Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
   
 
 
 

Evaluatierapport van het Knooppunt te Nieuw Balinge

Inleiding.

In 2005 heeft het Dorpenoverleg Midden Drenthe het initiatief genomen om een onderzoek

‘Ouderen Onder Dak’ te houden onder alle ouderen in de dorpen Wijster, Hooghalen, Hijken, en Nieuw Balinge. Bovendien zijn alle 75+ers in deze dorpen bezocht door een ouderenwerker om voorlichting te geven en te inventariseren waar de behoeften lagen en wat de  mogelijkheden waren. Ook in Hoogersmilde zijn alle 75+ers bezocht door ouderenwerkers /ouderenadviseurs.. Hoogersmilde is in een later stadium toegevoegd aan ‘Ouderen Onder Dak’.

De vijf plattelandsdorpen hebben hun eigen speerpunten aangegeven.

In Nieuw Balinge  bleek behoefte te zijn aan een steunpunt, dit ook in verband met de geografische ligging van het dorp.

Dit steunpunt is gericht op dienstverlening, advies,ondersteuning en bemiddeling, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbegeleiding. Het steunpunt, dat de naam ‘Het Knooppunt’ heeft gekregen is bedoeld voor alle inwoners van Nieuw Balinge.

‘Het Knooppunt’ is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen wonen,zorg en welzijn.

De betrokken partijen zijn: gemeente Midden Drenthe, Stichting Welzijn Midden Drenthe, Stichting Welzijn Ouderen Midden Drenthe, Dorpenoverleg Midden Drenthe, woningcorporatie Woonservice, de zorginstellingen Wester Es, Derkshoes en het verpleeghuis Altingerhof. Woonservice en de zorginstellingen zorgen voor de financiële ondersteuning, zodat Stichting Welzijn Ouderen hier extra ondersteuning kan geven.

Doel van het onderzoek.

De leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen door actief burgerschap te stimuleren. Dit door ondersteuning te geven  aan vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeenschap en de slagvaardigheid van de vrijwilligers te vergroten. Tevens de ouderen en mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers op het terrein van wonen, zorg en welzijn te ondersteunen.

‘Het Knooppunt’.

Het doel van ‘Het Knooppunt’ is om inwoners van Nieuw Balinge te informeren wat de mogelijkheden zijn om zolang mogelijk in Nieuw Balinge te kunnen blijven wonen. Uit het onderzoek blijkt dat 75-plussers zo lang mogelijk in eigen dorp willen blijven. Individuele informatie, ondersteuning en bemiddeling zijn in deze situatie belangrijk.

Ook de maatschappelijke vragen van het dorp zijn voor jong en oud van belang voor het leefbaar houden van het dorp. In ‘Het Knooppunt’ komen deze vragen samen.

Spreekuur.

Op het spreekuur kunnen alle bewoners komen met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Vragen over alarmering, thuiszorg, maaltijdvoorziening, belastingformulieren e.d.

Wordt er een complexe situatie aangemeld, dan wordt deze vraag doorgegeven aan de ouderenadviseur en gaat deze indien nodig op huisbezoek.

Voorbeeld.

Er komt een vraag binnen van een cliënt en het blijkt een complexe situatie te zijn..

Bij de cliënt is een ernstige ziekte geconstateerd. Er is veel hulp nodig, zoals aanpassingen in de woning, het regelen van zittendziekenvervoer, het aanvragen van een scootmobiel om toch in het dorp mobiel te kunnen blijven ed.

In een later stadium, als blijkt dat de ziekte zich verder ontwikkeld en er een fase komt dat er hulp nodig is van thuiszorg wordt dit geregeld door de ouderenadviseur. Er wordt gekeken welke zorg de cliënt nodig heeft en wat ingezet kan worden door de thuiszorginstellingen. Er wordt de nodige thuiszorg ingezet, met mogelijkheden tot uitbreiding en eventueel terminale zorg, zodat indien nodig er ook voor de nacht hulp aanwezig is. De hulpmiddelen zoals b.v. een hoog/laag bed , toiletstoel worden aangevraagd. Er is regelmatig contact met de familie van de cliënt en de ouderenadviseur en ook met de zorgaanbieder en de ouderenadviseur. De cliënt wilde graag in Nieuw Balinge blijven tot het einde zou komen en dit is gelukt. Voor de partner en de familie was dit ook erg belangrijk en met medewerking van verschillende organisaties kon cliënt tot het einde in huis blijven.

Samenlevingsvraagstukken.

Voor ouderen is het erg moeilijk om medicijnen op te halen van de huisarts uit Noordscheschut, ook een bezoek bij de praktijkverpleegkundige geeft dezelfde problemen, omdat ouderen vaak niet mobiel genoeg meer zijn om de huisartsenpraktijk zelf te bezoeken. De vraag is of de praktijkverpleegkundige zitting kan houden in het dorpshuis’De Heugte’

Vanuit ‘Het Knooppunt’ is actie ondernomen om een gesprek aan te gaan met desbetreffende huisarts. De huisarts gaf aan blij te zijn met de initiatieven die er ondernomen worden in het dorp en wil ook zoveel mogelijk zijn medewerking verlenen. Zo zal bij ouderen en/of gehandicapten de medicijnen worden bezorgd door een medewerker van de praktijk. Dezelfde doelgroep zal door de huisarts thuis worden bezocht. Griepspuiten worden in het dorpshuis gegeven. Alleen een zitting van de praktijkverpleegkundige in het dorpshuis is om praktische zaken niet haalbaar.

In het dorp was tot vorig jaar een buurtwinkel aanwezig, waar men ook geld kon pinnen. Inwoners met een beperkte mobiliteit moeten nu voor het pinnen naar Hoogeveen of Hollandscheveld. Vanuit ‘Het Knooppunt’ wordt opnieuw bekeken wat de mogelijkheden zijn om deze doelgroep tegemoet te komen, zodat zij zelf weer in staat zijn om in eigen dorp geld te pinnen.

Het consultatiebureau voor zuigelingen is verdwenen uit Nieuw Balinge. Jonge moeders zonder eigen vervoer moeten nu naar Hollandscheveld. Ook voor deze doelgroep wordt actie ondernomen.

Vrijwilligers.

Zonder vrijwilligers zou ‘Het Knooppunt’ niet kunnen bestaan. Zij zijn de uitvoerders van allerlei activiteiten in het dorpshuis ‘De Heugte’ . Dit zijn activiteiten die door jong en oud worden bezocht, zoals bv. het bloemschikken, kaarten maken e.d.

Voor ouderen worden er Kerstmaaltijden georganiseerd en klaargemaakt door vrijwilligers. Zij krijgen ondersteuning van een beroepskracht.van Stichting Welzijn Ouderen Midden Drenthe. Kinderen van beide basisscholen in Nieuw Balinge zorgen voor de bediening en een muzikale omkleding. Zo komt jong en oud bij elkaar en wordt de leefbaarheid van het dorp versterkt. Ook vereenzaming van ouderen kan door de nodige activiteiten worden voorkomen.

Mantelzorg.

Vanaf de eerste informatieavond over ‘Het Knooppunt’ ontstond er een gesprek over mantelzorg en de ondersteuning van mantelzorgers. In Nieuw Balinge geven veel inwoners mantelzorg en het bleek dat er behoefte bestond aan een lotgenotengroep.Ook zijn in de groep mogelijkheden gezocht voor gezamenlijke ontspanning. De groep uit Nieuw Balinge wilde een zelfstandige groep in het dorp blijven en men wilde zich niet aansluiten bij de Mantelzorggroep Midden Drenthe. Wel kan men deelnemen aan informatiebijeenkomsten van Midden Drenthe.

Informatie.

60-plussers ontvangen de Bijblijver, een informatieblad op het gebied van wonen, zorg en welzijn en uitgegeven door Stichting Welzijn Ouderen Midden Drenthe.

De activiteiten die georganiseerd worden vanuit ‘Het Knooppunt’ komen in de dorpskrant ‘Kontakt’ en op de website van Nieuw Balinge.

Terugblik op de afgelopen periode.

In het begin was het moeilijk om aan te geven waar ‘Het Knooppunt’ voor stond . De vrijwilligers waren enthousiast evenals de werkgroep Ouderen Onder Dak en de medewerkers van Stichting Welzijn Midden Drenthe en Stichting Welzijn Ouderen Midden Drenthe.

Er werd een ruimte ingericht waar spreekuur gehouden kon worden en er waren bijeenkomsten met de vrijwilligers om koffieochtenden te organiseren en andere activiteiten voor jong en oud. ’s Morgens tijdens het spreekuur was er gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Al snel bleek dat er weinig tot geen behoefte was voor deze ochtenden en is deze activiteit in overleg met de vrijwilligers gestopt.

Het spreekuur werd matig bezocht, men dacht dat ‘Het Knooppunt’ alleen voor ouderen was. Zo langzamerhand komt hier verandering in en blijkt dat de meeste inwoners van Nieuw Balinge weten wat het ‘Het Knooppunt’ is en weten bewoners de medewerkers die in ‘Het Knooppunt’ spreekuur houden te vinden, zowel tijdens het spreekuur of telefonisch op een ander moment.

In de periode dat ‘Het Knooppunt’ actief is in Nieuw Balinge is er al heel wat georganiseerd, resultaten behaald. Ook de individuele contacten nemen toe en kan er dus in het dorp informatie, ondersteuning en bemiddeling gegeven worden op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Ouderen willen in Nieuw Balinge blijven wonen en in veel gevallen zal dit ook mogelijk zijn. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt doordat enkele bewoners van Nieuw Balinge ondersteuning krijgen door de dagverzorging binnen het verzorgingshuis ’t Derkshoes te Westerbork. Zij worden met de Plusbus, een voorziening van Stichting Welzijn Ouderen, opgehaald en gebracht. De woningbouwcorporatie werkt ook mee aan het langer zelfstandig wonen door het bouwen van levensbestendige woningen en het aanpassen van seniorenwoningen.Door aanpassingen in de woningen door de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunnen kleine woningaanpassingen worden gedaan. De thuiszorg is in veel gevallen zo uitgebreid, dat er voor zowel huishoudelijke hulp als persoonlijke verzorging/verpleging kan worden gegeven.Toch kunnen niet alle Nieuw Balingers in het dorp blijven wonen, omdat in sommige gevallen de zorgzwaarte te hoog wordt en het voor de bewoner beter is om voor een andere oplossing te kiezen. Te denken valt hierbij aan  psychogeriatrische verpleeghuiszorg.

Het   Knooppunt  blijft een mooi concept, met medewerking van veel organisaties om het dorp Nieuw Balinge leefbaar te houden voor alle inwoners!