Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

In de gemeente Midden-Drenthe ligt het natuurgebied Mantingerveld. Natuurmonumenten is nabij het dorp Nieuw Balinge bezig met de aanlegen inrichting van de laatste delen van het Mantingerveld. Voor de voltooiing is het gewenst dat een agrarisch bedrijf wordt verplaatst en dat een aantal reeds aangekochte terreinen nog wordt ingericht.

Een tweede element dat speelt nabij Nieuw Balinge, is de sluiting van het munitiemagazijnen complex (MMC). De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als opdracht meegekregen een nieuwe bestemming voor dit munitiecomplex te vinden. Deze ontwikkelingen in het gebied waren er aanleiding toe dat DLG in 2008 een schetsbijeenkomst heeft georganiseerd. Op deze dag zijn door belanghebbenden en andere gebiedsbetrokken partijen meerdere opgaven voor het gebied geīdentificeerd:

ˇ Het afronden van de natuuropgave Mantingerveld.

ˇ Het zoeken naar een nieuwe duurzame functie met voornamelijk natuur voor het munitiecomplex.

ˇ Het versterken van de leefbaarheid van Nieuw Balinge door :

a): het formaliseren van de permanente bewoning op het recreatieterrein Breistroeken.

b): de concentratie van een aantal ruimte voor ruimte kavels op een verzamellocatie.

Naar aanleiding van de schetsbijeenkomst hebben de bestuurders van Natuurmonumenten, de provincie Drenthe, de gemeente Midden-Drenthe en DLG geconcludeerd dat een gezamenlijke aanpak van de opgaven zinvol is en tot betere resultaten zal leiden. De meerwaarde ontstaat door tegengaan van versnippering en creatie van nieuwe kostendragers die de verschillende opgaven haalbaar maken. Bestuurders hebben daarom afgesproken gezamenlijk dit Masterplan op te stellen waarin bovenstaande opgaven zijn uitgewerkt.

Doel van het Masterplan

Het Masterplan heeft tot doel de gebiedsopgave vanuit een integrale benadering verder uit te werken tot een haalbaar plan. Dit plan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de bestuurders in de Stuurgroep Nieuw- Balinge. Daarnaast is het Masterplan de onderlegger voor verdere afspraken tussen Natuurmonumenten, de provincie Drenthe, de gemeente Midden-Drenthe en DLG over samenwerking bij de uitvoering van het plan.

Zij zullen hun afspraken hiertoe vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Beoogd resultaat van de gebiedsontwikkeling

Het Masterplan werkt de volgende gebiedsopgaven verder uit:

ˇ Maatregelen ter verbetering van de natuurwaarden en de leefbaarheid in en rondom Nieuw Balinge.

ˇ Realisatie van een nieuwe gewenste functie voor het militaire terrein en het aanpassen van de bestemming.

ˇ Inpassing van de ruimte voor ruimte kavels van Natuurmonumenten verkregen door sloop van opstallen bij een agrarisch bedrijf.

ˇ Inpassing van ruimte voor ruimte kavels door sloop op het munitiecomplex en sloop van de bedrijfsopstallen van een agrarische bedrijf.

ˇ Ontwikkeling van een vereveningslocatie voor de ruimte voor ruimte kavels direct westelijk van Nieuw Balinge.

ˇ Het formaliseren van de permanente bewoning van de recreatiewoningen in Nieuw Balinge.

Dit Masterplan beschrijft de resultaten van de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden in de periode mei 2009 tot september 2010. Het plan gaat uit van de beleidssituatie en titulatuur zoals aanwezig in deze periode. Aan de orde komen de opgaven voor het gebied, het ontwikkelingsprogramma.

Het gehele verslag is te lezen op www.nieuwbalinge.eu met o.a.

 
* Het Beleidskader
* De gebiedsvisie
* Het plan
* De uitvoeringsstrategie

klik op de button om het masterplan te openen