Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Project Buurtacademie

 

Verslag bijeenkomst tussen Stuurgroep en bovenlokale werkgroep 8 mei 2012

Aanwezig:

Geert Woldman, Wietske Overmars, Mariëtte Steenhuis, Arja van der Tuijn, Roel Barelds, Roelie Goettsch en Tineke Posthoorn

Afwezig m.k.g.: Albert Wielink

Besproken punten:

 1. Visie op de toekomst Buurtacademie
 2. Positie van de coördinator Buurtacademie
 3. Rol van de stuurgroep tijdens bovenlokale bijeenkomst op 14 mei
 4. Wat verder ter tafel komt

1.    Toekomst Buurtacademie: Door de nieuwe korting van de Rijksoverheid op de WEB-gelden blijft er praktisch gezien geen geld meer over om te besteden aan cursussen voor de Buurtacademie. Hierdoor wordt de rol van het Drenthe College binnen de Buurtacademie heel anders. De uren van Mariëtte kunnen niet langer uit de WEB betaald worden. De gemeente mag vanuit de Rijksvergoeding geen cursussen meer financieren. De functie van de Buurtacademie tot op dit moment was voornamelijk educatie, een prettige bijkomstigheid was dat de Buurtacademie belangrijk is gebleken voor leefbaarheid, ontmoeting en sociale samenhang. De inzet van bovenlokale werkgroep en stuurgroep is: behoud van het systeem, met een nieuwe invulling. De functie van de nieuwe Buurtacademie zou kunnen zijn: 80 % ontmoeting/sociale samenhang – 20 % educatie. Daarbij is het belangrijk om oog te houden voor de vrijwilligers, het risico bestaat dat ze door het wegvallen van de praktische ondersteuning van het Drenthe College te zwaar belast worden. De oplossing kan gevonden worden in het ontwikkelen van een databank met lokaal talent en het bieden van praktische ondersteuning bij het organiseren van cursussen. Op deze manier vorm gegeven is het waarschijnlijk mogelijk om de Buurtacademie te financieren vanuit de WMO. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Buurtacademie is het belangrijk om zoveel mogelijk punten vanuit het projectplan Buurtacademie+ mee te nemen. Afspraken: Op 14 mei kijken we of de werkgroepen achter dit plan kunnen staan. We proberen op 12 juni een presentatie van de plannen te geven in de commissie Welzijn. Als de werkgroepen akkoord gaan met dit plan moet er voor de zomer een plan van aanpak worden gemaakt. De verenigingen voor Dorpsbelangen/Plaatselijk Belang moeten worden geïnformeerd over de nieuwe invulling van de Buurtacademie.

2.    Door het wegvallen van de uren van Mariëtte is dit punt niet langer actueel. De rol van het Drenthe College zal voor de toekomst van de Buurtacademie zeer beperkt zijn.

3.    Rol van de stuurgroep tijdens de bijeenkomst: Na de informatie vanuit het Drenthe college en gemeente over de budgetten van de Buurtacademie zal Tineke de toekomstplannen presenteren, ondersteund door de leden van de stuurgroep en bovenlokale werkgroep.

4.    De bovenlokale werkgroep neemt afscheid op 14 mei, we hopen dat het lukt om een nieuwe werkgroep samen te stellen.

---------------------------

 

Presentatie Buurtacademie 14 mei 2012

 

Deze presentatie gaat over 2 onderwerpen:

 • Wat is er gebeurt na oktober 2011, de laatste bovenlokale bijeenkomst
 • De toekomst van de Buurtacademie

 

Recente gebeurtenissen

Stap 1:

Op het moment dat de vervanging van de projectleidster Ans Rozendal was geregeld, kwam er ook bericht uit den Haag. Zoals wel vaker de laatste tijd was het slecht nieuws.

Stap 2:

Het nieuws kwam er op neer dat het budget waarmee de cursussen voor de Buurtacademie die verzorgd worden door het Drenthe College (WEB-gelden) vanaf 2013 volledig wordt besteed aan andere zaken. De minister van Onderwijs heeft het nieuwe Actieplan Laaggeletterdheid besloten dat dit geld uitsluitend nog mag worden besteed aan basiscursussen Taal en Rekenen.

Stap 3:

Op dat moment was de eerste gedachte van de stuurgroep en de bovenlokale werkgroep: Dit kon wel eens het einde van de Buurtacademie betekenen. Het mooie plan Buurtacademie+ kan de prullenbak in.

Stap 4:

Maar zoals het vaker gaat na het horen van slecht nieuws: Je moet het eens even laten bezinken, er nog eens goed over nadenken en uiteindelijk kwamen de stuurgroep en bovenlokale werkgroep tot de conclusie dat de Buurtacademie te mooi is om zo maar op te heffen.

Stap 5:

Het concept Buurtacademie kwam terug op het bureau en we hebben aan de hand van de uitgangspunten (stap 6) die op papier zijn gezet tijdens de bijeenkomst met Dirk-Jasper Keegstra opnieuw gekeken naar de mogelijkheden. 

Stap 7:

Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

 • (Stap 8) De Buurtacademie moet blijven, want de Buurtacademie heeft de afgelopen jaren bewezen een goede manier te zijn om educatie in de dorpen vorm te geven. Daarnaast is de Buurtacademie belangrijk voor de leefbaarheid en sociale samenhang.
 • (Stap 9) Tegelijkertijd hebben we ons gerealiseerd dat door het verdwijnen van de WEB-cursussen, de druk op de vrijwilligers van de Buurtacademie zwaarder wordt. De niet WEB-cursussen zijn lastiger te organiseren.
 • (Stap 10) De laatste tijd hebben we gezien dat een aantal dorpen minder gebruik hebben gemaakt van het cursusaanbod van het Drenthe-College. Dit kan betekenen dat er minder balans is tussen educatieve en vrije tijdscursussen. Binnen de Buurtacademie moet wel ruimte blijven voor educatie.
 • (Stap 11 en 12) Tenslotte vinden we het belangrijk dat de Buurtacademie een rol blijft spelen in het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang.

 

Toekomst van de Buurtacademie

Stap 13: Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de Buurtacademie op een andere manier georganiseerd moet worden.

Stap 14: De Buurtacademie nieuwe stijl kan er als volgt uit zien.

Stap 15: Het concept ‘Buurtacademie’ past erg goed binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat te ver om deze hele wet hier uit te leggen, maar in het kort komt het er op neer dat er steeds meer taken van de Rijksoverheid worden overgeheveld naar de gemeente. Dit is bijvoorbeeld al gebeurd met de thuiszorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent 9 prestatievelden.

Stap 16: Prestatieveld 1 is: Bevorderen van sociale samenhang van dorpen, buurten en wijken. Dit wordt een taak van de gemeente. Gelukkig wonen wij in een gemeente die al langer met deze taak bezig is, maar het biedt natuurlijk wel kansen voor de gemeente, de Buurtacademie is een prachtig instrument om leefbaarheid en sociale samenhang te versterken.

Stap 17: Verder ligt er een kans om het educatieve aanbod te versterken door samenwerking te zoeken met andere organisaties. Organisaties als het CJG, verslavingszorg Noord-Nederland, MEE-Drenthe moeten verleid worden om ook eens naar de dorpen toe te gaan met hun expertise.

Stap 18: Een belangrijk middel binnen dit plan zal de databank voor professionele aanbieders en lokaal talent worden. Voor vrijwilligers wordt het op die manier makkelijker om aanbod te vinden bij de vragen die leven in hun dorp. De opzet van de nieuwe Buurtacademie zou dezelfde kunnen zijn als het project ‘Kunst in de club’  (Voor meer informatie zie; www.kunstindeclub.nl )

Stap 19: Als we proberen in de toekomst te kijken, dan zou de Buurtacademie er als volgt uit kunnen zien:

Buurtacademie wordt een nieuw concept, met als belangrijkste doel: Leren met en door elkaar (aansluitend bij prestatieveld 1 van de WMO) Het belangrijkste middel binnen dit concept wordt de databank, waardoor het organiseren van cursussen eenvoudiger wordt.

Stap 20: Een aantal zaken blijven hetzelfde: De cursussen van de Buurtacademie blijven voordelig, voor iedereen toegankelijk en worden dicht bij huis gehouden

Stap 21: Om dit te bereiken zijn er een aantal voorwaarden:

 • Ondersteuning voor de werkgroepen.
 • Geld
 • Werkgroepen moeten meedenken over de toekomst van de Buurtacademie

Stap 22: Op deze manier voorkomen we dat de Buurtacademie vanavond ophoudt te bestaan, maar kunnen we zeggen: Buurtacademie, je kunt er nog jaren mee vooruit.