Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg Dorpenvertegenwoordigers met Contactambtenaren

 

Onderwerp:

 Verslag vergadering contactpersonenoverleg

Datum:

 17 april 2013

Locatie:

 Dorpshuis Het Mummelhuus in Klatering

Aanwezig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afwezig:

 Beilervaart (Gerard Pronk), Broekstreek (Kees Kuik), Brunsting (Alldert Bosch en Jan Bloksma), Hoogersmilde (Bertha Warries en Marja van Stein), Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen (Reinhard Mulder), Klatering (Hilda Teyema en Henry Brinkmann), Nieuw Balinge (Albert Wielink), Oranje (Arend Bultstra en Martinus Berghuis) Smalhorst (Henk Booiman), Spier (Kees Stolp) Witteveen (Patricia Mooren en Jitske Voortman)

Wijkagenten: Aukje Meulenaar en Henk van Ek

Welzijnswerk Midden-Drenthe: Janneke Verdijk

DOM: Wolter Muggen en Sipke Wiersma

Jan Darwinkel en Jan Kogelman (verslag), contactambtenaren

Bruntinge, Drijber, Elp-Zuidveld, Eursinge Westerbork, Hijken, Holthe/Lieving/Makkum, Orvelte, Wijster, Zwiggelte

Klaas Masselink, wijkagent mkg

Gastsprekers:

Juul ten Hove en Kees Wielink van de gemeente

 

 

Onderwerp

Actie door

1.

Opening

Hilda Teyema opent de bijeenkomst en heet de mensen van harte welkom in het Mummelhuus; het nieuwe dorpshuis van Klatering.

 

2.

Voorstelrondje volgt.

Hilda Teijema heeft een bestuursfunctie in Buurtvereniging Klatering.

Aukje Meulenaar is wijkagent voor de Smildes en Oranje

 

3.

Verslag 17 oktober 2012

Er zijn geen op- aanmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

 

4.

Informatie over Klatering. Henry Brinkman laat aan de hand van een presentatie het ontstaan van het Mummelhuus zien. Veel vrijwilligers hebben aan het project meegewerkt. Een aannemer heeft op schappelijke condities het hoofdwerk gedaan. Bijzonder is dat 2 dames het voegwerk hebben gedaan. De aanwezigen spreken hun complimenten uit voor het resultaat.

 

5.

Informatie nieuwe Drank en Horecawet (Juul ten Hove)

De nieuwe Drank en Horecawet (DHW) gaat in op 1-1-2014. Grootste verschillen met de oude DHW zijn de taken die overgaan van het rijk naar de gemeente. De gemeente moet regels gaan opstellen voor de paracommercie (waaronder sportkantines en dorpshuizen). De horeca mag geen concurrentie ondervinden van de para commercie. Verder wordt de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving. Een nieuwe verordening zal moet worden opgesteld. De gemeentelijke commissie heeft zich uitgesproken voor het zoveel mogelijk handhaven van het huidige beleid.

De procedure zal o.a. inhouden dat de dorpshuizen zullen worden gehoord over de nieuw op te stellen regels. Ze worden daarbij ondersteund door de BOKD en  het Dorpshuizenoverleg.

Geconstateerd wordt dat er op dit moment geen problemen zijn met de horeca. De dorpen willen graag maximaal worden betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe regels.

Gemeente

De inleiding van Juul zal bij het verslag worden gevoegd.

6.

Beleidsplan verduurzaming openbare verlichting (Kees Wielink)

Kees geeft aan dat er een beleid komt voor duurzaamheid Openbare verlichting. Het concept is besproken in de gemeentelijke commissie Ruimte en Groen. Doel is de huidige openbare verlichting op termijn te vervangen door led verlichting. Dat verlaagt het energieverbruik flink, wat goed is voor het milieu. Per mast kan € 50,- worden terugverdiend. Op dit moment staan er 7000 gemeentelijke masten waarvan 10% in het buitengebied. 1000 masten worden vervangen. Daarnaast zullen masten worden verwijderd en niet vervangen. Met de dorpen wordt overlegd welke masten verwijderd gaan worden. De vervanging gaat in fases en niet eerder dan nadat de masten zijn afgeschreven. Verder worden er andere maatregelen genomen, zoals het gebruik van dimlicht. Op een vraag geeft Kees aan dat de gemeente ervoor heeft gekozen op fietspaden geen verlichting te plaatsen die aan- en uitgezet kan worden. Dat is een vorm van schijnveiligheid.

Op een volgende vraag geeft Kees aan dat er kattenogen van betere kwaliteit worden geplaatst, die niet meer door de sneeuwschuiver worden verwijderd.

Kees zegt verder toe dat de verlichting bij bushaltes in het overleg met de dorpen zal worden meegenomen.

Er blijven enkele voorbeelden van bedrijven die veel licht “schijnen” zoals het casino en het tankstation aan de n381.

Gemeente

Het concept aan de commissie wordt bij dit verslag gevoegd.

7.

Zwerfvuilacties. (Kees Wielink)

Er is een provinciaal opschoonactie: “Samen Drenthe Schoon”. Enkele dorpen hebben al een jaarlijkse opschoondag. De gemeente ondersteunt dit in de vorm van het beschikbaar stellen van handjes en een container.

Aanvragen hiervoor kunnen worden gedaan bij de contactambtenaren.

Bij de gemeente komen niet meer meldingen binnen over zwerfvuil. Af en toe een melding over wietafval.

Klachten over zwerfvuil op/aan provinciale wegen moeten worden gemeld bij de provincie.

 

7a.

Paosvuur’n. (Kees Wielink)

De gemeente is tevreden over het nieuwe beleid. Dikke stobben worden niet door de gemeente opgeruimd en kan leiden tot het niet uitbetalen van de premie.

De dorpen zijn ook tevreden. Er is een verzoek ontvangen om het branden van het paasvuur te verplatsen naar de zondag. Voordeel daarvan is dat de kinderen dan de dag erna vrij zijn. Dom zal de dorpen daarnaar vragen. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat het in alle deelnemende dorpen op dezelfde dag moet plaatsvinden. Dat heeft te maken met het beschikbaar zijn van o.a. de brandweer.

DOM

8.

Bladbakken (Jan Kogelman)

De gemeente is bezig met het opnieuw bekijken waar bladbakken het best geplaatst kunnen worden. Er komen nieuwe uitgangspunten en het kan betekenen dat er een herverdeling van de bakken komt. De dorpen worden hierover geinformeerd.

 

9.

Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) (Jan Kogelman)

 Ook in 2013 wordt weer een MOEK project opgezet. De voorwaarden voor deelname zijn dezelfde als tijdens het vorige project. De aangemelde projecten voor de vorige MOEK zijn inmiddels allemaal uitgevoerd. Dat geeft aan dat MOEK in een behoefte voorziet. Er is een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld door de gemeente en Actium. Verdere informatie volgt binnenkort op de gebruikelijke wijze.

 

10.

Wie heeft er iets bijzonders/speciaals/opmerkelijks te melden uit haar/zijn dorp:

-       Hoogersmilde: Marja van Stein: de bouw van de Brede School loopt voorspoedig en het is een mooie aanwinst voor het dorp.

-       De Broekstreek: Kees Kuik: Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd en gaat binnenkort in werking treden.

Kees Kuik is benieuwd naar de opzet van de verschillende besturen in de dorpen. In de dorpen is dat op verschillende manieren ingevuld. Meestal is dat in de vorm van een vereniging.

DOM gaat dit onderwerp oppakken.

-       Klatering: Henry Brinkmann: heeft contact met Beilervaart over duurzaamheid. Verder is er een wens voor de realisering van een fietspad Klatering-Beilen. Is bij de gemeente gemeld.

-       Nieuw Balinge: Albert Wielink: meldt dat Nw Balinge een vernieuwde website heeft. Verder heeft PB bewoners ondersteund bij het verbeteren van hun woonomgeving.

Nieuw Balinge bestaat 100 jaar. Dat wordt gevierd met o.a. een feest en een reünie.

-       Oranje: Arend Bultstra: Ook Oranje bestaat in 2013  100 jaar. Afgelopen jaar en ook in 2013 zijn in Oranje verschillende projecten uitgevoerd, zoals het dorpsomgevingsplan, een kunstwerk en Oranjekanaal West. In de eerste week van juli wordt een dorpsfeest georganiseerd.

-       Smalhorst: Henk Booiman: Door Event wordt een duurzaamheidsproject uitgevoerd in het dorpshuis.

-       Witteveen: Patricia Moren: Er lopen diverse projecten:

Herbestemming oude school. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor eigen beheer van het gebouw. Het schoolplein wordt dan het dorpsplein

Witteveen doet mee in het project Onbeparkt Holdbaar.

Duurzaam Bestuur: hoe hou je ook in de toekomst een goed functionerend bestuur. Ideeën worden uitgewisseld.

Problemen bij de peuterspeelzaal heeft geleid tot beleidsverandering. Dorpsbelangen heeft daarbij ondersteund.

-       DOM: Wolter Muggen vraagt aandacht voor de vestigingseisen die door de gemeente worden vastgesteld. Dit nav een verzoek van Zwiggelte. Invulling/kopen van een kavel door eigen bewoners is lastig; Zwiggelte stelt daarom het volgende voor:

1e half jaar eigen bewoners

2e half jaar inwoners MD

Na een jaar vrijgeven

DOM zal een mail mal naar de dorpen sturen en naar het college.

 

 

 

 

 

DOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM

11.

Nieuwe datum/locatie:

9 oktober 2013: 20.00 uur in het dorpshuis Beilervaart

 

12.

Rondvraag

-       Witteveen informeert naar de uitkomst van de klachten over het GSM gebruik. Wolter Muggen geeft aan dat DOM heeft ingesproken tijdens de behandeling. Het is geen gemeentelijke taak en de gemeente stelt daarvoor ook geen geld beschikbaar. Er wordt een afspraak gemaakt met Morel.

-       Glasvezel: Wolter Muggen: Er is een gemeentelijke werkgroep waarvan DOM de trekker is. In de werkgroep nemen deel: Dom, de gemeente, het initiatief “glasvezel voor het hele gebied”, Patricia Mooren van Dorpsbelangen Witteveen en een partuculier.

Er is een gesprek geweest met een aantal ondernemers om hun interesse voor glasvezel te polsen. Die interesse is er zeker en dat heeft geresulteerd in een bijeenkomst van de VRTB waarin glasvezel als thema op de agenda wordt geplaatst. Wordt vervolgd.

Welzijnswerk Midden-Drenthe: Janneke Verdijk meldt dat de stichting Welzijn Midden Drenthe en de stichting welzijn ouderen zijn gefuseerd in de nieuwe stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe.

 

13.

Sluiting

De voorzitster bedankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

 

 

Bijlagen:

Discussienota Drank & Horeca Wet Pdf

Beleidsuitgangspunten openbare verlichting Midden-Drenthe Pdf