Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg met de gemeente Midden Drenthe

 

 

Onderwerp:

Verslag gesprek Burgemeester en wethouders met bestuur Plaatselijk Belang Nieuw Balinge

Datum:

8 december 2009

Locatie:

Dorpshuis De Heugte Nieuw Balinge

Aanwezig:

De dames G. Oelen en T. Enninga en de heren J. Stegehuis, A, Wielink, G. Slomp. J. Slomp (Plaatselijk Belang Nieuw Balinge), de heren J. Broertjes, E. Dolfing en E. Bolhuis (collegeleden), mevrouw I. v.d. Hart (hoofd bouwen en wonen) en J. Darwinkel contactambtenaar)

Afwezig: mevrouw M. Looman-Struijs (college)

     
     

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Voorzitter Ė dhr J. Stegehuis Ė opent de vergadering

 

     

2.

Visiefilm

Wordt kennis van genomen.

 

     

3.

Verslag 30-01-07

Vastgesteld

 

     

4.

Bermverharding (Verlengde) Middenraai.

Bestuur Plaatselijk Belang bedankt voor het aanbrengen van de verharding.

 

 

     

5.

Speelattributen 15+ jeugd

PB zoekt middelen voor aanschaf toestellen. Nieuw Balinge heeft recent de Drentse Richard Krajicek Award gewonnen en vertegenwoordigt Drenthe op 10 februari a.s. in Rotterdam. PB gaat daarvoor een promotiefilm maken. De buskosten naar Rotterdam neemt de gemeente voor zijn rekening.

 

Gemeente

     

6.

Koekoeksdijk

De gemeenteraad neemt in december 2009 een besluit over het bedrijventerrein Koekoeksdijk. In 2010 worden kavels (met mogelijkheid bedrijfswoning) uitgegeven. Er zijn 5 „ 6 belangstellenden.

 

     

7.

Bijzondere basisschool De Morgenster

De school/het gebouw wordt na sluiting eigendom van de gemeente en kan dan worden herbestemd. Woonservice kan daarbij een rol vervullen. PB heeft ook ideeŽn.

 

PB/Gemeente

     

8.

Bestemmingsplan (starterswoningen)

In het huidige bestemmingsplan is een mogelijkheid voor huur/starterswoningen Bouw hangt ook af van belangstelling en van Woonservice. De exploitatie van het plan wordt in dat geval extra belast.

 

     

9.

Munitiedepot

Er is een groot aantal ideeŽn aangedragen voor herbestemming van de gebouwen/het terrein. Natuurmonumenten stelt eisen (stilte). PB heeft het idee om het terrein zelf te gaan exploiteren. De Breistroeken wordt meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Van de provincie wordt in dat verband een positieve opstelling verwacht.

 

     

10.

11.

Mooi zo Veilig zo

Er zijn geen middelen voor uitvoering beschikbaar; een BDU subsidieaanvraag is afgewezen. De situatie rond de school heeft de hoogste prioriteit. PB en gemeente denken na over een minimale variant.

 

PB/Gemeente

     

12.

Bovenbouw sluis

Pb zag de bovenbouw graag herplaatst en neemt daarvoor contact op met de eigenaar, waterschap Reest en Wieden.

 

PB

     

13.

Kunstwerk

Gaat om een stuk rail en een lorry waaruit de (jonge) geschiedenis van het dorp blijkt. Pb gaat op zoek. 

 

PB

     

14.

Vissteiger

Pb neemt het initiatief voor overleg met de gemeente en het waterschap over de mogelijkheden van aanleg van een steiger.

 

PB/Gemeente

     

15.

Openbaarheid zandweg Fortis

PB is advies gevraagd maar is niet (schriftelijk) op de hoogte gesteld van de afloop (de weg blijft openbaar). Dat gebeurt alsnog.

 

Gemeente

     

16.

Vervoerbewegingen/biovergisters

De meeste vervoerders houden zich aan de afspraken die over aan- en afvoer zijn gemaakt. Met name de Meeuwenweg vormt een probleem. Afgesproken wordt dat PB en gemeente oplossingsmogelijkheden (bijv, tijdelijk 1-richting) in beeld brengen en voorleggen aan bewoners.

 

PB/Gemeente

     

17.

Gymzaal

Verhoging van de zaal of nieuwbouw is (voorlopig) niet aan de orde.

 

     

18.

Grenscorrectie

PB neemt het initiatief voor overleg met bewoners in het grensgebied Coevorden over de haalbaarheid/wenselijkheid van een grenscorrectie.

 

PB

     

19.

Brandweer

De meldkamer bepaalt welk korps uitrukt. Met name in weekeinden/nachten kan dat een korps van buiten de gemeente zijn. PB wordt op de hoogte gesteld van het beleid

 

Gemeente

     

20.

Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

     

21.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.