Nieuws van Natuurmonumenten


 

-------------------------

03-09-2014 Bericht van Boswachter Andre Donker

-------------------------

-------------------------

12 juni 2014 Andre Donker -- Nieuwtjes Mantingerveld --

Geachte Omwonenden Mantingerveld e.o.

Laatste Nieuwtjes Mantingerveld

Amerikaanse vogelkers

Nabij de ijsbaan is weer een grote hoeveelheid Amerikaanse vogelkers (prunus) afgezet. Als vervolgbeheer zet Natuurmonumenten grazers in. Door begrazing proberen we deze soort kort te houden. In het vroege voorjaar en na de eerste nachtvorst in het najaar, eten grazers er graag van. Door deze maatregelen krijgen de inheemse plant- en diersoorten meer kansen zich te herstellen.

Natuurherstel Koolveen en P Stienkamp

Aannemer Hulzebosch heeft bij het Koolveen een stuk grond afgegraven met het doel een heischraal grasland te ontwikkelen. Nabij de Grote Startbaan bij Havelte groeit een soortgelijke vegetatie. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers nabij Havelte een heel vliegveld aangelegd waarvan een deel zich heeft ontwikkeld tot een van de fraaiste bloemrijke vegetaties van Drenthe. Ieder najaar als de planten zaad hebben gezet volgt eenmalig maaibeheer. Een deel van dat zadenrijke hooi zullen we uitstrooien op de plek waar de grond is afgegraven in het Mantingerveld. Lang verdwenen plantensoorten proberen we zo, min of meer versneld, terug te krijgen in het gebied.

Jeneverbesstruweel

Op een paar plekken in het jeneverbesstruweel zijn bosjes en bomen gekapt door de firma Bakker. Door overschaduwing van andere boomsoorten dreigde namelijk de jeneverbes verloren te gaan en dat wordt op deze manier voorkomen. Bovendien is aanvullend geplagd door de firma Dolmans om nieuwe kiemingsmogelijkheden voor jeneverbessen te creëren. Op het Dwingelderveld is het al door dit type beheer gelukt om meer verjonging te krijgen in combinatie met begrazing. Zo blijft het struweel ook voor de toekomst behouden.

Heidekoetjes en grotere nieuwkomers

Afgelopen jaar heeft Natuurmonumenten vier heidekoetjes gekocht. Deze rundersoort is een oude bekende van de heide, maar helaas vrijwel uitgestorven. Het is een prima koe om het jeneverbesstruweel te begrazen. De stoerdere hooglanders springen ruig om met struweel, iets dat op de heide prima is, maar in jeneverbesstruweel ongewenst. De heidekoe zit inmiddels in een terugfok programma waarin ook deze koetjes een rol vervullen. In de toekomst wil Natuurmonumenten meer natuur begrazen met dit fraaie zeldzame huisdierras. Het beheer van deze mini kudde die moet uitgroeien tot ongeveer 10 is in handen van de familie Dolving uit Garminge.

PorseleinHoen (Porzana porzana)

De afgelopen weken is regelmatig een porseleinhoen waargenomen in het Mantingerveld. Dit is een kleine en schuchtere moerasvogel uit de rallen familie, die eet van planten en kleine diertjes. Doorgaans is deze vogel vooral actief in schemering en ’s nachts.

Met vriendelijke groet, Andre Donker Boswachter Natuurmonumenten

-------------------------

31-03-2014:

Ontdek het Mantingerveld met paard en wagen  

Bent u liefhebber van paardrijden? Dan is de mooie ruiter- en menroute in het Mantingerveld misschien iets voor u. Ruiters en menners die gebruik willen maken van verschillende zandpaden op en rond het Mantingerveld moeten wel in het bezit zijn van een vergunning.

Vanaf 1 april kunt u de nieuwe ruiter- en menvergunningen voor 2014 verkrijgen bij Natuurmonumenten of het dorpshuis van Nieuw Balinge.   De op naam gestelde ruiter- en menvergunning is exclusief voor leden van Natuurmonumenten en kost € 15,00 per jaar. Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan als lid bij het beheerkantoor van Natuurmonumenten in Zuid-Drenthe.  

Vanaf 1 april kunt u voor de pasjes voor 2014 of voor meer informatie terecht in het dorpshuis van Nieuw Balinge (www.deheugte.nl) of via het beheerkantoor van Natuurmonumenten (g.vanhalen@natuurmonumenten.nl).    

-------------------------

26-02 2014:

Een open plek in het jeneverbesbos

Het jeneverbesbos is zo’n 100 jaar oud en zal op termijn verdwijnen als er geen jonge struiken komen. Dit gaat hier heel moeilijk en langzaam en dit heeft o.a. met de luchtvervuiling (stikstof) te maken. Om te zorgen dat bessen van de jeneverbes kunnen ontkiemen, moeten we zorgen dat er weer wat dynamiek in het gebied ontstaat. Vooral op open plekjes waar vers zand boven komt willen de zaden ontkiemen. Daarom plaggen we nu gras en mos weg en laten we koeien en schapen in het gebied grazen.

Bij collega’s in Drenthe blijkt dat waar je in een jeneverbesbos jonge bosjes van berk en den weghaalt, de kans groot is dat er jonge jeneverbessen opkomen. Dat hebben we nu gedaan bij het fietspad. Het hout wordt weer als brandhout en biomassa in elektriciteitscentrales gebruikt. Een aantal oude bomen zijn blijven staan omdat is gebleken dat juist vogels vanuit deze bomen hun poep met opgepeuzelde jeneverbessen laten vallen.

Ruud Kreetz,
beheerder Natuurmonumenten Zuid Drenthe

 

-------------------------

05-02-2014 Oeverzwaluwwand

Zie ook: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/nieuwe-oeverzwaluwwand-in-het-mantingerveld 

 

-------------------

05-02-2014 Houtoogst 2013/2014 van Natuurmonumenten in de afrondingsfase

Op vrijdag 7-02 is de houtoogst naar verwachting klaar waarna de aannemer het laatste hout zal uitrijden. Zodra dat klaar is worden door hem zo spoedig mogelijk de paden weer op orde gebracht en moet de ontstane overlast weer afgelopen zijn. Op de meeste locaties wacht natuurmonumenten spontane bosverjonging af en op een enkele plaats kan nog iets plantsoen worden aangeplant.

Houtstapels; de langs de paden opgestapelde boomstammen zijn aanlokkelijk voor kinderen om overheen te klauteren, maar dat kan levensgevaarlijk zijn. Derhalve een dringend verzoek dat niet te doen wegens het rolgevaar.

Voor nadere informatie over de werkzaamheden verwijst Natuurmonumenten u graag naar boswachter Willem Borjeson 0521 595500

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

november 2013 Bosbeheer Natuurmonumenten

Geachte Nieuw Balingers en omgeving, Op en rondom het munitiedepot vinden deze herfst en winter kapwerkzaamheden plaats in het bos en op het voormalige munitiedepot. Overwegend dunningen en slechts hier en daar een groepenkap in de bestaande bossen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd samen met de bosgroep en een aannemer en vallen onder het FSC-keurmerkt voor verantwoord bosbeheer.

Doel van de houtkap is het verhogen van de natuurlijke variatie in het bos en het verhogen van de biologische rijkdom. Tijdens de werkzaamheden kunnen paden te lijden hebben van het werk en kan er mogelijk tijdelijke overlast ontstaan. Daarvoor ons excuus. Na de werkzaamheden zorgen we ervoor dat de wegen en paden weer hersteld worden.

Voor vragen kunt u bellen met ons kantoor en vragen naar boswachter Willem Borjeson die de werkzaamheden zal begeleiden op 0521-591296

--------------------------------

november 2013 Lelieteelt Koolveen

Beste Nieuw Balingers en omgeving, De afgelopen tijd komen veel vragen en ook zorgen bij Natuurmonumenten binnen over de Lelieteelt aan het Koolveen. Deze grond gaat over naar Natuurmonumenten maar helaas is dat nog niet zover. Het huidige grondgebruik is iets waar Natuurmonumenten niets over kan zeggen omdat de overdracht van de grond pas na 2015 zal gaan plaatsvinden.

Uw zorgen delen wij en ook wij moeten aanzien dat als de grond straks over komt en een natuurbestemming gaat krijgen er een lange weg te gaan zal zijn om de balans in de bodem terug te krijgen om te kunnen werken aan het verhogen van de natuurwaarden. Voor dit moment kunnen wij niets anders doen dan toekijken en de laatste twee jaren aftellen.

Met vriendelijke groet, Andre Donker, boswachter Natuurmonumenten

--------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Parkeerplaats Hullenzand opgeheven

Begin juni 2012 heeft Natuurmonumenten de parkeerplaats aan de Hoogeveenseweg ter hoogte van het Hullenzand opgeheven. De gevaarlijke parkeerplaats aan de drukke provinciale weg werd al niet veel meer gebruikt.

 

Genieten van Mantingerveld

Omwonenden van het Mantingerveld oordeelden dat er meer, betere en veiligere parkeervoorzieningen zijn voor de bezoekers om van het Mantingerveld te kunnen genieten. Het verwijderen van de parkeerplaats is een onderdeel van een reeks uit te voeren maatregelen die beschreven staan in de 'Natuurvisie Mantingerveld'.

Bebording

Het Mantingerveld krijgt ook nieuwe bebording met ruimere toegangsregels. Bezoekers mogen straks in grote delen van het gebied zelfs van de paden af. Deze nieuwe bebording is inmiddels in bestelling. Bezoekers aan het Mantingerveld die met de auto komen, verwijzen we naar de parkeerplaatsen bij het dorpshuis van Nieuw Balinge, de Mantingerdijk en de Stienkamp. Vanaf alle genoemde locaties starten wandelroutes en u mag van de aangegeven paden af om uw 'eigen' plekje in het Mantingerveld te kunnen ontdekken.
Meer Informatie
Ook kunt u de Natuurvisie Mantingerveld (pdf 13Mb) downloaden, die in samenspraak met omwonenden van het Mantingerveld, Mantingerbos en -weiden is opgesteld. In de visie verwoordt Natuurmonumenten hoe het gebied verder ontwikkelt zou kunnen worden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn om dit te realiseren.

Met vriendelijke groeten, Andre Donker

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

april 2010 Project Koolveen

Voortgang van het project

Het op te hogen perceel aan de Meeuwenweg maakt deel uit van het inrichtingsproject Koolveen. Voor dit inrichtingsproject vindt op dit moment een planologische procedure plaats. Door Oranjewoud is inmiddels een bestemmingsplan voor het project gemaakt. Het concept wordt in de loop van april met de gemeente besproken. Indien de gemeente akkoord is, komt het bestemmingsplan Koolveen ergens een maand later ter inzage te liggen. Als alles voorspoedig verloopt, zal in de winter 2010/2011 begonnen worden met de projectonderdelen waar de bestemmingswijziging voor nodig is, o.a. dempen van sloten, graven nieuwe sloot, aanleg slenken en veentjes en bosaanleg.

Asbestsanering

De asbestsanering en het saneringsplan zijn door de provincie al goedgekeurd. We wachten nu op het moment waarop het bestemmingsplan zal zijn goedgekeurd en zodra deze laatste procedure is afgerond kunnen we direct aan het werk.

Met vriendelijke groeten, Andre Donker, Boswachter Natuurmonumenten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEER BELANGRIJKE VERBINDINGZONE IN MANTINGERVELD 08-07-2008

Donderdag 3 juli heeft Natuurmonumenten het natuurontwikkelingsproject Haarweg in het Mantingerveld (Dr.) afgesloten. Door landbouwgrond in een deel van het Mantingerveld in te richten als natuurgebied, zijn de drie geïsoleerde stukken natuur Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek aaneengesloten. Adder, heikikker, insecten en andere dieren kunnen nu makkelijker heen en weer. De afsluiting van het project is weer een stap dichterbij een groot en aaneengesloten Mantingerveld.

Plan Goudplevier

Ruim vijftien jaar geleden presenteerde Natuurmonumenten het ambitieuze plan Goudplevier om vier bestaande heideveldjes te verbinden tot één groot heidegebied. Natuurmonumenten wilde daarvoor 800 hectare landbouwgrond aankopen en inrichten als natuurgebied. De bedoeling was om het plan binnen dertig jaar in fases uit te voeren. Intussen heeft Natuurmonumenten ruim 520 van de beoogde 650 hectare weten te verwerven. Ruim de helft daarvan is al ingericht. De aanvankelijke weerstand van omwonenden is omgebogen tot waardering. In het dorpshuis van Nieuw-Balinge heeft Natuurmonumenten een vaste expositie over het gebied ingericht.

Verder werken aan groot Mantingerveld

Onder de noemer Project Koolveen richt Natuurmonumenten nog een natuurgebied in. Hiermee wordt het Mantingerzand via het eerder ingerichte Groote veld met het Hullenzand verbinden. Ook in dit gebied wil Natuurmonumenten de bemeste bovenlaag afgraven en slenken en veentjes herstellen. Als alle vergunningen zijn verstrekt, gaat Natuurmonumenten in 2009 van start.

Kom wandelen

Ontdek het Mantingerveld met de 12 kilometer lange wandeling Natuur in wording. Of volg de rode wandelroute van 2,5 en 5 kilometer, de gele wandelroute van 2 kilometer of de witte wandelroute van 12 kilometer. Kijk voor excursies in het gebied in de agenda op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

------------------------------------

Wandelpad in Aanleg

Natuurmonumenten is bezig met de aanleg van een nieuw wandelpad vanaf dorpshuis "de Heugte" naar het Mantingerveld.

--------------------------------------

Land Veur Uutzicht

In het kader van het project “Land Veur uutzicht” zal Natuurmonumenten een infopaneel plaatsen aan de Stienkamp, dat er ongeveer uit gaat zien als onderstaand paneel. (zodra het definitieve exemplaar gereed is, zal dat paneel te zien zijn op de site van Nw-Balinge). Er is gekozen voor een zandkleurig paneel. Deze kleurcombinatie is nieuw voor Natuurmonumenten en zeer passend bij het stuifzandgebied. Daardoor is dit paneel uniek in Nederland. Wederom heeft het gebied een primeur. Ook zal hier de gehele parkeerplaats worden opgeknapt en uitgebreid tot ongeveer 25 plaatsen, evenals het pad voor minder validen wordt opgeknapt. Ook de witte wandelroute is aangepast en start nu op alle parkeerplaatsen, waaronder die van dorpshuis ‘de Heugte’ te Nieuw Balinge

---------------------------------