Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad,

Extra informatie bezuiniging bibliotheekwerk

Het college heeft behoefte om u, naar aanleiding van een eerdere brief over bezuiniging bibliotheek (d.d. 23 september 2011), extra informatie te geven over de uitwerking van de bezuiniging op het bibliotheekwerk. Het gaat hier dan met name om u beter inzicht te geven in de huidige situatie en de situatie vanaf 1 januari 2012. In de bijlage van deze brief vindt u hiervan een overzicht per school en kunt u zien wat er wegbezuinigd wordt, maar ook waar opnieuw in geďnvesteerd wordt.

Leesconsulent

In de brief van 23 september heeft u kunnen lezen dat er door de bibliotheek een contactpersoon wordt aangesteld die alle scholen in Midden-Drenthe zal betrekken bij leesactiviteiten. Deze contactpersoon is een leesconsulent en wordt gezien als een spin in het web op het gebied van leesbevordering, zorgt voor verbinding en heeft een cruciale rol inzake lezen en mediawijsheid. De voornaamste taken van de leesconsulent zijn:

  • ondersteunen bij het opzetten van leesbevorderingsbeleid en bij leesbevorderingsactiviteiten;
  • introduceren van onderdelen/projecten van de Doorgaande Leeslijn (Drentse kinderjury, Leesprogramma, lessen mediawijsheid, instructie gebruik Educat, Boekenpret);
  • contact onderhouden met leescoördinator en schooldirecteur (maakt in overleg met de school een leesplan);
  • het gebruik van projectcollecties stimuleren en regelen;
  • zorgen voor nieuwsbrieven voor leerkrachten en ouders;
  • zorg dragen voor een goede praktische gang van zaken in de bieb in school;

De leesconsulent was de afgelopen jaren vooral actief in de kernen met een bibliotheekvestiging. Met het verdwijnen van de bibliobus in de kleine kernen op 1 januari 2012, krijgt de leesconsulent urenuitbreiding en heeft daarom de opdracht gekregen om de busscholen méér te betrekken bij leesactiviteiten.

Projectabonnement

Scholen hebben de mogelijkheid om zelf een projectabonnement aan te schaffen. Hiervan maakt momenteel niet elke school gebruik. Met een projectabonnement kan een school zelf projectcollecties over een bepaald thema aanschaffen. Het aantal projectcollecties wat scholen aan kunnen vragen is afhankelijk van de grootte van het abonnement; mini (5 collecties), basis (16 collecties) of groot (32 collecties). De kosten van dit abonnement zijn respectievelijk € 62,-, € 96,- en € 192,- en wordt door de school zelf betaald.

Tijdens een gezamenlijk overleg tussen gemeente, bibliotheek en busscholen op dinsdag 20 september hebben we de busscholen nogmaals attent gemaakt op de mogelijkheden van aanschaf van een projectabonnement.

Boekenpret

Tevens willen we u nog melden dat we deze zomer eenmalig budget beschikbaar hebben gesteld om ‘Boekenpret’ aan te schaffen. Boekenpret is een methode om jonge kinderen en ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.

Het budget is beschikbaar gesteld voor de methode met de daarbij behorende collectie boeken. Boekenpret is een samenwerking tussen gemeente, bibliotheek en consultatiebureau en zal beschikbaar zijn via het consultatiebureau.

Met het beschikbaar stellen van dit budget beogen we het bevorderen van de Doorgaande Leeslijn van kinderen.

Gesprek Broekstreek, Nieuw-Balinge en Witteveen

Tot slot hechten wij er waarde aan om melding te maken van het feit dat op maandag 10 oktober jl. een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de waarnemend portefeuillehouder en een afvaardiging van de dorpen (in de) Broekstreek, Nieuw-Balinge en Witteveen (BNW). Dit gesprek is ingepland als reactie op de brief van BNW, waarin BNW voorstelt om uitleenplekken te realiseren in de scholen of dorpshuizen van de dorpen. De waarnemend portefeuillehouder heeft in het gesprek een toelichting gegeven op het alternatief voor de bibliobus. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het voorstel van een wisselcollectie voor kinderen en extra ureninzet van de leesconsulent een goede oplossing is voor het verdwijnen van de bibliobus.

BNW wil in haar dorpen onderzoeken of er ook bij volwassenen behoefte bestaat om voor een alternatief van de bibliobus te zorgen. Daarom hebben we afgesproken dat de gemeente de bibliotheek gaat verzoeken om in ieder geval in gesprek te gaan met BNW wanneer die behoefte er bij BNW bestaat.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris,                                 de burgemeester,

Bijlage: Overzicht huidige situatie en situatie vanaf 2012 bibliotheekwerk op scholen