (power-point) op het onderwerp Burgernet en de bedoeling ervan. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, de gemeente en de politie met de bedoeling de veiligheid in de woonomgeving te bevorderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven.

Vanuit de verschillende dorpen wordt aangegeven dat de telefonische bereikbaarheid te wensen overlaat.

In het kader van de 6-minuten zone (Hartveilig Drenthe) heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge daarover richting provider schriftelijk gereageerd.

Afgesproken wordt dat de betreffende brief naar alle dorpen wordt gezonden (gemeente), dat er een actie richting Dorpenoverleg komt (PB Nieuw-Balinge) en dat Teunís presentatie met het verslag wordt meezonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente/PB Nieuw-Balinge: afgehandeld

5.

Oud en nieuw

Rond de jaarwisseling vinden er in sommige dorpen incidenten plaats. Het is zaak locaties/situaties waar een dreiging vanuit gaat te inventariseren/lokaliseren en daar begeleiding op te zetten. De vraag is of dit soort situaties zich in dorpen voordoen en zo ja om die te melden bij de wijkagenten.

Jolanda stelt hiervoor een stukje op dat via de mail wordt toegezonden

 

 

 

 

 

Gemeente: afgehandeld

6.

Paasvuren

De regels/gang van zaken rond het branden van paasvuren vragen de aandacht. Het college denkt hierover na en gaat een voorstel voorleggen aan het Dorpenoverleg Midden-Drenthe.

 

 

 

Gemeente

7.

Pauze

 

8.

Presentatie PB Nieuw-Balinge

De voorzitter laat met behulp van een power Point presentatie zien wat er de afgelopen jaren aan projecten in Nieuw-Balinge heeft gespeeld en welke momenteel nog in uitvoering zijn. Bij die laatste gaat het bv. om Veur uut kiekín.

 

9.

Munitiecomplex

Voor 24 maart 2012, 10.00 uur staat een bezoek aan het complex gepland. Aanmelden kan via de contactambtenaren.

 

 

Allen

10

Dorpse zaken

Witteveen

Het project Witteveen levend en jong loopt nog; er vinden gesprekken plaats met Nieuw-Balinge en De Broekstreek, de eerste huizen in het bestemmingsplan zijn opgeleverd, de mobiele bereikbaarheid van Witteveen is slecht, het project Veilig door het veen loopt en er wordt onderzocht of en hoe maatschappelijke stages vorm kunnen krijgen in het dorp.

Brunsting

De picknickplaats bij het fietspad is aangelegd; mogelijkheden voor aanleg van een trapveldje voor de jeugd worden onderzocht.

Broekstreek

De structuurvisie komt donderdag 27/10 in de gemeenteraad, het kunstwerk wordt in het komende voorjaar geplaatst, er is een AED in Balinge; ook in Garminge en Mantinge wordt een aed gewenst, de buurtacademie herleeft, er wordt een snoeicursus gegeven, de overkapping bij het dorpshuis wordt geplaatst

Oranje

In 2013 wordt een kunstwerk geplaatst; het nieuwe buurthuis is bijna klaar.

Hoogersmilde

De nieuwbouw in de A. Pauwstraat is gestart; de buurtacademie is een succes, er vinden veel activiteiten voor de jeugd plaats, binnenkort wordt gestart met de herbouw van de tv-toren, de plannen voor nieuwbouw van de brede school zijn gepresenteerd. Het is Inekeís laatste bijeenkomst;

De voorzitter bedankt haar voor haar bijdrage/inzet.

Holthe-Lieving-Makkum

Aed loopt, het volleybaltoernooi was een succes.

Ook Arjanís laatste keer. De voorzitter bedankt hem eveneens.

Orvelte

Het seizoen is voorbij en het wordt weer rustiger in het dorp, de bushalte is aangepast.

Elp

Er wordt naar herbestemming van de school gezocht en verder vinden er verschillende activiteiten plaats.

Dorpenoverleg

Aandacht voor de jaarvergadering op 23 november a.s.

Klatering

Aed ( 25 personen herhalingscursus), er zijn plannen voor een buurthuis, de burgemeester wordt inwoner.

Drijber

Aedís, project 60+ gezond en wel, diverse activiteiten in het dorpshuis, kinderopvang in de school, bushaltes aangepast.

Wijster

De loswal Linthorst Homankanaal is opgeknapt, aan het ommetje Reigerveen wordt gewerkt, de Esstraat wordt samen met de bewoners opgeknapt.

Zwiggelte

Dorpsfeest groot succes, aedís evenals het dorpsommetje afgerond, er is gestart met de nieuwbouw in het dorp.

 

11.

Nieuwe vergaderdatum/locatie

18 april 2012 ít Broekhoes in Balinge.

Allen

12.

Rondvraag

Zwiggelte geeft klachten over wegen door via de mail.

Er is onduidelijkheid over de belijning van de MR. Kanweg in Witteveen. (er zou een slijtlaag aangebracht worden; dat gebeurt ivm weersomstandigheden volgend jaar. De belijning is daarom tijdelijk weer aangebracht)

Vraag wat er met de J. Brugginkweg in Hoogersmilde gaat gebeuren. (het gedeelte tussen sportvelden en camping wordt voorzien van asfalt)

Aandacht voor het gat in de weg Kanaal oz Drijber. (doorgegeven: bij beoordeling 2012 betrekken)

 

 

Gemeente: afgehandeld

 

13

Sluiting

De voorzitter bedankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.