Terug

Het Plan Veur Uutzicht


foto's Jacob Stempher

Midden-Drenthe start met uitvoering ‘Veur Uutzicht’

Gemeente Midden-Drenthe heeft vorig jaar een subsidie aanvraag ingediend bij provincie Drenthe en LEADER+ voor het dorpsomgevingsproject Veur Uutzicht.

Zowel provincie als LEADER hebben positief beschikt. Hiermee is een subsidie toegezegd van respectievelijk € 195.807 en € 195.806. Het restant van de totale projectkosten (€ 604.920,-) komt voor rekening van de gemeente en projectdeelnemers.

Met het dorpsomgevingsproject ‘Veur Uutzicht wordt op projectmatige wijze uitvoering gegeven aan werkzaamheden variërend van het herstel van verdwenen cultuurhistorische elementen / landschapselementen tot de ontwikkeling van recreatieve paden. Belangrijk hierbij zijn de oorspronkelijke kenmerken van de streek.

Het is dus een streekeigen cultuurhistorisch gerichte aanpak. Ook krijgt de nazorg door streekbewoners een belangrijke rol in het geheel, om te voorkomen dat er in de toekomst achterstallig onderhoud voorkomt.

Twee onderdelen van het project waar op korte termijn mee gestart worden betreft het plaatsen van houten landhekken en het opknappen van boerenerven

Boerenerven middenraai en landarbeiderswetgebied.

De algemene tendens is dat een groot deel of onderdelen van het traditionele boerenerf zijn verdwenen. Veelal zijn niet streekeigen soorten aangeplant, zoals coniferen vanwege hun camouflerende werking. Een traditioneel boerenerf staat voor eenvoud en functionaliteit. Het is in harmonie met het omringende landschap en maakte vroeger onderdeel uit van het bedrijf. Onderdelen van het traditioneel boerenerf zijn o.a. een moestuin, boomgaard, eikenbomen en hagen. Ook was het erf de scharrelplek voor kippen en kleinvee.

In het project is budget voor het opknappen van 15 boerenerven aan de Midderaai en 20 boerenerven in het landarbeiderswetgebied.

Poelen en vennen

In het projectgebied van “ Veur Uutzicht” komen van oorsprong een groot aantal poelen voor, met name in het beekdalgebied.

In het projectgebied liggen voldoende locaties die geschikt zijn voor (her)aanleg van poelen. Ook zullen er een aantal bestaande poelen worden onderhouden. Vanwege migratie van amfibieën is het van belang dat er in een straal van 500 meter voldoende waterhoudende elementen zonder vis aanwezig zijn.

Aantrekkelijkheid gebied vergroten.

Met de uitvoering van dit project willen we de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten door de regionale identiteit te versterken. De aantrekkelijkheid voor zowel bewoners zelf als voor toeristen wordt hiermee vergroot.

Looptijd project.

Het project loopt tot 1 juli 2008 en de projectleiding is uitbesteed aan Landschapsbeheer Drenthe.

Er zijn al heel wat bomen bijgeplant langs de wegen:

Berken aan de Haarweg

eiken aan de Hullenzandweg

eiken aan de Meeuwenweg

eiken aan de Meeuwenweg

eiken aan de Meeuwenweg

kastanjes aan de Verlengde Middenraai

en bij de sluis

even water geven.........

Steendervalsweg