Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Project Buurtacademie

 

 

Verslag bijeenkomst Werkgroepen Buurtacademie Midden-Drenthe d.d. 14 mei 2012 in Dorpshuis ’t Haolerhoes in Hooghalen

Aanwezig:

Hooghalen                  Jos Dubbelhuis, Geke van Ewijk, Ria Stolte, Wietske Overmars

Westerbork                Dina Snippe, Tina Bel, Geert Woldman

Hijken/Oranje              Femmie Veuringer, Harmien Koers

De Broekstreek          John Nycolaas, Lia van der Velde

Zwiggelte                    Jelte Biewenga

Beilen                         Gerrit de Lange, Alie de Jong

Drijber                         Henk Woutersen

Bovensmilde              Ria Bohemen, Jantje Appeldoorn, Hannie v.d. Gijp

Hoogersmilde             Ali Joling, Hilda Vochteloo

Dorpenoverleg MD     Jan Voortman, Roelie Speelman, Henk Wolbers

Drenthe College         Arja van der Tuijn, Mariëtte Steenhuis

Gemeente MD            Roel Barelds

St. Welzijn MD            Tineke Posthoorn, Harold Kamps, Erik Doezeman, Emie Reinders (notuliste)

 

Bericht van verhindering ontvangen van:

Marcel van Zon - Spier, Jeanet Stoot - Bibliotheek Smilde, Roelie Goettsch – St. Welzijn

Holte Lieving Makkum,  Elp Zuidveld en Witteveen

1. Welkom, opening en kennismakingsrondje

Arja van der Tuijn opent de vergadering en zal deze avond Roelie Goettsch als voorzitter vervangen.  Roelie wordt van harte beterschap gewenst. Er volgt een voorstelronde.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 10 oktober 2011

N.a.v. blz. 2 punt 7 wordt door buurtacademie Bovensmilde gevraagd hoe e.e.a. financieel geregeld is m.b.t. de AED. Henk Wolbers van het Dorpenoverleg MD deelt mee dat via het project “Klapkassies” een cursus gevolgd kan worden. Henk en buurtacademie Bovensmilde zullen een afspraak maken. Het verslag is  goedgekeurd.

4. Mededelingen

Tineke Posthoorn deelt mee, dat Ans Rozendal (projectleider Buurtacademie+) vrij snel na haar aanstelling ziek is geworden en langdurig uit de running is geweest. Deze week is haar zoon geboren en zij is herstellende, maar keert niet terug in de functie van projectleider.

M.b.t. de cursus fondsenwerving wordt meegedeeld dat er voor de zomer een introductiebijeenkomst georganiseerd wordt. In de pauze kan men zich inschrijven bij Emie Reinders. Ook wordt iedereen gevraagd om de adressenlijst met werkgroepleden even na te kijken en eventuele wijzigingen ook door te geven aan Emie.

5. Kennismaking met de nieuwe coördinator Buurtacademie: Tineke Posthoorn

Tineke is sinds 5 maart 2012 werkzaam als coördinator v.d. Buurtacademie bij Welzijn Midden-Drenthe en woont in Wijster. Tineke heeft in de jeugdhulpverlening gewerkt en heeft de afgelopen 6 jaar als leerkracht voor de klas gestaan. Ook zat zij in het bestuur van Welzijn Midden-Drenthe. Tineke deelt mee, dat de Buurtacademie in de toekomst gaat veranderen, maar dat het een middel is en blijft waarmee de sociale samenhang in dorpen en buurten wordt versterkt. De bovenlokale werkgroep en de stuurgroep hebben samen bedacht dat de Buurtacademie nieuwe stijl gaat betekenen dat:

-          vrijwilligers gemotiveerd blijven

-          samenleven voorop komt te staan, maar educatie belangrijk blijft

-          de Buurtacademie wordt een belangrijk instrument binnen de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning

6. Budgetten

Budget Buurtacademie 2012: Toelichting door Arja van der Tuijn (Drenthe College)

Er is  al € 20.000,-- besteed. In de planning staat  € 23.000,-- ( zijn cursussen die gaan lopen) er is over € 30.000,-- van de ruim € 60.000,--. 

Toekomst budget Buurtacademie: Toelichting door Roel Barelds (Gemeente Midden-Drenthe)

De gemeente krijgt geld van het Ministerie van Onderwijs. Dit bedraagt nu € 88.000,-- Dit wordt besteed aan cursussen voor mensen met een uitkering die weer aan het werk geholpen moeten worden.

Er worden veel niet web cursussen georganiseerd door de Buurtacademie. De gemeente doet zijn best om alles in stand te houden, maar politiek MD moet ook overtuigd worden. We moeten creatief zijn om een goede oplossing te bedenken. Belangrijk is dat de gemeente en de Buurtacademie  samen met ideeën moeten komen. De inzet van het Drenthe College wordt steeds minder en de  ondersteuning door Mariëtte zal dan ook wegvallen. Er moet een goed plan richting commissie Welzijn komen. Laagdrempeligheid valt weg. Roel Barelds merkt op, dat de training fondsenwerving een kans voor de Buurtacademie is. Gevraagd wordt of iedere Buurtacademie een budget kan krijgen. Op dit moment is dat nog niet realiseerbaar.

7. Reacties vanuit de vergadering

Er is iets goed op de rails gezet, maar hoe ga je verder. Opgemerkt wordt dat binnen WMO wel budget te vinden moet zijn.

Pauze

8. Toekomst Buurtacademie

De link naar de prezi presentatie van Tineke is: http://prezi.com/4kbtmrqblwhg/buurtacademie-scenarios/

(verslag presentatie is bijgevoegd)

Geert Woldman merkt op dat het beleidsdocument buurtacademie+ is gemaakt. Hier stonden goede gedachten in. Als er een nieuwe werkgroep gevormd is zouden de gedachten uit dit document meegenomen kunnen worden in de toekomst.

Voorwaarden:

 1. database wordt belangrijk.
 2. ondersteuning 

3.   de positie van de coördinator moet gezekerd moet zijn.

4.   financiële basis

5.   fondsenwerving

Geert merkt op, dat de buurtacademie met deze voorwaarden de toekomst in kan gaan. De meerderheid van de aanwezigen is het eens met bovengenoemde punten.

9.  Bovenlokale werkgroep

Wietske Overmars,  Geert Woldman en Albert Wielink (niet aanwezig) stoppen met de klankbordgroep en worden door Mariëtte Steenhuis hartelijk bedankt voor hun inzet.

De voorzitter vraagt wie er in de werkgroep wil plaatsnemen. Er komt geen reactie vanuit de zaal. Opgemerkt wordt dat men zich ook na de vergadering kan aanmelden. 

10. Datum nieuw overleg

De volgende bijeenkomst zal op 18 juni a.s. in Beilen plaatsvinden. De uitnodiging volgt.

11. Rondvraag en afsluiting

Er wordt besloten dat de notulen ca. 1 week na de bijeenkomst per mail verstuurd zullen worden. De notulen van 10 oktober 2011 worden gelijktijdig met de notulen van deze vergadering gemaild.

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Presentatie Buurtacademie 14 mei 2012

 

Deze presentatie gaat over 2 onderwerpen:

 • Wat is er gebeurt na oktober 2011, de laatste bovenlokale bijeenkomst
 • De toekomst van de Buurtacademie

 

Recente gebeurtenissen

Stap 1:

Op het moment dat de vervanging van de projectleidster Ans Rozendal was geregeld, kwam er ook bericht uit den Haag. Zoals wel vaker de laatste tijd was het slecht nieuws.

Stap 2:

Het nieuws kwam er op neer dat het budget waarmee de cursussen voor de Buurtacademie die verzorgd worden door het Drenthe College (WEB-gelden) vanaf 2013 volledig wordt besteed aan andere zaken. De minister van Onderwijs heeft het nieuwe Actieplan Laaggeletterdheid besloten dat dit geld uitsluitend nog mag worden besteed aan basiscursussen Taal en Rekenen.

Stap 3:

Op dat moment was de eerste gedachte van de stuurgroep en de bovenlokale werkgroep: Dit kon wel eens het einde van de Buurtacademie betekenen. Het mooie plan Buurtacademie+ kan de prullenbak in.

Stap 4:

Maar zoals het vaker gaat na het horen van slecht nieuws: Je moet het eens even laten bezinken, er nog eens goed over nadenken en uiteindelijk kwamen de stuurgroep en bovenlokale werkgroep tot de conclusie dat de Buurtacademie te mooi is om zo maar op te heffen.

Stap 5:

Het concept Buurtacademie kwam terug op het bureau en we hebben aan de hand van de uitgangspunten (stap 6) die op papier zijn gezet tijdens de bijeenkomst met Dirk-Jasper Keegstra opnieuw gekeken naar de mogelijkheden. 

Stap 7:

Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

 • (Stap 8) De Buurtacademie moet blijven, want de Buurtacademie heeft de afgelopen jaren bewezen een goede manier te zijn om educatie in de dorpen vorm te geven. Daarnaast is de Buurtacademie belangrijk voor de leefbaarheid en sociale samenhang.
 • (Stap 9) Tegelijkertijd hebben we ons gerealiseerd dat door het verdwijnen van de WEB-cursussen, de druk op de vrijwilligers van de Buurtacademie zwaarder wordt. De niet WEB-cursussen zijn lastiger te organiseren.
 • (Stap 10) De laatste tijd hebben we gezien dat een aantal dorpen minder gebruik hebben gemaakt van het cursusaanbod van het Drenthe-College. Dit kan betekenen dat er minder balans is tussen educatieve en vrije tijdscursussen. Binnen de Buurtacademie moet wel ruimte blijven voor educatie.
 • (Stap 11 en 12) Tenslotte vinden we het belangrijk dat de Buurtacademie een rol blijft spelen in het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang.

 

Toekomst van de Buurtacademie

Stap 13: Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de Buurtacademie op een andere manier georganiseerd moet worden.

Stap 14: De Buurtacademie nieuwe stijl kan er als volgt uit zien.

Stap 15: Het concept ‘Buurtacademie’ past erg goed binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat te ver om deze hele wet hier uit te leggen, maar in het kort komt het er op neer dat er steeds meer taken van de Rijksoverheid worden overgeheveld naar de gemeente. Dit is bijvoorbeeld al gebeurd met de thuiszorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent 9 prestatievelden.

Stap 16: Prestatieveld 1 is: Bevorderen van sociale samenhang van dorpen, buurten en wijken. Dit wordt een taak van de gemeente. Gelukkig wonen wij in een gemeente die al langer met deze taak bezig is, maar het biedt natuurlijk wel kansen voor de gemeente, de Buurtacademie is een prachtig instrument om leefbaarheid en sociale samenhang te versterken.

Stap 17: Verder ligt er een kans om het educatieve aanbod te versterken door samenwerking te zoeken met andere organisaties. Organisaties als het CJG, verslavingszorg Noord-Nederland, MEE-Drenthe moeten verleid worden om ook eens naar de dorpen toe te gaan met hun expertise.

Stap 18: Een belangrijk middel binnen dit plan zal de databank voor professionele aanbieders en lokaal talent worden. Voor vrijwilligers wordt het op die manier makkelijker om aanbod te vinden bij de vragen die leven in hun dorp. De opzet van de nieuwe Buurtacademie zou dezelfde kunnen zijn als het project ‘Kunst in de club’  (Voor meer informatie zie; www.kunstindeclub.nl )

Stap 19: Als we proberen in de toekomst te kijken, dan zou de Buurtacademie er als volgt uit kunnen zien:

Buurtacademie wordt een nieuw concept, met als belangrijkste doel: Leren met en door elkaar (aansluitend bij prestatieveld 1 van de WMO) Het belangrijkste middel binnen dit concept wordt de databank, waardoor het organiseren van cursussen eenvoudiger wordt.

Stap 20: Een aantal zaken blijven hetzelfde: De cursussen van de Buurtacademie blijven voordelig, voor iedereen toegankelijk en worden dicht bij huis gehouden

Stap 21: Om dit te bereiken zijn er een aantal voorwaarden:

 • Ondersteuning voor de werkgroepen.
 • Geld
 • Werkgroepen moeten meedenken over de toekomst van de Buurtacademie

Stap 22: Op deze manier voorkomen we dat de Buurtacademie vanavond ophoudt te bestaan, maar kunnen we zeggen: Buurtacademie, je kunt er nog jaren mee vooruit.