Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg met de gemeente Midden Drenthe

 

Onderwerp:

Verslag gesprek Burgemeester en wethouders met bestuur Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge

Datum:

20 maart 2012

Locatie:

Dorpshuis De Heugte Nieuw-Balinge

Aanwezig:

Bestuur Plaatselijk Belang, het voltallig college van burgemeester en wethouders en Jan Darwinkel (contactambtenaar)

 

 

 

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Voorzitter van Plaatselijk Belang – de heer A. Wielink – opent de vergadering.

 

2.

Verslag 08-12-2009

Wordt vastgesteld.

 

3.

Lorry

De onthulling is op 20 april 2012. Gemeentebestuur is op de hoogte.

 

4.

Bedrijventerrein Koekoeksdijk.

Er zijn kavels beschikbaar voor uitgifte. Belangstellenden kunnen zich melden. Vraag of er een lijst is met namen van belangstellenden.

 

 

Gemeente

 

5.

De Morgenster

Plaatselijk Belang is in overleg met Woonservice en ontwikkelaars over de herontwikkelmogelijkheden. PB gaat de belangstelling onder inwoners peilen. De gemeente werkt mee aan aanpassing van het bestemmingsplan als het tot invulling van de locatie komt.

 

 

 

 

6.

Voormalig Munitiekamp

Voor het terrein wordt gedacht aan een museale invulling.

De plannen zijn gepresenteerd aan de portefeuillehouder. Aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk. Daaraan wordt door de gemeente gewerkt.

 

7.

Masterplan/Breistroeken.

Ook hiervoor geldt dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Het voormalige munitiekamp wordt daarin ook ondergebracht. Legalisering van de Breistroeken heeft instemming van de raad. De woningen op het terrein worden getoetst aan wet- en regelgeving. Er wordt ook gekeken of voldaan wordt aan voorwaarden voor bereikbaarheid, riolering, openbare ruimte ed. De vraag wordt gesteld op welke termijn legalisering een feit is.

 

 

 

 

 

Gemeente

 

8.

Voetpad Haarweg

Langs de Haarweg – vanaf de Mantingerweg tot het fietspad – ontbreekt een stuk voetpad. Een al langer levende wens is aanleg van een pad. Pb gaat de mogelijkheden onderzoeken om het pad in zelfwerkzaamheid aan te leggen en het in te dienen voor het MOEK project dat later dit jaar weer wordt geopend.

 

9.

Bovenbouw sluis

Herplaatsen van de bovenbouw is een aangelegenheid van het Waterschap Reest en Wieden.

Afgesproken wordt het idee nog een keer samen met de gemeente aan het waterschap voor te leggen.

 

10.

.

Vestiging-/bindingseisen bouwkavels

PB zag graag verruiming van de criteria. Onderdeel van het Woonplan dat rond de zomer in de gemeenteraad komt is heroverwegen van de voorwaarden. Dat zal dan gebeuren in overleg met plaatselijk belangorganisaties. De uitkomst kan leiden tot verschillend beleid per dorp. Bij het college is de bereidheid tot heroverwegen aanwezig.

 

 

 

PB/Gemeente

11.

Begraafplaats

Natuurmonumenten is bereid Nieuw-Balinge een stuk grond beschikbaar te stellen/schenken voor aanleg van een begraafplaats. Het college is terughoudend wat betreft de aanleg; de gemeenteraad heeft eerder (Drijber) een afwijzend standpunt ingenomen. Stichting Het Drentse Landschap zoekt plaatsen voor natuurlijk begraven. PB gaat deze mogelijkheden onderzoeken. Informatie die hierover bij de gemeente aanwezig is wordt toegestuurd.

 

 

 

 

 

Gemeente

12.

Bomen Kievitstraat

De bomen zijn te groot geworden voor de straat en ontnemen de woningen zonlicht. Bewoners willen bij kap wel graag groen terug. De gemeente is over het algemeen terughoudend als het gaat om kappen maar gaat bekijken of in dit geval kappen aan 1 kant van de weg een mogelijkheid is.

 

 

 

 

Gemeente

13.

Parkeren vrachtauto’s

Meerdere vrachtauto’s van elders gevestigde bedrijven worden geparkeerd in het dorp. Onderzocht wordt of aanleg van parkeergelegenheid (achter de mast) op bedrijventerrein Koekoeksdijkje haalbaar is.

 

 

Gemeente

14.

Bereik mobiel netwerk en internet

Over het algemeen is het bereik mobiele telefonie niet best; dat geldt voor meerdere gedeelten van de gemeente, Ook Burgernet- en Aed deelnemers hebben hier hinder van.

Het probleem wordt onderkend; de gemeente heeft geen machtmiddel.

Over de aanleg van een glasvezelkabel lopen gesprekken tussen de gemeente en een ondernemer. Aanleg is alleen rendabel in grote kernen. Onderzocht wordt in hoeverre afspraken gemaakt kunnen worden over meeliften van andere delen van de gemeente. Het is een geldkwestie; mogelijk biedt een eigen bijdrage bewoners uitkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Hondenpoep

De gemeente gaat geen actie ondernemen. Er zijn voldoende uitlaatmogelijkheden. Bovendien hebben eigenaren een eigen verantwoordelijkheid als het om opruimen gaat.

 

 

 

 

16.

Gymzaal

De zaal voldoet niet aan de tijdseisen/wensen van de gebruikers. Onderhoud wordt noodzakelijk geacht. Afgesproken wordt dat er een gesprek wordt geregeld tussen de gemeente en GJVV.

 

 

 

 

Gemeente

17.

Rondvraag

Behandeling van een aanvraag voor een bijdrage in het kader van sportdorpactiviteiten verloopt moeizaam. Activiteiten zijn om die reden uitgesteld.

Wat is de stand van zaken verkoop voormalige brandweerkazerne.

Is er een subsidieregeling bij de gemeente voor aanschaf zonnepanelen.

 

 

 

 

Gemeente

 

Gemeente

18.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Tekstvak: Verslag