Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Project Buurtacademie

 

 

Verslag bijeenkomst werkgroepen Buurtacademie Midden-Drenthe d.d. 18 juni 2012 in buurthuis “de Raat” in Beilen.

Aanwezig:

Hooghalen                  : Ria Stolte, Yolanda Boddeveld, Jantje Hoving

Hijken/Oranje              : Femmie Veninga

Witteveen                   : Marga Seubring

MEE Drenthe              : Bokko Jan Huitema

Dorpenoverleg MD     : Janny Buiter

Bovensmilde              : Jantje Appeldoorn

Hoogersmilde             : Hilda Klok, Ali Joling

Beilen                         : Alie de Jong

Broekstreek                : John Nycolaas

Zwiggelte                    : Jelte Biewenga

Gemeente MD            : Roel Barelds

Drenthe College         : Arja van der Tuijn, Mariëtte Steenhuis

CJG                            : Harold Kamps

St. Welzijn MD           : Janneke Verdijk, Tineke Posthoorn, Emie Reinders (notulen)

Bericht van verhindering ontvangen van:

Buurtacademie Drijber,  Buurtacademie Smilde, Gerrit de Lange uit Beilen, Geert Woldman uit Westerbork, Buurtacademie Wijster, Buurtacademie Spier, Bibliotheek Smilde, Jannie Tolner uit Hooghalen, Albert Wielink uit Nieuw Balinge en Roelie Goettsch – St. Welzijn MD.

 

1.  Welkom, opening, kennismakingsrondje

Tineke Posthoorn opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Een speciaal welkom voor de gasten Bokko Jan Huitema van MEE Drenthe, Harold Kamps van St. Welzijn Midden-Drenthe/CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en Janneke Verdijk van St. Welzijn Midden-Drenthe.

Er volgt een kennismakingsrondje.

Bokko Jan Huitema: MEE Drenthe biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking. Zij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning om de zelfredzaamheid te bevorderen. Mensen kunnen bij MEE terecht zonder verwijzing en er zijn geen kosten aan verbonden.  Passend bij de vragen wordt het traject ingegaan. Bokko Jan houdt zich bezig met netwerkcontacten en het opzetten van projecten en activiteiten. Er worden starters- trainingen aangeboden. Indien nodig maakt MEE een persoonlijk ondersteuningsplan. Er kunnen trainingen en cursussen gevolgd worden over b.v. opvoeden, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, omgaan met een beperking en omgaan met geld. Aan maatwerk hangt een prijskaartje. Vanaf 1 januari 2013 zal MEE in iedere gemeente gevestigd zijn. In Beilen is MEE gehuisvest aan de Nassaukade bij St. Welzijn Midden-Drenthe. Bokko Jan heeft het cursusaanbod meegenomen en een algemene folder van MEE. Deze kunnen door de aanwezigen meegenomen worden. Tineke bedankt Bokko Jan voor zijn bijdrage.

2.  Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.  Verslag 14 mei 2012

Blz 1. Femmie Veuringer moet zijn Femmie Veninga.

Het verslag is verder goedgekeurd.

4.  Mededelingen

-Tineke deelt mee, dat er 10 aanmeldingen voor de cursus fondsenwerving binnengekomen zijn. Deze en volgende week kan men zich nog inschrijven.

Op 19 september wordt ‘Het Buurtacademiedictee van Midden-Drenthe’ georganiseerd. Met dit dictee besteedt de Buurtacademie aandacht aan het ‘Festival van het leren’. De plannen zijn nog niet uitgewerkt, wel is bekend dat de wethouder van onderwijs, dhr. Emko Dolfing, het dictee zal voorlezen. Voor de zomervakantie volgt er meer informatie over het eerste Buurtacademiedictee van Midden-Drenthe.

5.  Informatie over de mogelijkheden op het gebied van voorlichting en preventie vanuit het       CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) door Harold Kamps.

De presentatie van Harold is bijgevoegd.

6.  Budgetten

Budget Buurtacademie 2012: laatste stand van zaken. Arja deelt mee dat er € 48.000,-- is besteed en nu nog  € 12.000 over is.

7.  Laatste ontwikkelingen

- De stuurgroep, bestaande uit Arja van der Tuijn, Roel Barelds en Roelie Goettsch zal per

1 januari 2013 in deze samenstelling ophouden te bestaan.  Door het wegvallen van de WEB-gelden, zal het Drenthe College niet langer betrokken zijn bij de Buurtacademie. De stuurgroep moet op zoek naar vervanging van Arja van der Tuijn. Er wordt gezocht naar nieuwe partners en in eerste instantie worden de bibliotheek en Welzijn Ouderen benaderd.

- Tineke heeft een presentatie voor de Commissie Welzijn gehouden.  4 commissieleden en wethouder Dolfing waren aanwezig.  De wethouder draagt de Buurtacademie een warm hart toe. Hopelijk blijft het ontwikkelgeld voor de buurtacademie bestaan. De WMO biedt nieuwe kansen.

- Nog voor de zomer wordt er een start gemaakt met de ontwikkeling van de databank voor docenten en lokaal talent. Binnenkort ontvangen de werkgroepen een formulier waarin ze kunnen aangeven welke docenten/lokaal talent de afgelopen tijd betrokken zijn geweest bij de Buurtacademie.  (is per mail verzonden d.d. 20.06.’12). De werkgroepen hoeven zelf niemand te benaderen, dit gaat de coördinator doen, dus alleen de gegevens doorgeven. Het Dorpenoverleg wil wel een pagina beschikbaar stellen op hun eigen website aan  de buurtacademie.

- Ook is Tineke bezig met een cursusagenda, zodat iedereen kan zien wie waar een cursus geeft en er gemakkelijker uitwisselingen kunnen plaatsvinden. Dit gaat in het nieuwe seizoen van start.

- M.b.t tot het wegvallen van de administratieve ondersteuning door het Drenthe College,

wordt meegedeeld dat er binnen Welzijn Midden-Drenthe geprobeerd wordt een oplossing te vinden. Het is dan wel noodzakelijk dat de werkgroepen duidelijk aangeven waar zij behoefte aan hebben. Zijn er dus problemen op administratief gebied, geef dit dan aan. Opmerkingen kunnen via de mail naar de coördinator gestuurd worden, maar het is ook mogelijk om tijdens de bijeenkomsten met de opbouwwerker of coördinator te praten over de administratieve knelpunten. 

 - Er is een stappenplan “cursussen organiseren” gemaakt met een checklist (deze worden ter plekke uitgedeeld). De checklist komt ook op de website te staan (ook op de site van Welzijn Midden-Drenthe) en kan gedownload worden.

- Janneke Verdijk: Learn for Life – een leven lang leren. Was vroeger de Volkshogeschool Nederland. De organisatie houdt zich bezig met uitwisseling tussen Europese landen op het gebied van  volwasseneneducatie. Er ligt een aanvraag bij de Europese Unie voor een uitwisselingsproject waar de Buurtacademie aan mee doet. Als de aanvraag wordt toegekend komt er een uitwisseling met verschillende Europese landen. Wordt vervolgd.

D.d. 21 juni is er een internationale uitwisseling met IJsland, Slovenië, Portugal en Engeland. Deze mensen komen naar de Broekstreek om te praten over het thema Duurzaamheid.

8. Bovenlokale werkgroep

Helaas heeft zich nog niemand gemeld voor de bovenlokale werkgroep. Het is belangrijk dat de werkgroepen meedenken over de toekomst van de Buurtacademie. Het liefst 5, maar minimaal 3. 

9.Datum nieuw overleg

5 november 2012

10. Afsluiting en rondvraag

Janny Buiter vraagt of e.e.a. gekoppeld kan worden met het Dorpenoverleg. Tineke gaat dit overleggen met de stuurgroep.

Janneke Verdijk merkt op, dat het  cursusaanbod van MEE een mooi aanbod is, jammer dat de cursussen alleen toegankelijk zijn voor de doelgroep van MEE.  Als werkgroepen MEE willen inschakelen moet er maatwerk geleverd worden.

Tineke bedankt alle aanwezigen en sluit om 21.45 uur de vergadering.