Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

Algemene Ledenvergadering 2005

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Plaatselijk Belang de”Vooruitgang” op 12-04-2005 om 20.00 uur in de Heugte

Agenda.

  1. Opening
  2. Notulen van de jaarvergadering van 13-04-2004.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Jaarverslag Penningmeester.
  5. Jaarverslag werkzaamheden bestuur.
  6. Verslag van de kascommissie 2004/2005 bestaand uit Dhr J.Huizenga en Dhr A. van Santen. Reserve Dhr A. Kroezen.
  7. Bestuursverkiezing. Lijst van aftreden 2005.

2005; Dhr C. Wielink en Dhr A.Wielink

2006; DhrJ.Stegehuis, Dhr R. Osinga en Mw Kroezen-Prins.

2007; Dhr A. Mekkes, en Mw T. Enninga

Volgens de lijst van aftreden zijn de heren C. Wielink en A. Wielink. Dhr C. Wielink en Dhr A. Wielink stellen zich weer herkiesbaar.

Evt. tegenkandidaten moeten schriftelijk worden ingeleverd drie dagen voor de vergadering bij de secretaris.

8. Aanpassing huishoudelijlk regelement.

9. Rondvraag.

  1. Sluiting.
 

Werkzaamheden van het bestuur 2004:

-Project Veur Uutzicht. ( zie verder in Kontakt).

-Opknappen monument Meester Siebering.

-Kerstverlichting

-Verwelkomen nieuwe bewoners,

- Gesprek college B&W.

- De Trektocht.

-Paasvuur.

-Dorpsklok.

-Opnames TV Drenthe.

-Gesprek met Rabobank.

-Gesprek met Woonservice Drenthe.

-Vernieuwen Website door Dhr Bram van Burg.

-Ontwerp vlag Nieuw-Balinge.

 

Secr. A. Wielink
Voornweg 10
7936RC Nieuw Balinge.

* * * * * * * * * *

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk belang ”De Vooruitgang” d.d. 13-04-2004.

 
Aanwezig volgens presentielijst 14 personen.
 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze jaarvergadering.
 
De notulen van de vergadering van 13-04-2004 zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet meer voorgelezen. Mw. Post vraagt wat er bedoelt wordt met het kunstwerk, voorstel is om een vlag van Nieuw-Balinge te laten maken, dit zal uitgezocht worden hoe het eruit moet zien.
 
Ingekomen stukken geen.
 
Jaarverslag werkzaamheden bestuur: deze zijn afgedrukt in Kontakt, de voorzitter licht het toe.
 
Jaarverslag penningmeester. De stukken worden aan de aanwezigen op de vergadering overhandigd, het resultaat van Kontakt was nog niet uitgewerkt. De penningmeester licht het toe.
 
Verslag kascommissie 2003/2004: Bestaand uit Mw J. Post en Dhr A.van Santen. Mw J. Post vertelt dat het prima in orde was. De penningmeester wordt decharge verleend.
 
Benoeming kascommissie; Aftredend Mw J. Post. De nieuwe kascommissie bestaat uit Dhr A. van Santen en Dhr J. Huizenga. Als reserve is Dhr A. Kroezen.
 
Bestuursverkiezing: Volgens lijst van aftreden Dhr A. Mekkes en Dhr H. Hilberink. Dhr A. Mekkes stelt zich weer herkiesbaar. Dhr H. Hilberink stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Mw T. Enninga en Dhr T. Booy voor als vervanger voor Dhr H. Hilberink. Hierover wordt gestemd. Mw T. Enninga had 12 stemmen Dhr T. Booy had 2 stemmen. De telling wordt door Mw G. Strijker en Mw J. Kroezen gedaan. Mw T. Enninga zal samen met Dhr A. Mekkes plaatsnemen in het bestuur. De voorzitter heet Mw Enninga welkom in het bestuur en bedankt Dhr Hilberink voor zijn inzet die hij geleverd heeft binnen het bestuur.
 
Verhoging contributie: De voorzitter legt dit uit, op dit moment betaalt elk lid€ 3,50, het voorstel van het bestuur is om dit te verhogen verhogen naar € 5,00. Dit wordt door de leden aangenomen.
 
Aanpassing statuten: Deze lagen voor de vergadering ter inzage, zoals in Kontakt was vermeld. In de vergadering is het verder besproken, de aanwezige leden stemden hiermee in en keurden de statuten goed na een kleine aanpassing. De penningmeester gaat dit bij de notaris bespreken en zal dan ondertekend worden door het D.B
 
Rondvraag:
 
1: Dhr Huizenga stelt voor om in 2005 het huishoudelijk reglement ook te vernieuwen.
 
2:Dhr Huizenga vraagt wat voor zin het plakbord heeft in het dorp. Het plakbord voldoet wel aan de wensen om er wat op te plakken volgens aanwezigen.
 
3:Mw Post bedankt het Bestuur voor het geldbedrag dat gekregen is voor de straatversiering in de feestweek.
 
4: Mw Stijker vraagt of er niet wat vaker in Kontakt geplaatst kan worden over bepaalde activiteiten die in het dorp plaats vindt.

 

5: Dhr C Wielink vraagt namens Dhr K Sok of het niet mogelijk is om het monument van Meester Siebering op te knappen. Dit krijgt de aandacht.
 
6: Dhr Hilberink bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking.
 
7: Als de statuten zijn ondertekend door het D.B kunnen de leden dit bij de penningmeester afhalen.
 
8: Dhr Huizenga vraagt of de gemeente het bushokje aan de Verl. Middenraai kan opknappen. Dit zal aan de gemeente gevraagd worden.
 
9: Dhr G. Slomp vraagt of de kavels in het bestemmingsplan al in de vrije verkoop zijn. Dit is binnen het bestuur niet bekend en zal worden nagevraagd bij de gemeente.
 
Sluiting: De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, en wenst een ieder wel thuis.