Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

Algemene Ledenvergadering 2006

 

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

Uitnodiging voor de Alg. Jaarvergadering van Plaatselijk Belang de ”Vooruitgang” op 25 april 2006 om 20.00 uur in de Heugte

Agenda.

-Opening

-Notulen van de jaarvergadering van 12-04-2005.( Staat afgedrukt in Kontakt)

-Ingekomen stukken.

-Jaarverslag Penningmeester.

-Jaarverslag werkzaamheden bestuur.(Staat afgedrukt in Kontakt)

-Verslag van de kascommissie 2005/2006 bestaand uit Dhr J.Huizenga en Dhr A. Kroezen. Reserve Dhr Minderman.

-Benoeming nieuwe kascommissie leden 2006/2007

-Bestuursverkiezing. Lijst van aftreden 2006.

2006; DhrJ.Stegehuis, Dhr R. Osinga.

2007; Dhr A. Mekkes, en Mw T. Enninga

2009: Dhr C Wielink en Dhr A. Wielink.

Doordat Mw. Kroezen in 2005 haar bestuursfunctie heeft neergelegd, stelt het bestuur de Dhr.J. Slomp voor als nieuw bestuurslid.

Volgens de lijst van aftreden zijn dat de heren J. Stegehuis en Dhr. Osinga . Beide heren stellen zich herkiesbaar.

Evt. tegenkandidaten moeten schriftelijk worden ingeleverd drie dagen voor de vergadering bij de secretaris. A. Wielink, Voornweg 10

-Presentatie ontwerp dorpsvlag.

-Rondvraag

-Sluiting.

Na de vergadering zal Dhr.van Ginkel een verhaal vertellen over de jeneverbes.

Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7936RC Nieuw Balinge.

* * * * *

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk belang ”De Vooruitgang” d.d. 12-04-2005.

Aanwezig volgens presentielijst 18 personen.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze jaarvergadering.

De notulen van de vergadering van 12-04-2005 zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet meer voorgelezen.

Ingekomen stukken:

Een delegatie van Woonservice Drenthe wil een gesprek met het bestuur van Pl. Belang aangaande de renovatie verbouwing van de woningen. Dit is gepland op 21-04-2005 aanvang 11.30 uur.

Brief van de Gemeente Midden-Drenthe. Onderwerpuitnodiging bijeenkomst op 18 april 2005 in het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. Bespreking actiepunten Veur uutzicht samen met de Broekstreek.

Uitnodiging om deel te nemen aan de Workshop-Monumenten, Het thema is Wardeert Midden-Drente haar cultuur-historisch erfgoed. Dit wordt gehouden op 19 april om 20.00 uur in het Ottershoes aan de dorpsstraat in Orvelte.

Brief van de Gemeente Midden-Drenthe; onderwerp Notitie discussie bijeenkomst Herziening Woonvisie op 19 april in Zalencentrum Meursinge te Westerbork. De Gemeente geeft in Nieuw-Balinge een kavel uit, op de kavel kan een vrij-staande woning geplaatst worden a/d Wolvenhaar 2 grootte van de kavel 865m2. De Gemeente heeft gebeld aangaande een kavel op het Bedrijventerrein voor iemand buiten het dorp. Het bestuur Pl-Belang staat hier positief tegenover.

4. Jaarverslag penningmeester. De stukken worden aan de aanwezigen op de vergadering overhandigd,. De penningmeester licht het verder toe.

5. Jaarverslag werkzaamheden bestuur: de voorzitter geeft uitleg hierover.

5a. De ontwerpwedstrijd voor de vlag heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De gevolgde procedure verdient niet de schoonheidsprijs. De voorzitter biedt hiervoor zijn excuus aan en zegt toe dat het bestuur met een voorstel komt.

6. Verslag kascommissie 2004/2005 bestaand uit Dhr. Huizinga en Dhr. V Santen. De penningmeester wordt decharge verleend.

7. Benoeming nieuwe kascommissie leden voor 2005/2006 zijn Dhr. Huizinga en Dhr Kroezen. Reservelid Dhr. Minderman.

8. Bestuursverkiezing: Volgens de lijst van aftreden waren dat Dhr. C. Wielink en de Dhr A. Wielink. De beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Er waren geen tegen kandidaten beide heren zijn herbenoemd.

9. Aanpassing huishoudelijk regelement, het bestuur zal dit bekijken cq aanpassen en aan de leden voorleggen.

10. Rondvraag :

Dhr Minderman vraagt hoe het staat met de riolering aan de Hullenzandweg, wat zijn de eisen van het schoonmaken van het riool.( Cees zal dit bekijken)

Dhr. Minderman vraagt waarom het bord aan de Hoogeveenseweg m/d vooraanwijzing is weggehaald. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente.

Dhr. Bisschop vraagt hoe het kan dat de straat verzakt bij overtollig water aan de Mantingerweg. Er word navraag gedaan bij de Gemeente.

Dhr. Bisschop zegt dat de parkeerplekken aan de Mantingerweg in slechte staat zijn. Er word navraag gedaan bij de gemeente.

Dhr. Bisschop zegt dat de inritten naar de woningen toe slecht worden onderhouden. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente.

Dhr. Bisschop vraagt naar de zorgplicht van het onderhoud van de bomen aan de mantingerweg. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente.

Dhr. Bisschop vraagt over Het voorste gedeelte van de Mantingerweg waar de struiken staan om die kort te houden i.v.m veligheid. Er wordt kontakt opgenomen met de gemeente.

Dhr. Bisschop vraagt of het eventueel mogelijk zou zijn om de struiken te verwijderen en er parkeergelegenheid van te maken. Er wordt bij de gemeente navraag gedaan.

11. Sluiting. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: J.Stegehuis Secretaris:. A. Wielink

 

 Werkzaamheden van het bestuur van Plaatselijk Belang”De vooruitgang” 2005:

 

Gesprek met het College van de Gemeente Midden-drenthe betreffende:

- Herinrichting dorpscentrum.

- Ontwikkelen parkeerplaats Vrachtwagens/bussen.

- Verkeersveiligheid.

- Recreatieve voorzieningen.

- Openbare verlichting.

- Alternatieve inrichting bedrijventerrein.

- Entree in het dorp.

- Aankleding wegen.

- Herstel sluis Middenraai.

- Verenigingsleven/vrijwilligerswerk.

- Vergroten sportzaal.

- Zwerfvuil/ rommelerven.

- Bestemmingsplan.

- Rookmelders.

- Hangjongeren school.

- Status Breistroeken/Munitiedepot.

- Enquête Veiligheid in het dorp.

- Aanvraag paasvuur Koolveen.

- Inventarisatie gedaan van het vervoer schoolgaande jeugd samen met B.O.K.D./ Welzijn M.D/ dorpenoverlegM.D en beide scholen.

- Vervolg gesprekkenVeur Uutzicht.

- Uitreiking boek Freek Stok.

- Opstarten buurtacademie( werkgroep), Welzijn M.d/ H. Tijms, Plattelandsvrouwen J. Post, Mr. Sieberingschool A. Pool, CBS de Morgenster I. Meijer, Psz Duimelot R. Jagt, Drenthe College M. Steenhuis, Pl-Belang A. Wielink en T. Enninga.

- Project ouderen onder dak (werkgroep) J.Post, H.Sok, J.Ten Caat, A. Faken, A.Kroezen,G. Jager, G. Strijker, J. Wielink, J.Stegehuis, R. Bisschop en A. Wielink.

- Gesprekken met Woon-Service Drenthe aangaande de verbouwing Haarweg/lijsterstraat/Mantingerweg.

- Onderzoek naar wonen en Zorg voor ouderen door A. Blom.

- Vrijwilliger van het jaar van De Gemeente M.D voorgedragen.

- Geld beschikbaar gesteld voor De website van Nieuw-Balinge.

- Cursus Drentse Taol Opgestart.

- Nieuwe inwoners in het dorp verwelkomen.

- Onderhoud speeltuinen in hetdorp. Is door de bewoners zelf gedaan.

- Nieuwe speeltuin geplaatst door de gemeente aan de Voornweg/ Wolvenhaar en fiets/voetpad aangelegd.

-Donatie aan Kontakt voor de aanschaf van een nieuwe camera.

-Donatie aan de ijsvereniging.

-Project Ouderen onder dak vergaderde wekelijks over de gang van zaken aangaande de verbouwing Mantingerweg/ Haarweg/Lijsterstraat.