Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg Dorpenvertegenwoordigers met Contactambtenaren

 

Onderwerp:

 Verslag vergadering contactpersonenoverleg

Datum:

 18 april 2012

Locatie:

 Dorpshuis Broekhoes in Balinge

Aanwezig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig:

 Beilervaart (Gerard Pronk), Broekstreek (Kees Kuik), Drijber (Betsy Stehouwer en Jan Koops), Elp-Zuidveld (Tinus Daling), Eursinge Westerbork (Jelly Heling), Holthe/Lieving/Makkum (Jolien Fokkens en Ria Koke), Hoogersmilde (Bertha Warries en Marja van Stein), Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen (Hans Klaasens), Klatering (Paula Hartman en Henry Brinkmann), Nieuw Balinge (Albert Wielink), Orvelte (Lambert Dolfing), Smalhorst (Lucie Zinger), Witteveen (Patricia Mooren) en Zwiggelte (Jacob Stroomberg)

Dorpenoverleg: Henk Wolbers (agendapunt 8)

Jan Darwinkel en Jan Kogelman (verslag), contactambtenaren

Oranje en Spier mkg

Brunsting, Bruntinge, Hijken, Wijster.

Bert Eefting, wijkagent mkg

Gastsprekers:

Nick Bruins (agendapunt 4), Broer Roorda (8), Toyah Rodhouse (9), Manita van de Nadort (10)

De volgorde van de agenda is tijdens de bijeenkomst niet helemaal aangehouden. In het verslag heb ik dat wel gedaan.

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Jan Kogelman opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Na een kwartiertje neemt Kees Kuik het voorzitterschap over.

 

2.

Voorstelrondje volgt.

 

3.

Verslag 26 oktober 2011

Er zijn geen op- aanmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

 

 

4.

Informatie over bereik mobiel netwerk/kwaliteit internet gebruik. Nick Bruins geeft een toelichting. Enkele grote bedrijven zijn bezig met de “beglazing” van de grotere kernen in Midden-Drenthe. Dat betekent dat een glasvezelverbinding wordt aangelegd voor o.a. internet, tv en telefoon. De rol van de gemeente beperkt zich tot het verlenen van een vergunning. De gemeente wil graag dat het hele gebied wordt meegenomen. Nick vraagt hoe de kwaliteit van het gebruik is. De reacties zijn wisselend. In enkele gebieden (o.a. omgeving Nw Balinge, Witteveen en Orvelte) is de kwaliteit/bereikbaarheid slecht en daar zijn veel klachten over. Dat moet verbeteren. In zijn algemeenheid is de mening dat glasvezelverbinding sowieso een verbetering betekent, waarvan geprofiteerd zou moeten kunnen worden. Ook voor bedrijven is dat van groot belang.

De kosten liggen voor een totaalpakket (internet, telefoon en tv) rond de € 45,00 per maand. 30% van de bewoners moet dan meedoen. Dat geldt voor de grotere kernen. De woningcorporaties zijn nog niet benaderd.

Vervolg: de gemeente neemt de opmerkingen mee en gaat bekijken wat haalbaar is richting de glasvezelbedrijven.

 

Aanvulling 23-07-2012

In april is er tijdens het dorpenoverleg gesproken over de ICT infrastructuur. Tot nu toe hebben jullie nog weinig gehoord, dat heeft voornamelijk te maken met het lange traject om de feiten helder op tafel te krijgen.

Zoals jullie misschien hebben gezien is Reggefiber gestart met de vraagbundeling in de grootste kernen.
Wij kunnen ze daar niet in tegenhouden, het bedrijf wil wel graag samenwerken. Wij zijn al langer in gesprek over de kleinere kernen en het buitengebied. We hebben van het bedrijf schattingen gekregen van de kosten. Deze waren echter te onbetrouwbaar om mee te gaan rekenen. Voor ons een reden om de samenwerking nog niet aan te gaan. Het bestuur maakt zich hard voor de kleine kernen en wil verder in gesprek over de kosten in de kleine kernen en het buitengebied.
Een goede berekening is nodig om goed beeld te krijgen hoe groot het gat is tussen de investering die Reggefiber wil doen per aansluiting en de daadwerkelijke kosten.
We zijn nu in overleg voor een betrouwbare berekening. Als we deze hebben willen we dat graag met de dorpen gaan delen en samen de vervolg stappen bepalen.
Mochten jullie nog vragen hebben dan horen wij graag van jullie.
Met vriendelijke groet,

Nick Bruins
Beleidsmedewerker Economische Zaken
________________________________________
Gemeente Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1
Postbus 24
9410 AA Beilen

T 0593-539222
M 06-46448068
E n.bruins@middendrenthe.nl


 

 

Gemeente

5.

Informatie duurzaamheidprojecten (was als bijlage bij de agenda gevoegd)

Janneke meldt dat in 5 dorpen een project duurzaamheid loopt, of wordt opgestart.

Van de voortgang worden alle dorpen op de hoogte gehouden.

Janneke

6.

Kees Kuik/Patricia:

melden de fusie van de basisscholen in Balinge en Witteveen. Er dreigde voor beide dorpen een situatie te ontstaan dat de scholen op (korte) termijn zouden moeten sluiten door de terugloop van het aantal leerlingen. Plaatselijk belang Balinge en Witteveen hebben elkaar over en weer geholpen, waarbij o.a. de leefbaarheid, het vervoer van de kinderen en fietsroutes zijn besproken.

Er zijn verschillende werkgroepen opgericht, de mening van de ouders is gepeild door middel van een enquête. Ook de OR is nauw betrokken bij het proces. Verder is er een werkgroep “van sluiting naar één nieuwe school”. De kinderopvang wordt in Witteveen verder gerealiseerd.

Balinge wordt de nieuwe vestigingsplaats van de school. Volgens de huidige prognoses van het leerlingenaantal is  met de fusie in ieder de school tot 2020 gegarandeerd.

De gemeente heeft coöperatief meegewerkt. De bedoeling is dat 1 augustus 2012 de fusie een feit is.

Ook op andere terreinen ontstaan door het proces van de fusie samenwerkingsverbanden.

 

7.

Evaluatie Paosvuur’n: Toelichting Jan Kogelman

De gemeente is erg tevreden over het verloop. Westerbork heeft (weer) de 1e prijs; Smilde de 2e en Nw Balinge de 3e.

Door een goede aanpak van de dorpen is er weinig “verboden” materiaal aangetroffen. De gemeente zorgt voor het opruimen van de resten.

De toegezegde bijdragen van de gemeente worden overgemaakt aan de dorpen.

 

8.

Klapkassies: voortgang project: Henk Wolbers DOM en Broer Roorda (gemeente)

Henk Wolbers en Broer Roorda geven de stand van zaken weer. In veel dorpen zijn de klapkassies gerealiseerd. Het project loopt tot eind 2012. Dorpen/buurten kunnen zich nog aanmelden. De aanlegkosten en de kosten van de eerste cursus worden vergoed. De vervolgkosten zijn voor de dorpsbelangen.

De Stichting Hartveilig Drenthe is in oprichting. Die stichting wordt het centrale punt waar het gaat om aanmelding cursussen, registratie, alarmering etc). Mensen moet zich zelf aanmelden.

uitgangspunten beleid bij het verslag voegen

(wordt nagezonden)

9.

Millenniumproject gemeente: Toyah Rodhouse geeft een toelichting. De gemeente Midden-Drenthe wil de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners met de derde wereld vergroten op het gebied van o.a. onderwijs, ziektebestrijding en het tegengaan van armoede. Op zaterdag 14 april a.s. is er een Millennium Markt in Beilen.

Daar laten veel inwoners en maatschappelijke instellingen zien hoe ze dat doen.

Voor meer informatie kun je naar: www.middendrenthe.nl/millenniumdoelen  

Gemeente

10

Dag van de Dialoog gemeente: Manita van de Nadort vertelt over het ontstaan, het doel en nut van de Dag van de Dialoog, die zoals gebruikelijk begin november wordt gehouden.

De Dag van de Dialoog bestaat al een aantal jaren; gestart in Rotterdam op wijknivo. Doel was en is burgers door middel van tafelgesprekken met elkaar in dialoog te brengen. Dat betekent dat er vooral geluisterd moet worden. Deelnemers doen hun verhaal aan de hand van een Thema. De gemeente doet al een paar jaar mee; eerst op kleine schaal en nu is er een stichting opgericht die de organisatie zal verzorgen. De stichting streeft er naar om in alle dorpen in Midden-Drenthe deze gesprekken te organiseren. Nadere informatie volgt.

Gemeente

11.

Wie heeft er iets bijzonders/speciaals/opmerkelijks te melden uit haar/zijn dorp:

-       Smalhorst: de buurt is erg blij met de aanleg van een nieuwe riolering

-       Nw Balinge: het bezoek aan het munitiedepot door de contactpersonen is niet doorgegaan vanwege geringe aanmelding. Het munitiedepot is als stempel post opgenomen in de fiets 4 daagse. Op 26 juli is dat het geval; bezoekers kunnen dan het terrein bezichtigen.

-       Witteveen: heeft een nieuw project “Nieuw grijs high tea”. De bedoeling van het project is ouderen (60+) en kinderen met elkaar in gesprek te brengen. Onderwerpen daarbij zijn: wat leeft er bij 60+? Vervolg wordt het verband leggen met andere projecten, zoals veilig door het veen en veilig uitgaan en thuiskomen. Onderdeel van het project is een verkeersexamen.

-       Tijdens de fiets 4daagse wordt een kunstroute gevolgd. Eén van de (neven) doelen is onveilige plekken in beeld te brengen.

-       Ook in Witteveen loopt een duurzaamheidsproject.

-       Drijber: Het programma Hemmeltied van radio Drenthe komt naar Drijber op 10 december. Met verschillende groepen wordt samengewerkt om het tot een succes te maken

 

12.

Collegebezoeken aan de dorpen: Jan Kogelman

Het college heeft de bezoeken als erg prettig ervaren. In een ongedwongen sfeer zijn allerlei onderwerpen besproken. Van de bezoeken zijn verslagen gemaakt die aan de dorpen worden toegezonden. Verder zijn de acties per dorp op een lijst gezet en binnen de gemeentelijke organisatie uitgezet voor afhandeling.

Begin 2014 komt het college graag weer op bezoek.

 

13.

Rondvraag

-       Beilervaart heeft een nieuwe voorzitter Jurjen Raatjes, die tevens contactperoon wordt, zijn emailadres is:

Buurtvereniging Beilervaart

jurcora@gmail.com

-       Hoogersmilde: de herbouw van de tv toren start binnenkort. Er worden nogal wat belangstellenden verwacht. De gemeente gaat een verkeersplan maken dat tijdens de bouw geldt.

-       Broekstreek: in de Broekstreek wordt post nogal eens verkeerd bezorgd. De reden daarvan is dat in beide dorpen Heirweg als adres wordt gebruikt met soms dezelfde huisnummers. TNT doet in dit geval zijn werk niet goed. De gemeente neemt dit mee in een overleg met TNT en de gemeente gaat kijken of er een oplossing mogelijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente

14

Nieuwe datum/locatie:

17 oktober 2012 in het dorpshuis van Hooghalen

 

Sluiting

De voorzitter bedankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.