Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
 

Algemene Ledenvergadering 2012

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

Uitnodiging van de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” te Nieuw Balinge.

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang “de Vooruitgang Nieuw-Balinge, nodigt haar leden hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 10 april 2012 om 20.00 uur in dorpshuis “De Heugte”

 

 De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

 Agenda:

Ø  1)   Opening

Ø  2)   Notulen v.d. Jaarvergadering 12 April 2011 (staan afgedrukt in Kontakt)

Ø  3)   Ingekomen stukken.

Ø  4)   Jaarverslag penningmeester.

Ø  5)   Jaarverslag werkzaamheden bestuur (staan afgedrukt in Kontakt)

Ø  6)   Verslag v.d. kascommissie 2011/2012. Bestaand uit de hr F.Oelen, hr W.Ravenhorst.

Ø  7)   Benoeming nieuw kascommissielid. hr Aaldert Kroezen.

Ø  8)               Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2012: Volgens de lijst van aftreden: mevr T.Enninga:        2013: mevr G.Oelen en hr G.Slomp: 2014: Geen: 2015:hr K.Wielink en hr A.Wielink: 2016: Geen. 2017: mevr F.Bos-Sok en mevr W.Siegers-Oost

    Volgens de lijst van aftreden is mevr T.Enninga aftredend en zij stelt zich niet weer herkiesbaar.

Ø  9)    Bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid hr Peter Kroezen voor te stellen. Namen en adressen van (eventuele) tegenkandidaten moeten schriftelijk worden ingeleverd, drie dagen voor de vergadering  bij het secretariaat Voornweg 10  7938 RC Nieuw-Balinge.

Ø  10) Rondvraag.

Ø  11) Sluiting.

 Secretariaat: A.Wielink Voornweg 10 7938 RC Nieuw-Balinge 

* * * * * * * *

Notulen Jaarvergadering Pl-Belang de “Vooruitgang” d/d 12 April 2011

Aanwezig volgens precentielijst 18 personen

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering,

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:Geen

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd. de penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg hierover.

6]   Verslag kascommissie: Bestaand uit hr R.Bisschop en hr W.Ravenhorst, Roelof Bisschop geeft uitleg hierover, alles was goed voor elkaar en de penningmeester wordt decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2011/2012: hr W.Ravenhorst en hr Freddy Oelen; reserve: Aaldert Kroezen

8]   Bestuursverkiezing.

      Volgens de lijst van aftreden 2011: hr Jan Stegehuis en Jan Slomp. Bestuur stelt voor om als nieuwe bestuursleden mevr F.Bos-Sok en mevr W-Siegers-Oost ,er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en beide dames nemen zitting in het bestuur.

9]   Rondvraag;

Ø  Roelof Bisschop geeft aan dat a/d Mantingerweg de straat nog steeds is verzakt, had het vorig jaar ook al gemeld, er zal door Pl-belang weer kontakt m.d. gemeente hier over op genomen worden.(Albert Wielink zal deze vraag opnieuw bij de gemeente neerleggen)

Ø  Roelof Bisschop vraagt n.d. stand van zaken a.g. de mast die bij het voetbalveld staat, maar de ontvangst v.d. mobiele telefoon, is nog steeds slecht, Pl-Belang heeft een brief aan Vodafoon gestuurd.

Ø  Femmy Bos vraagt of er een blikvangnet kan komen a.d. Verlengde-Middenraai en a.h. Koekoeksdijkje (Albert zal de vraag b.d. gemeente neerleggen)

Ø  Femmy vraagt of er een extra lantaarnpaal geplaatst kan worden b.d. carpoolplek.(Albert zal deze vraag b.d. gemeente neerleggen)

Ø  Femmy vraagt of er a.d. Hoogeveenseweg bordjes van 80 km geplaatst kan worden, net als a.d. weg Emmen/Drachten.(Albert zal deze vraag b.d. gemeente en Provincie neerleggen)

Ø  Uitrit a.d Breistroeken zal meegenomen worden als de Wolvenhaar bouwrijp gemaakt wordt.

Ø  Roelof Bisschop meld dat a.d. Mantingerweg het natuurgebied verwilderd, Kees zal dit opnemen met Natuurmonumenten.

Ø  Geke Strijker vraagt om een cursus over de geschiedenis van Nieuw-Balinge, Kees zal hier met Hans Elery over praten hoe dit om op te starten. Verder zal Geke nog een oproep in kontakt plaatsen wie de cursus wil volgen.

                                  Albert neemt het over van de voorzitter Jan Stegehuis.

Albert bedankt namens iedereen de beide heren Jan Stegehuis en Jan Slomp voor hun inzet die zij voor Plaatselijk-belang hebben gedaan en overhandigd de beide heren een dinerbon de twee dames Thea en Geertje geven de beide mannen nog een prachtige bos bloemen.

Daarna wordt de power point van Plaatselijk-Belang gepresenteerd.

10] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

 

Voorzitter: J.Stegehuis                                                                               Secretaris: A.Wielink

* * * * * * * *

Jaarverslag werkzaamheden bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 2011.

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” heeft zich ook het afgelopen jaar weer bezig gehouden met diverse zaken.

Onderstaand een opsomming van de werkzaamheden:

Ø  Werkgroep Ouder Onder Dak veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep Buurtacademie veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep Mantelzorg veel georganiseerd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Financiële steun gegeven aan een aantal activiteiten in ons dorp.

Ø  Verder vele vergaderingen door bestuursleden van Pl-Belang bijgewoond, zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD, Werkgroep OOD, Werkgroep Buurtacademie, Stuurgroep OOD Gemeentelijk breed, bijeenkomsten m.d. Contact ambtenaren, Werkgroep Dorpsplein, Mantelzorg, en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente a.g. klachten in ons dorp, ook vele presentations gegeven aan andere gemeentes.  

Ø  Overleg gehad met Woonservice MD o.a. over de Dorpswinkel, en woningbouw, en over de sluiting v.d. Morgenster en wat voor mogelijkheden daar voor zijn. Studenten v.d. Hanzehogeschool Groningen hebben onderzoek n.d. herbestemming gedaan. (zie site van Pl-Belang)

Ø  De 60+ uitgenodigd d.d. werkgroep OOD voor een kerstdiner.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Nieuwe inwoners verwelkomt in ons dorp.

Ø  Ruim 25 nieuwe leden erbij.

Ø  Aanvraag Paasbult b.d. gemeente, lokatie Koolveen.

Ø  Werkgroep munitiecomplex volop bezig met de inrichting daarvan, in de werkgroep zit o.a.: Gemeente MD, Plaatselijk-Belang, Dutch Peace Army, Stichting Joodse Werkkampen,Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij,Stichting Militair Erfgoed en Natuurmonumenten .

Ø  De afronding  en afsluiting v.d. bewegingstuin is op zaterdag 7 juli a.s.

Ø  Geplaatst  een vissteiger a.d. Verl-Middenraai.

Ø  Verkeerssituatie bij de meester Sieberingschool verbeterd.(zie de site van Nw-Balinge)

Ø  Werkgroep “Veuruut Kieken” van start gegaan over de toekomst-en leefbaarheid om voor de komende 10 a 15 jaar in kaart te brengen.

Ø  Klankbordgroep Nieuw-Balinge en de Broekstreek.

Natuurvisie Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden. Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat er een visie wordt ontwikkeld waarin de gebruikers en bewoners van het gebied zich kunnen herkennen en die breed gedragen wordt door de streek. Natuurmonumenten hecht er veel waarde aan dat deze visie in samenwerking met de streek tot stand komt.

Ø   Samen met Recreatie/Toerisme v.d. gemeente MD fietsroute uitgezet.

Ø  Aanvraag bij het waterschap Reest en Wieden voor het opknappen v.d. talut’s in de bebouwde kom van Nieuw-Balinge.

Ø  3 AED kastjes voor buiten te hangen, posthokje ‘De Breistroeken en dorpshuis “De Heugte”, Voetbalkantine.

Ø  Er is overleg met Natuurmonumenten geweest en die zal de Plaggehut weer opknappen met een aantal vrijwilligers.

Ø  Werkgroep Duurzaam Energie Nieuw-Balinge opgestart.

Ø  20 maart komt het College op bezoek bij het bestuur van Plaatselijk-Belang.

Ø  Lorry geplaatst en 20 april de onthulling hiervan.

Ø  Werkgroep bezig met boek over 100 jaar bestaan van Plaatselijk-Belang in 2013.

Ø  Er word een film gemaakt door Crewson Multimedia (Peter Kroezen) over Nieuw-Balinge met als titel, Verleden Heden en Toekomst. De premiere van de film is op 20 april in het dorpshuis de Heugte.

Ø  Dorpsonderzoek gedaan door Hanzehogeschool Groningen.(Hoe waarderen inwoners van Nieuw-Balinge hun leefomgeving)(Advies voor Nieuw-Balinge).Zie site van Pl-Belang.   

Ø  Werkgroep bezig  Nieuw-Balinge Sportdorp Gemeente Midden-Drenthe.

Verder zijn alle berichten die Pl-Belang heeft ontvangen  te zien op de website van Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu en dan Plaatselijk-Belang aanklikken.