Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

Algemene Ledenvergadering 2010

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

Uitnodiging van de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” Op 27 April 2010 Om 20.00 uur in de Heugte

   Agenda:

Ø  1) Opening.

Ø  2) Notulen van de jaarvergadering 28 April 2009

Ø  3) Ingekomen stukken.

Ø  4) Jaarverslag Penningmeester.

Ø  5) Jaarverslag werkzaamheden bestuur

Ø  6)Verslag van de kascommissie 2009/2010. Bestaand uit de hr J.Huizinga, hr   R.Bisschop: reserve: W.Ravenhorst.

Ø  7)Benoeming nieuw lid kascommissie.

Ø  8)Geertje Oelen heeft plaats genomen in het bestuur Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2010: Volgens de lijst van  aftreden: 2010: Geen: 2011:  hr J.stegehuis, hr J.Slomp: 2012:mevr. G.Oelen: 2013:mevr T.Enninga en hr G.Slomp: 2014: Geen: 2015: hr K.Wielink en hr A.Wielink:

   Er is geen lijst van aftreden, bestuursverkiezing is weer in 2011.

Ø  9)Rondvraag.

Ø  10) Sluiting.

Historie Nw-Balinge

Na afloop van de vergadering vertelt dhr. Hans Smit van de historische vereniging ons het een en ander over het ontstaan en de ontwikkeling van ons dorp en omgeving.

 

Secretaris: A.Wielink

            Voornweg 10

            7938 RC Nieuw-Balinge  

 

* * * * *

                    

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang de “Vooruitgang” d/d 28 April 2009

Aanwezig volgens presentielijst 25 personen

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering, en in het bijzonder de heren van Natuurmonumenten, die na de pauze uitleg gaan geven over de stand van zaken, waar Natuurmonumenten mee bezig is, en waar ze mee bezig gaan.

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn hier afgedrukt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd. De penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. het bestuur geeft uitleg  hierover.

6]   Verslag kascommissie: Bestaand uit hr J.Smeenge en hr J.Huizinga,

Dhr J.Smeenge geeft uitleg hierover, de hr J.Smeenge vertelt dat ze zich zorgen maken   over de drukkosten van Kontakt, die elk jaar financieel achter uit lopen, en stelt voor   om daar samen (Pl-Belang/Kontakt) daar een plan voor te maken, verder was het prima  voor elkaar, en de penningmeester wordt decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2009/2010: Hr J.Huizinga, hr R.Bisschop: reservelid: hr W.Ravenhorst.

8]   Bestuursverkiezing. Volgens de lijst van aftreden waren dat, hr K.Wielink en de hr A.Wielink, beide heren hadden zich weer herkiesbaar gesteld, er waren geen tegenkandidaten binnen gekomen, de leden vonden het goed, dat de beide heren weer  in het bestuur konden plaats nemen. Verder deelde de voorzitter mede, dat Remko Osinga dit jaar graag wilde stoppen met het Penningmeesterschap van Pl-Belang, i.v.m. de drukke werkzaamheden die hij heeft met zijn werk, Geertje Oelen is bereid,  in het bestuur van Pl-Belang plaats te gaan nemen. De leden gaan hier mee akkoord.

9]   Rondvraag;

   >   Thea Enninga zal een mededeling/oproep plaatsen in Kontakt over, het vernielen van de  lamp bij het monument, en over de honden/paarden poep die overal maar liggen.

Ø  Roelof Bisschop geeft aan dat a/d Mantingerweg de straat nog steeds is verzakt, had het vorig jaar ook al gemeld, er zal door Pl-belang weer kontakt m.d. gemeente hier over op genomen worden.(mail n/d Gemeente)

Ø  De fam Smeenge geeft aan dat er een aantal fruit/eike bomen dood zijn, Kees gaat dit uitzoeken of dit is te verhalen o.d. leverancier, verder vraagt de fam Smeenge of het mogelijk is, of er een paar prullebakken i.h. dorp geplaatst kan worden, waar men e.v.t. de honde poep in kan gooien,( er zal een mail n.d. Gemeente gestuurt worden hierover)

Ø  Roelof Bisschop vraagt n.d. stand van zaken a.g. de mast die bij het voetbalveld staat, naar de ontvangst v.d. mobiele telefoon, is nog steeds slecht, hier zal navraag naar gedaan worden.

Ø  De hr P.kats geeft aan dat de ruiters te paard, de behoefte v.d. de paarden gewoon laten liggen op de fietspaden, hierover zal een mededeling in kontakt geplaatst worden.

Ø  Nico Brookman vertelt dat er olie i.d. sloot ligt achter de woningen v.d. Vosseveen, en dat er veel troep in ligt, o.a. een koelkast,(er zal een mail n.d. Gemeente gestuurd worden hierover)

Pauze:

De nieuwe beheerder van Natuurmonumenten van Drenthe Zuid de hr Ruud Kreetz, vertelt wat er de afgelopen periode allemaal gedaan en hoe is dat verlopen en zaken als, wat komt eraan? Project Koolveen en de inrichting van het natuurherstel, hoe zien die er planmatig uit, de ontwikkelingen rondom de huizen die verkocht zijn, de oeverzwaluwwand aan de Haarweg, na een half uurtje toelichting van Ruud,is er met de leden/bestuur wat dieper op de onderwerpen ingegaan, Ruud gaf ook aan dat deze bijeenkomst jaarlijks gedaan moet worden.

Verder kwam ook  a.d. orde, dat wanneer Natuurmonumenten ergens mee bezig ging, dit vroegtijdig a.d. bewoners van Nw-Balinge werd medegedeeld

10] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: J.Stegehuis, Secretaris: A.Wielink

* * * *

 

 Jaarverslag werkzaamheden bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 2009/2010

Ø  Werkgroep Ouder Onder Dak veel georganiseerd.

Ø  Werkgroep Buurtacademie veel georganiseerd.

Ø  Werkgroep Mantelzorg veel georganiseerd.

Ø  Financiële steun gegeven aan een aantal activiteiten in ons dorp.

Ø  Verder vele vergaderingen door bestuursleden van Pl-belang bijgewoond, zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD, Werkgroep OOD, Werkgroep Buurtacademie, Stuurgroep OOD Gemeentelijk breed, bijeenkomsten m.d. Contact ambtenaren, Werkgroep Dorpsplein, Mantelzorg, en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente a.g. klachten in ons dorp.

Ø  Aantal gesprekken gehad met de wijkagent (Bert Eefting).

Ø  Overleg gehad met Woonservice MD o.a. over de Dorpswinkel, en woningbouw.

Ø  De 60+ uitgenodigd d.d. werkgroep OOD voor een kerstdiner.

Ø  Nieuwe inwoners verwelkomt in ons dorp.

Ø  Aanvraag Paasbult b.d. gemeente, lokatie Koolveen.

Ø  Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”wint de Drenthse Richard Krajicek Foudation Award 2009. Tijdens de spannende finale in de Zuiderbreedte te Hoogeveen heeft de werkgroep Dorpsplein de Richard Krajicek Foudation Award 2009 gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste jeugdsportproject in de provincie Drenthe. Zeven ingezonden sportprojecten hebben hun project geprecenteerd tijdens de finale op Woensdag 2 December. PB ‘De Vooruitgang” heeft hiermee, naast een geldprijs van €1000,00, een ticket gewonnen voor de landelijke finale.

Ø  Werkgroep Dorpsplein genomineerd voor de landelijke finale v.d. Richard Krajicek Faundation Award dat gehouden werd op 10 Februari 2010 in Ahoy te Rotterdam en waar de derde prijs werd behaald (€2500,00) alle twaalf provincie’s waren aanwezig, Zeeland was eerste en Noord Holland tweede.

Ø  Werkgroep munitiedepot volop bezig met de inrichting daarvan.

Ø  Woningbouw door Woonservice 6 stuks a.d. Robertusweg op 11 Februari 2010 konden de bewoners van Nw-Balinge o.l.v. Woonservice de woningen bezichtigen.

Ø  Plaatselijk-Belang samen met Dienst landelijk Gebied en Natuurmonumenten, open dag georganiseerd voor de bevolking van Nieuw Balinge.

Ø  8 December 2009 bezoek gehad van Burgemeester en Wethouders van de gemeente MD: Zie Verslag in Kontakt.

Ø  Gesprek gehad a.g. uitbreidingsplan voor woningbouw in Nieuw Balinge met de medewerker v.d. gemeente Rinette Ipema.

Ø  Bewoners uitgenodigd die in de gemeente Coevorden wonen: zie brief:

Geachte bewoner,

Eind vorige eeuw zijn de Drentse gemeenten heringedeeld. Op dat moment zijn ook de grenzen van de gevormde gemeenten vast gesteld. Aan de vast stelling van die grenzen is de nodige aandacht besteed waarbij ook oog is geweest van de situatie voor de gemeentelijke indeling. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Het blijkt dat zich in de praktijk op een aantal plaatsen minder voor de hand liggende en soms ook onlogische situaties voordoen. In die gevallen is het mogelijk om in overleg met de bewoners tot een grenscorrectie te komen.

Ook in onze gemeente doen zich deze situaties voor en wordt gewerkt aan een grenscorrectie. U bent nu woonachtig in een gedeelte van de gemeente Coevorden dat grenst aan de gemeente Midden-Drenthe. Vanuit de historie, de betrokkenheid met en deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven in Nieuw Balinge is er voor ons gevoel iets voor te zeggen om na te denken over de situatie aan de oostzijde van de Geeserraai en of er al dan niet aanleiding is deze te wijzigen.