Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
 

Algemene Ledenvergadering 2013

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

Uitnodiging van de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” te Nieuw Balinge.

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang “de Vooruitgang Nieuw-Balinge, nodigt haar leden hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 23 april 2013 om 20.00 uur in dorpshuis “De Heugte”

 

 De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

 Agenda:

Ø  1)   Opening

Ø  2)   Notulen v.d. Jaarvergadering 10 April 2012

Ø  3)   Ingekomen stukken.

Ø  4)   Jaarverslag penningmeester.(Gert Slomp)

Ø  5)   Verslag v.d. kascommissie 2012/2013. Bestaand uit de hr F.Oelen, hr A. Kroezen

Ø  6)   Benoeming nieuw kascommissielid

Ø  7)   Jaarverslag werkzaamheden bestuur

Ø  8)   Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2013: Volgens de lijst van aftreden: mevr G.Oelen en Hr G.Slomp.

      2014: hr K.Wielink

      2015: hr A.Wielink

      2016: mevr F.Bos-Sok en mevr W.Siegers-Oost

      2017  hr P.Kroezen

  Volgens de lijst van aftreden is mevr G.Oelen en hr G.Slomp en zij stellen zich weer  herkiesbaar.

Ø  9)  Namen en adressen van (eventuele) tegenkandidaten moeten schriftelijk worden ingeleverd, drie dagen voor de vergadering  bij het secretariaat Voornweg 10  7938 RC Nieuw-Balinge.

Ø  10) Rondvraag.

Ø  11) Sluiting.

 Secretariaat: A.Wielink Voornweg 10  7938 RC Nieuw-Balinge 

* * * * * * * *

 

Notulen jaarvergadering d.d. 10 april 2012

Aanwezig:  volgens de presentielijst 22 personen

Notuliste:Wendy Oost

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze jaarvergadering. Het betreft de 99e jaarvergadering.  

 

 

 

2. Verslag van bestuursvergadering 12 april 2011.

Opmerkingen naar aanleiding van het verslag:

·         Freddie vraagt over de gaten in de straat bij de Wolvenhaar, Mantingerweg en Voornweg. In de bocht Haarweg/Mantingerweg is het goed zichtbaar. Roelof B geeft aan dat hij al 3 jaar achtereen heeft aangegeven dat het niet klopt met de straat en de riolering. Er is een nieuwe put met overstort gerealiseerd, het probleem leek opgelost maar de straat is weer verzakt. Bij alle kolken is het probleem dat er geen of onvoldoende grond meer onder ligt. Bij Aaldert Span is dit erg goed zichtbaar. Plaatselijk Belang geeft het nogmaals door aan de gemeente met het adres van Roelof Bisschop, binnen twee maanden moet er actie ondernomen zijn.

·        Vraag over de mast. Het plaatselijk belang heeft meerdere malen contact gezocht met Vodafone over de slechte verbinding in ons dorp, maar we krijgen geen reactie, ook niet via een jurist van de gemeente die we gevraagd hebben mee te helpen. Met KPN is geen hinder, deze zit aan het koekoeksdijkje en heeft daar dan ook de rechten op.

·        Lammert geeft aan de afspraken die we maken meer SMART geformuleerd te willen hebben, bij deze proberen we de vergadering SMART vast te leggen.

·        Laatste punt in de notulen, geschiedenis van Nieuw Balinge komt maar niet verder. Het moet via de Brede Overleggroep Kleine Dorpen lopen maar deze zitten financieel in zwaar weer. Er waren circa 5 geïnteresseerden. We hebben nog niemand bereid gevonden de cursus te willen en kunnen geven. Na de vakantie in oktober moet er opnieuw een oproep in Kontakt plaats vinden of er nog steeds interesse is in de cursus .

·        De notulen worden verder vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

PB/ juni

 

 

 

 

 

 

PB/okt

3. Ingekomen stukken

Volgende week vrijdag 20 april a.s. is de première van de film. Hopelijk komt iedereen.

 

 

 

4.  Jaarverslag van de penningmeester  

Het jaarverslag wordt gepresenteerd via de beamer. Gert licht het een en ander toe.

Vraag is of DEL i.v.m. de kosten wel onder de rekeningen van het plaatselijk belang moet blijven vallen, dit in verband met een besparing elke rekening kost € 7,50 per maand. DEL is een uitzondering en deze moet onder de eigen penningmeester blijven vallen.

Het financieel verslag is getekend door kascommissie.

Joyce Salomons stopt met het penningmeesterschap van Kontakt.

 

 

 

 

 

 

5. Verslag van de kascommissie

·        De kascommissie bestaande uit Freddie Oelen en Wolter Ravenhorst geven aan geen gekke dingen te zijn tegen gekomen. Het ziet er goed uit. Wij bedanken Andre Mol, hij heeft de opzet in het programma gemaakt, dankzij hem kan er goed en duidelijk overzicht geleverd worden.

 

 

 

6. Benoeming kascommissieleden 2012/2013

·         Dhr. F. Oelen en Dhr. A. Kroezen worden benoemd tot kascommissieleden voor 2012/2013.

·         Dhr. B. Padding is reservelid

 

 

 

7. Jaarverslag van het bestuur

·         Lammert heeft een algemene opmerking. Er zijn inwoners die best een keer iets zouden willen doen, of willen helpen bij het uitvoeren van een activiteit.  Lammert merkt op dat we meer uitnodigend kunnen zijn om toe te treden tot activiteiten. 

·         De plaggenhut, deze staat op instorten. Natuurmonumenten is eigenaar, we hebben ook aangegeven naar NM dat jullie verzekerd zijn om het in oude staat te herstellen. Wanneer gaan ze er nou mee bezig. Kees gaat nogmaals navraag doen bij NM. Zodra de plaggenhut klaar is moeten we het zien te onderhouden met een groepje vrijwilligers.

·         N.a.v. het dorpsonderzoek van de Hanze Hogeschool inzake de “Morgenster” is zoals het plan gepresenteerd ligt geen haalbare kaart. De gemeente kijkt ook wat haalbaar is in deze, ook i.v.m. het nieuwe bestemmingsplan. Wat ook naar voren komt in de enquête is de wens voor een pin automaat, bij navraag brengt dit € 250.000 aan kosten met zich mee.

·         Roelof mist in het jaarverslag een aantal punten, o.a. het verplaatsen van het ooievaarsnest. Dit heeft er mee te maken dat de nieuwe plek nog niet bekend is. Zodra de plek is afgesproken kan het verzet worden.

 

 

8. Bestuursverkiezing

Aftredend is Mevr. Thea Enninga, hartelijk dan voor alles wat je gedaan hebt en heel veel geluk met jullie nieuwe uitdaging. Bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid Dhr. P. Kroezen aan te stellen, er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Het bestuur heet Peter van harte welkom

 

 

9. Rondvraag

·     Wanneer vindt de realisering van de zwaluwwand bij de Hoogeveenseweg plaats? Werkgroep heeft besloten dat daar in mei mee gestart kan worden.

·         Bij het ‘graven’ in de notulen van de ijsvereniging kwam roelof bisschop tegen dat er begin jaren’60 correspondentie geweest is met de gemeente over het aanleggen van een begraafplaats in Nieuw Balinge. Is het niet iets om dit weer op te pakken? Het plaatselijk belang heeft deze vraag vaker gehoord en ook met de gemeente besproken. De gemeenteraad heeft een paar jaar terug een verzoek voor een begraafplaats in Drijber afgewezen, na deze afwijzing is er een beleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad over het aanleggen van begraafplaatsen in kleine dorpen. De inhoud is; deze worden niet meer aangelegd. Het onderhoud, beheer en kosten zijn hier de redenen voor.

·         RB; DEL is een apart onderdeel maar functioneert wel onder de vlag van het plaatselijk belang. Er is enigszins een verontrustende brief verstuurd die voor veel ophef heeft gezorgd. Achteraf blijkt dat alles netjes is geregeld maar daar is geen terugkoppeling van geweest. Er heeft wel een ingelaste vergadering plaats gevonden maar niet iedereen kan altijd op elke vergadering aanwezig zijn. De leden die niet aanwezig waren zouden een terugkoppeling krijgen, dit duurt te lang.. Voor eind mei vindt er terugkoppeling plaats.

·         Geke; worden er nog drempels in de meeuwenweg geplaatst? Staat niet op de planning.

·         Nico; Sloot achter mijn huis staat vol met olie? Er is ooit een keer naar gekeken, Kees weet het antwoord niet meer. Nico zorgt dat er bij Albert een monster uit de sloot wordt gebracht voor onderzoek.

·         Evert; Het pad voor mijn huis is erg hobbelig en leidt tot vervelende situaties. Mede door het vervangen van de gasleiding en boomwortels die opspelen . Albert gaat er achter aan.

 

 

* * * * * * * *