Christelijke Gereformeerde Kerk

   

Het kerkgebouw van de Chr.Ger.Kerk is een van de oudste openbare gebouwen van ons dorp. De eerste steen is gelegd op 30 aug. 1907, door een eigen inwoner van ons dorp, dhr. A. Koekoek, die toen voorganger was van de gemeente. Van de familie Koekoek zult U nog meerdere nazaten als inwoners van ons dorp kunnen vinden.

De Chr.Ger.Kerk in ons dorp bestaat uit een kleine gemeente van rond de 120 leden, bestaande uit doopleden en belijdende leden. Het ledental is stabiel, maar de gemeente is klein. Dat betekent, dat het niet meevalt om een eigen predikant te kunnen beroepen. Van 2004 2012 mocht ds.A.Versluis onze predikant zijn, momenteel is de gemeente van de Chr.Ger.Kerk te Nieuw Balinge weer vacant, dit betekent: zonder eigen dominee.

Vanuit de gemeente vindt er evangelisatiewerk plaats in het dorp, ook in samenwerking met de andere plaatselijke kerk, nl. de Hervormde gemeente en met nog andere kerken.

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten, die kunnen worden bezocht door elk die daar behoefte aan heeft. De morgendienst vangt aan om: 09.30 uur en de middagdienst om 14.30 uur. Op bijna alle zondagen gaat een van de predikanten voor uit de Chr.Ger.Kerken.

Oude foto uit 1950
 

Binnen de gemeente zijn er verschillende jeugdverenigingen, twee Bijbelstudiekringen, een kinderclub, een zangvereniging, en er wordt catechisatie (dat is onderwijs uit de bijbel) gegeven aan de jeugd van de gemeente. Verder zijn er verschillende commissies, die allerlei activiteiten regelen, zowel in de gemeente, als in landelijk kerkelijk verband. Ook heeft onze gemeente een eigen kerkbode: Onze Koers, deze verschijnt maandelijks.
Op 25 mei 2007 mocht de gemeente gedenken dat de Chr.Ger.Kerk te Nieuw Balinge honderd jaar bestond. Ter gelegenheid hiervan is een gedenkboek verschenen over de honderdjarige geschiedenis van onze gemeente.

De verantwoordelijkheid voor en de leiding van de gemeente ligt bij de kerkenraad (te vergelijken met een bestuur). De kerkenraad bestaat uit vijf mannelijke leden die door de gemeente worden gekozen.

Adres Kerkenraad: G. Vastenhouw, p.a. Verl. Middenraai 97, 7938 PC  Nieuw Balinge