Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Project Buurtacademie

 

Verslag van de gezamenlijke bijeenkomsten werkgroepen Buurtacademie op 14 februari 2011 in het Wilhelminagebouw te Beilen

 

 

Aanwezig:

Bovensmilde                                      Jantje Appeldoorn, Henk Dijkstra

Elp                                                      Jan Reinds

Wijster                                                Bertie Tjarks en Anja Gerding

De Broekstreek                                 Ger Nobel. John Nycolaas, Alie de Koning, Lia van der Velde

Zwiggelte                                            Geesje Vrieling, Jalte Biewenga

Witteveen                                            Ko Bruggeman, Machteld Molenaar, Marga Seubring

Nieuw –Balinge                                  Marinette Hoogendoorn, Albert Wielink

Hijken                                                  Gery Wasse, Femmie Veninga

Beilen                                                  Gerrit de Lange

Hooghalen                                          Jannie Tolner, Annemarie Buiter, Wietske Overmars

Hijken/Oranje                                      Anja Gritter, Harmien Koers

Hoogersmilde                                    Marg Giateli

Westerbork                                        Tina Bel-Grit, D. Snippe-Berghuis, Dinie Vos-Wilting

                                                            Albert Veltkamp, Janke Zandstra ( Bibliotheek W’bork)

Drijber                                                Karlijn Ottink, Henk Woutersen, Geert Woldman

Gemeente Midden-Drenthe              Roel Barelds

Welzijn Midden-Drenthe                    Albert Raven, Janneke Verdijk, Harry Tijms,                                                              Roelie Goettsch, Erik Doezeman, Harold Kamps

Drenthe College                                 Mariëtte Steenhuis

Gespreksleider                                  Dirk Jasper Keegstra   ( directeur BOKD)

Bericht van verhindering ontvangen van de werkgroepen uit Spier, Smilde, Beilervaart, Holthe/Lieving/Makkum

De werkgroep Bezuinigingen bestaat uit: Albert Wielink, Geert Woldman, Wietske Overmars, Mariëtte Steenhuis en Roelie Goettsch.

1. Opening

Roelie Goettsch opent de vergadering namens de werkgroep Bezuinigingen en heet iedereen van harte welkom. Er volgt een voorstelrondje.

Er staat één onderwerp centraal op deze extra bijeenkomst van de lokale werkgroepen Buurtacademie: een plan van aanpak voor een Buurtacademie+

De werkgroep bezuinigingen wil dit vanavond presenteren en wil graag weten wat de werkgroepen hier van vinden en of ze op de ingeslagen weg verder kunnen gaan.

Voor alle duidelijkheid geeft Roelie aan wat de afspraken voor het lopende jaar zijn:

-                       tot de zomer 2011 werken de groepen zoals we altijd gewerkt hebben, waar het kan wordt met een ander dorp samengewerkt

-                       formeel is pas in oktober 2011 (teldatum VAVO) bekend hoeveel budget er werkelijk beschikbaar is. De stuurgroep zal voor het tweede deel van het jaar een reële inschatting maken van het beschikbare budget en komt dan vroegtijdig met informatie voor de werkgroepen wat dit betekent voor het organiseren van de cursussen in de herfst en winter. Mogelijk dat hier al iets over gezegd kan worden op de bovenlokale bijeenkomst van de werkgroepen op 16 mei a.s.

2. Toelichting op het programma

Roelie geeft het woord aan Dirk Jasper Keegstra, directeur bij de Overleggroep Kleine Dorpen en in het verleden werkzaam bij Welzijn Midden-Drenthe. Hij is gespreksleider voor deze avond. Dirk Jasper geeft een overzicht van het programma van deze avond en de manier waarop we de ‘voors en tegen’ zullen bespreken.

3. Presentatie van de Buurtacademie+ door Geert Woldman

De aanwezigen hebben een print ontvangen van de presentatie.

Deze wordt ook als bijlage toegevoegd bij dit verslag.

De presentatie wordt door Geert Woldman met een praatje duidelijk toegelicht. Na afloop wordt gevraagd of de uitvoeringskosten uit het budget van de Buurtacademie moet komen.

Antwoord: nee, daar heeft de gemeente een apart budget voor beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt dat budget gebruikt voor het project : vraaggericht werken” Dit project wordt in mei afgerond. Het resterende bedrag voor 2011 kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van Buurtacademie+. Daarnaast zal voor de ontwikkeling en pilots extra fondsenwerving gedaan moeten worden.

4.  Bespreking van de ‘voors’ en tegens’’.

Door Dirk Jasper worden de vragen uitgedeeld die in groepjes besproken kunnen worden.

Het is de bedoeling dat met één of twee woorden op een sticker de mening van de werkgroep wordt samengevat.

1. Wat zijn de kernwaarden van de huidige Buurtacademie, wat willen we behouden

2. Wat is de winst van de Buurtacademie+, wat is er anders over drie jaar?

3. Welke gevaren zien we in de Buurtacademie+, waar moeten we rekening mee houden?

5.  Samenvatting en conclusies

Dirk Jasper voegt de stickers samen en vraagt op sommige samenvattingen een toelichting.

1. Wat zijn de kernwaarden van de huidige Buurtacademie, wat willen we behouden?

Kernwaarde 1:  bevordert de sociale samenhang in het dorp

-                     sociale binding en samenwerking

-                     draagvlak in het dorp

-                     eigen werkwijze vasthouden

-                     samenwerking in het dorp en tussen (kleine) dorpen

De sociale functie van de Buurtacademie wordt op vele manieren genoemd als belangrijk en waardevol; de dorpsgerichte werkwijze moet blijven. Er dorpen die bij sommige cursussen samenwerken, dat wordt positief gewaardeerd en biedt meer mogelijkheden om cursussen aan te kunnen bieden, daarbij blijft het eigen dorp uitgangspunt.

Kernwaarde 2;  aanbod voor iedereen: breed en laagdrempelig

-                     aanbod dorpsgericht en breed

-                     vraag vanuit het dorp, de inwoners

-                     eigen (dorps)talenten gebruiken

-                     laagdrempelig en betaalbaar

De toegankelijkheid is belangrijk. De Buurtacademie is voor iedereen. Dat vraagt om variatie in cursussen, naast de cursussen door docenten van het Drenthe College worden de eigen dorpstalenten ook steeds meer gezocht in ingezet. Ook de financiële drempel moet laag blijven, mensen met een kleine beurs moeten kunnen meedoen. Ondersteuning van Drenthe College en Welzijn is belangrijk voor de werkgroepen.

2.  Wat is de winst van Buurtacademie+, wat is er anders over drie jaar?

Winst 1:    meer mogelijkheden en het bereiken van meer doelgroepen       

-                     voorlichting voor kinderen en volwassenen

-                     meer mogelijkheden

-                     uitgebreider programma voor meer doelgroepen

-                     meer jeugd bereiken, maar hoe doe je dat?

-                     informatie centraal beschikbaar voor hele dorp

Als voordeel wordt gezien dat de Buurtacademie zich inzet voor alle inwoners van het dorp en dat daarmee ook andere (groepen) bewoners worden gaan deelnemen aan de cursussen. Het cursusaanbod wordt veel breder. Ook het werken met één onderwerp of thema in het dorp wordt genoemd.

Informatie over alle cursussen en voorlichting in het dorp  kan vanuit de Buurtacademie centraal gepresenteerd worden.

Winst 2:    versterking van de sociale functie

-                     meer samenwerking tussen groepen in het dorp

-                     stimulans samenwerking tussen de dorpen

-                     uitdaging

-                     jong en oud krijgt zo kansen

-                     eigen talenten gebruiken

Bij vraag 1 is de kernwaarde sociale samenhang als het meest belangrijk genoemd. Bij de Buurtacademie+ wordt de sociale functie versterkt is de algemene mening. Door samenwerking met groepen in het dorp ontstaat er meer verbinding, ook tussen generaties.

Winst 3:    meer financiële mogelijkheden

-                     samenvoegen potjes

-                     meer financiële middelen

-                     meer geld door meer potjes

-                     eigen budget verdeling

-                     eigen verantwoordelijkheid groter bij verdeling budget

Dit is een duidelijk punt. Iedereen ziet de voordeel in de verbreding van de financiële basis voor de Buurtacademie.

3.  Welke gevaren zien we in de Buurtacademie+, waar moeten we rekening mee houden?

Risico 1:  taakverzwaring voor vrijwilligers in de werkgroepen

-                     “zwaar”voor BA werkgroepen

-                     meer verantwoordelijkheid

-                     taakverzwaring vrijwilligers (?)

-                     meer vrijwilligers nodig

-                     18+ houden zoals het is, waarom van wieg tot graf?

-                     verschil grote dorpen/kleine dorpen

-                     weten vrijwilligers voldoende voor verbreding van 0 tot 100?

Het risico van taakverzwaring is een belangrijk aandachtspunt.  De beschikbaarheid van geschikte vrijwilligers kan een probleem zijn.

Er was één werkgroep die zich afvroeg of die verbreding wel een verbetering is en of je niet moet blijven werken voor 18+ in kleinere dorpen. In grote dorpen werkt dit misschien wel maar voor kleine dorpen moet het niet zo zwaar worden dat de werkgroep het niet meer ziet zitten en de Buurtacademie verloren gaat.

Algemene conclusie: Dit punt moet in het projectplan en in de pilot veel aandacht krijgen. Er moet een goede structuur komen waarin ook duidelijk geregeld is wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Rol en taak van Welzijn en Drenthe College hoort daarbij.

Risico 2:   concurrentie in het dorp

-                     anderen voor de voeten lopen

-                     concurrentie met professioneel commercieel aanbod

-                     als er al een doelgroep aan bod is, dat niet overnemen

-                     zorg voor een goede overlegstructuur

-                     samenstelling werkgroep belangrijk

-                     gedoseerd aanbieden

-                     vraaggericht werken wordt nog belangrijker

De verbreding naar alle inwoners in het dorp kan betekenen dat de samenstelling van de werkgroep ook verbreed moet worden. Er zijn ook andere groepen of verenigingen in het dorp die cursussen of lezingen aanbieden. Dat moet niet elkaar niet in de weg lopen. Iedereen wil graag deelnemers. Samenwerking is dus heel belangrijk en een goede overlegstructuur in het dorp of tussen (kleine) dorpen.

Ook zijn in het dorp soms commerciële aanbieders actief. Bijvoorbeeld Icare verzorgt voorlichting aan ouders. Hoe stem je dat af?

Algemene conclusie: Evenals de taakverzwaring voor vrijwilligers zijn dit belangrijke vragen die in het project goed beantwoord moeten worden met een duidelijke structuur.

Risico 3 :  verdeling financiële middelen

-                     verdeelsleutel maken

-                     eerlijke verdeling

-                     wat als een dorp niet alles opmaakt?

-                     budget per dorp: is dat eerlijk?

-                     spelregels en duidelijkheid

-                     systeem moet goed worden uitgewerkt

-                     verantwoordelijkheid: bij wie?

-                     Goed plan van aanpak + financieel plaatje ontwikkelen

Financiële middelen: Bij de tweede vraag een pluspunt want een groter budget. Maar het geeft ook risico’s.

Algemene samenvatting van dit risico: het moet goed geregeld worden.

Eerlijke verdeling over de dorpen, verantwoordelijkheid duidelijk afspreken en het moet ook gedragen kunnen worden door vrijwilligers.

6.         Vervolgafspraken

Dirk Jasper rondt de bespreking af met de vraag of de werkgroep door kan gaan met het opstellen van een projectplan Buurtacademie+ met in achtneming van bovengenoemde kansen en risico’s.  De aanwezigen stemmen hier mee in.

De werkgroep gaat in de huidige bezetting door, maar als zich nog mensen willen aansluiten zijn ze van harte welkom. Roelie bedankt Dirk Jasper voor de wijze waarop hij de bespreking heeft geleid.

7. Sluiting

Roelie sluit de avond af met de aankondiging van de volgende bijeenkomst van de werkgroepen Buurtacademie op maandag 16 mei a.s. ’s avonds, graag deze datum reserveren in de agenda.

Op die avond worden de resultaten gepresenteerd van het project Vraaggericht Werken door de dorpen Hoogersmilde, Bovensmilde, Beilen en Hooghalen.  Met een feestelijk tintje.

Met dank aan iedereen voor de inbreng op deze avond wenst Roelie iedereen wel thuis en tot de volgende keer.