Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Project Buurtacademie

 

Verslag bijeenkomst werkgroepen Buurtacademie Midden-Drenthe d.d. 5 november 2012 in Hijken

Aanwezig:

Mariette Steenhuis, Arja van der Tuijn           Drenthe College

Tina Bel, Albert Veldkamp                             Westerbork

Henk Wolbers, Janny Buiter                          Dorpenoverleg Midden-Drenthe

Lia van der Velde                                           Broekstreek

Jantje Appeldoorn, Rensje Westen               Bovensmilde

Elly Middelbos                                                Elp-Zuidveld

Gerrit de Lange, Alie de Jong                        Beilen

Jelte Biewenga                                              Zwiggelte                                                      

Roel Barelds                                                  Gemeente Midden-Drenthe

Tineke Posthoorn, Natascha Maris               St.Welzijn Midden-Drenthe

Emie Reinders (notulen)                               St. Welzijn Midden-Drenthe

Bericht van verhindering ontvangen van:

De buurtacademies uit Witteveen, Wijster, Hooghalen, Nieuw Balinge, Spier en Hoogersmilde

1. Welkom en opening

Arja  van der Tuijn heet namens de stuurgroep iedereen van harte welkom en deelt mee dat Roelie Goettsch is verhinderd. Een speciaal welkom voor  Natascha Maris, jongerenwerker bij St. Welzijn Midden-Drenthe. 

Er volgt een voorstelronde.

2. Vaststellen van de agenda

Toegevoegd wordt door Arja: De pilot stichting lezen en schrijven (bij punt 4).

3. Verslag 18 juni 2012

Het verslag is goedgekeurd.

4. Mededelingen:

- Verslag bezoek Slovenië (studiecirkels)

Study circles

Zowel in Zweden als in Slovenië zijn study circles een belangrijk instrument in de volwasseneneducatie. In Zweden zijn de study circles vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. In Slovenië hebben de study circles naast een persoonlijk leerdoel van de deelnemers ook altijd een actiedoel voor de omgeving waarin de deelnemers wonen. Hierdoor kunnen study circles belangrijk zijn voor de leefbaarheid.

Kenmerken

·                      Non-formeel, buiten school en schoolgebouw om en zonder docent

·                      Kleine groepjes (5-12 personen)

·                      Democratisch, alle deelnemers zijn gelijkwaardig, ieders inbreng is van even grote waarde

·                      Gratis, de kosten worden gedekt door een subsidie van € 1.000,-- p.j.

·                      Altijd 2 doelen: Persoonlijk leerdoel en een actieleerdoel

·                      Sterke verbinding met de leefomgeving

·                      Speciale aandacht voor mensen met een educatieachterstand

Praktische organisatie

·                      Binnen elke study circle is een mentor* aanwezig

·                      Elke study circle maakt zelf regels (frequentie, vorm van overleg)

·                      Het vaststellen van een actiedoel is verplicht, het actiedoel moet ook goedgekeurd worden

*) mentor: vrijwilliger die een training heeft gevolgd en hierin heeft geleerd hoe je het proces gaande kunt houden. Verder is de mentor een gelijkwaardig groepslid.

Voorbeelden

·                      In stand houden van oude ambachten en tradities (houtskoolbranden)

·                      Behouden en overdragen van kennis (intergenerationeel volkskoor)

·                      Ontwikkelen van nieuwe kennis (onderhoud jong bos)

·                      Opzetten van voorzieningen die de leefbaarheid verbeteren (Rinka center)

- Samenstelling stuurgroep Buurtacademie

Anneke de Haas van de bibliotheek Midden-Drenthe en Mieke Sol van St. Welzijn Ouderen hebben zich aangesloten bij de stuurgroep.

- Groot Dictee van Midden-Drenthe

Tineke vraagt naar een reactie op het Groot Dictee van Midden-Drenthe. Er wordt opgemerkt dat het heel leuk was om mee te doen en dat het goed georganiseerd was. Helaas werd het dictee bij aanvang niet in z’n geheel voorgelezen. Tineke neemt dit mee voor een volgende keer.

- Training MEE Drenthe

MEE Drenthe organiseert een starterscursus voor mensen die als vrijwilliger te maken hebben met mensen met een beperking . Deze cursus is  bestemd voor o.a. overblijfmoeders, sportverenigingen e.d. De eerste training is al van start gegaan en deze wordt  in het voorjaar van 2013 herhaald. Opgave: via Tineke.

- Pilot stichting lezen en schrijven.

Arja deelt mee, dat de korte cursussen zullen verdwijnen (behalve de cursus budgettering). Het geld moet besteed worden aan basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Dit is het hoofdpakket.

Het Drenthe College is benaderd door de stichting Lezen en Schrijven met de vraag of het Drenthe College mee wil doen aan een pilot in Drenthe. Inzet is een structurele oplossing van het probleem van de laaggeletterdheid.

. Midden-Drenthe, Assen, Emmen en Westerveld willen hun medewerking hieraan verlenen. Kartrekker is Dhr. Eric van Oosterhout, burgemeester van AA en Hunze. In januari zal  overleg plaatsvinden met de wethouders die onderwijs in hun portefeuille hebben.

In 2013 heeft de gemeente behoorlijk geld gekregen voor de WEB. Hiervan mogen ook cursussen budgetteren gegeven worden.

Gevraagd wordt of bovenstaande aan Study Circles gekoppeld kan worden. Arja zal dit meenemen in de stuurgroep.

5. Toelichting op activiteit rondom ‘sociale media’ door Natascha Maris, jongerenwerker  Smilde .

In oktober is er een ouderavond voor de beide scholen in Bovensmilde gehouden. Het onderwerp was ‘Social media’. Op de avond waren ongeveer 60 ouders aanwezig. Als vervolg op deze avond gaan de kinderen op school aan de slag met het onderwerp en wordt er in januari 2013  door de Buurtacademie in Smilde  cursus aangeboden (in samenwerking met Biblionet), aan ouders, waarin  ze o.a. leren welke websites geschikt voor kinderen zijn, vanaf welke leeftijd een kind op hyves of facebook kan en wat Habbo Hotel is. Belangrijk is om aan kinderen duidelijk te maken wat ze wel of niet op internet kunnen zetten en wat voor meerwaarde het internet heeft. Als de lessen op school worden gegeven moeten de kinderen ook thuis samen met hun ouders aan de slag. Het doel van het geheel is kinderen en ouders bewuster gebruik te laten maken van de sociale media. . Kosten: nog geen € 500,-- voor twee avonden (excl. materiaalkosten) Het lespakket (bij Natascha verkrijgbaar) voor scholen is gratis.

Opgemerkt wordt, dat Bovensmilde ook met sociale media bezig is geweest en dat de opkomst zeer teleurstellend was.

6. Budgetten:

- Budget Buurtacademie 2012: laatste stand van zaken (Arja v/d Tuijn)

Er is nog geld voor een paar cursussen. Het geld van 2012 moet ook in 2012 besteed worden.

- Extra subsidie 2013 (Roel Barelds)

Bijdrage voor de coördinator staat in de begroting als ook € 6.000,00 extra voor de ontwikkeling van de Educatiebank en extra secretariële ondersteuning. Dit wordt a.s. donderdag vastgesteld.

7. Laatste ontwikkelingen:

- Cursus fondsenwerving

In juli is er een introductiebijeenkomst geweest. Carla v.d. Brake heeft aangeboden om een cursus in de dorpen te organiseren. Dit is echter nog niet begonnen, omdat het kostenplaatje te hoog was.

De cursus is bestemd voor vrijwilligers en zal in januari van start gaan. Tijdens de cursus wordt een fonds aangevraagd, zodat alles direct in de praktijk wordt gebracht. Na voltooiing van de cursus is het mogelijk om zelf deze cursus ook aan anderen te geven. 

- Buurtacademie Smilde & Beilen

Tineke heeft 4 uur extra gekregen om te werken aan de buurtacademies Smilde en Beilen.

Geprobeerd wordt om samen met Marien (St. Welzijn) te beginnen met cursussen in Smilde en dan te kijken wat hieruit voortvloeit. In Beilen is het moeilijk om als buurtacademie het dorp te bereiken, omdat hier al veel georganiseerd wordt.

- Toelichting werkwijze en stand van zaken Educatiebank

Tineke heeft e.e.a. op papier gezet en dit wordt uitgedeeld.

Besloten wordt om te beginnen met vrijwilligers en te kijken hoe het loopt, daarna kan er verder gekeken worden.

Tineke heeft contact gehad met iemand die een cursus didactische vaardigheden kan geven en iemand die een website maakt.

- Online agenda Buurtacademie Tineke deelt werkwijze uit. Belangrijk is dat de buurtacademies het cursusaanbod aanleveren bij Tineke. Zo is iedereen beter geďnformeerd over het aanbod van andere buurtacademies.

8. Bovenlokale werkgroep

Er heeft zich nog niemand aangemeld. In de stuurgroep wordt hier verder over gepraat en er zullen mensen worden benaderd. Tineke zal verdere informatie m.b.t. de bovenlokale werkgroep (werkwijze e.d.) op papier zetten.

9. Datum volgend overleg

13 mei 2013

10. Rondvraag en afsluiting

Op 21 november a.s. is er een ledenvergadering van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe in Zwiggelte met als thema “duurzaamheid”. Iedereen met een goed idee op het gebied van duurzaamheid is van harte uitgenodigd.

Arja bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit om 22.15 uur de vergadering.