Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Project Buurtacademie

 

Verslag bijeenkomst Werkgroepen Buurtacademie Midden-Drenthe d.d. 10 oktober 2011 in de Weidehoek te Wijster

 

Aanwezig:

De Broekstreek                       John Nycolaas

Hoogersmilde                          H. Koops, H. Klok

Beilen                                      A. de Jong, G. de Lange

Spier                                       M. van Zon

Hijken/Oranje                          Anja Gritter, Harmien Koers

Witteveen                                Marga Seubring, M. Hooyer

Zwiggelte                                 Jelte Biewenga

Hooghalen                               Wietske Overmars

Nieuw Balinge             Albert Wielink

Elp                                          Tinus Daling

Drijber                                    Henk Woutersen

Westerbork                             Geert Woldman

Drenthe College                       Mariët Steenhuis, Arja van der Tuijn

Gemeente Midden-Drenthe      Roel Barelds

Welzijn Midden-Drenthe          Harry Tijms, Josien Tuhumury, Ans Rozendal en Emie Reinders (notuliste)

Bericht van verhindering ontvangen van Roelie Goettsch en de werkgroepen uit Wijster en Westerbork.

1. Opening

Arja van der Tuijn opent de vergadering namens de stuurgroep buurtacademie en heet

iedereen van harte welkom, met name Ans Rozendal (projectleider buurtacademie+). Er volgt een voorstelronde.

2. Verslag van 14 februari 2011

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Welke stappen heeft de werkgroep Buurtacademie+ gezet na de bijeenkomst van    14 februari?

Albert Wielink geeft samen met Wietske Overmars een presentatie. De Power Point

Presentatie wordt bij dit verslag toegevoegd (is d.d. 26.10.’11 aan alle werkgroepleden per mail verzonden).

Bij punt 1 wordt opgemerkt dat Carla ten Brake heeft geholpen bij het projectplan. Zij heeft

aangeboden om training te komen geven voor de mensen in hun eigen dorp. Iedereen wordt gevraagd om na te gaan of er voldoende animo is om een training “train de trainer fondsenwerving te volgen. Dit is een eenmalig aanbod van Carla, dan moeten de werkgroepen het zelf oppakken en doorgeven.

M.b.t. de toekomst van de Buurtacademie wordt door Wietske opgemerkt, dat de werkgroep met heel veel plezier e.e.a. heeft opgezet en dat ze erg blij zijn met een projectleider. Ze willen echter in 2012 graag het stokje doorgeven aan een nieuwe klankbordgroep. Er zijn 3 á 4 kandidaten nodig om een nieuwe klankbordgroep te vormen. Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij Ans. 

De voorzitter, Geert Woldman bedankt Wietske en Albert voor hun presentatie. 

De oproep van Albert Wielink m.b.t. het vormen van een klankbordgroep wordt door de voorzitter onderstreept. Deze groep moet er komen en gevraagd wordt dit vanuit de werkgroepen te bespreken en kandidaten aan te dragen.

De bespreking beleidsgroep en invulling klankbordgroep komt bij de volgende bijeenkomst op de agenda. Er wordt besloten om een lijst met werkgroepenleden incl. mailadressen bij dit verslag te voegen, zodat iedereen elkaar gemakkelijker kan bereiken.

 

4. Kennismaking met Ans Rozendal, projectleider Buurtacademie+

    Informatie over haar werk de komende maanden.

Ans is sinds 19 september 2011 werkzaam bij Welzijn Midden-Drenthe. Zij heeft de  Pabo  gedaan en daarna onderwijskunde gestudeerd.  Ans heeft ervaring met de vrijwilligers-academie; een samenwerkingsverband van allerlei organisaties die deskundigheids-bevordering aanbieden voor vrijwilligers. Daarnaast heeft ze bij een vrijwilligersservicepunt gewerkt voor een welzijnsorganisatie en is ze bekend met de problematiek, bedreigingen en kansrijke projecten op het gebied van sociale cohesie en leefbaarheid.

Ans deelt mee, dat het belangrijk is om vraaggericht te werken, te kijken naar aanbod (ook verbreding naar andere organisaties), uitwisseling en te kijken wat er nodig is aan kennis, kwaliteit, afstemming en taakverdeling bij de verbreding naar Buurtacademie+.

Ans is bereikbaar op maandag en donderdag en wil graag een keer aanschuiven bij de bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen. De voorzitter bedankt Ans voor haar bijdrage. 

5. Pauze

6. Stand van zaken WEB-budget 2011 door Arja van der Tuijn

 Iedereen ontvangt een overzicht van het WEB-budget 2011.  Arja deelt mee, dat er volgend jaar waarschijnlijk op de WEB (Wet Educatie en  Beroepsonderwijs) niet gekort wordt. Per 01.01.2013 zal het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs) uit de WEB worden gehaald. Op landelijk niveau zal er ca. 50%  gekort worden.  Op micro niveau zal het waarschijnlijk geen gevolgen hebben. De hele  WEB zal op termijn onder het ministerie van OCW vallen.

Nt1= lees en schrijfgroepen

VAVO is  € 6.000 meer dan begroot.  Korte cursussen, laaggeletterdheid en VAVO hebben prioriteit. Alle aanwezigen werkgroepleden ontvangen een projectplan en cursusoverzicht.

2012: hopen we te horen wat het budget zal zijn. Dit zal worden doorgespeeld naar de werkgroepleden via Ans.

 7. Bespreken criteria toekennen WEB-budget

Iedereen heeft de bijlage met uitgangspunten voor financiering uit het budget voor volwassen educatie ontvangen.

Opgemerkt wordt, dat de informatie uit werkgroepen wel samen gedeeld moet worden. Het aanbod (folders e.d.) kan digitaal naar Ans gestuurd worden, zij zal dit verder verspreiden  per mail. De indeling die in de bijlage genoemd wordt dient als voorbeeld en kan als richtlijn gebruikt worden. Er ligt ook een taak voor Meedoen, vrijwillige ondersteuning (Ans).

Vragen over WEB cursussen kunnen doorgegeven worden aan Mariët, dan kan zij met Roel

overleggen (niet via Ans). Vragen m.b.t. niet WEB gelden kunnen worden doorgespeeld naar Ans.

Werkgroep Zwiggelte: Gebruik en onderhoud AED is van maatschappelijk belang. Hiervoor moet € 21,-- worden betaald. Werkgroep Spier deelt mee dat dit in Beilen is te volgen voor € 10,--.

8. Rondvraag

Werkgroep Beilen: Hebben een enquête in hun dorp gehouden, waaruit bleek dat veel mensen een computercursus wilden volgen. Achteraf bleek er maar weinig animo te zijn (leermoment).

Werkgroep Hijken: Hebben dames v.d. laaggeletterden gehad.

Wie weet iemand die een cursus vogels herkennen kan geven? Albert vraagt om hem een mail te sturen zodat er contact kan worden gelegd met de heer Kleine (vogelkenner)

Werkgroep Witteveen: wijncursus, jeugdverkeersveiligheid; project v.e. jaar (verkeer en alcohol). Dit project is ook gedaan met volwassenen. Het blijkt dat volwassenen ook (net als de jeugd) niet in staat zijn om te rijden na het gebruik van alcohol. Sommige volwassenen zaten na het gebruik van 8 pilsjes nog niet boven het promillage (0,5) maar waren toch niet in staat om te rijden. Als dit project slaagt, dan zal dit ook in andere gemeentes opgezet worden. 

Werkgroep Hooghalen: Disco aan de deur (jongeren disco). Wat mag je als portier. Training/ rollenspel.

Ans deelt namens de werkgroep Westerbork mee, dat de docent van de cursus fotografie op  wereldreis is en vraagt wie hem zou kunnen vervangen. Geantwoord wordt, dat Anneke Bloema waarschijnlijk kan vervangen.

Werkgroep Nieuw Balinge: 8 kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar krijgen een biljartcursus. Tieners willen vergadercursus techniek volgen. Er wordt een snoeicursus  georganiseerd.

 

9. Sluiting

 Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering