Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

Algemene Ledenvergadering 2007

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Plaatselijk Belang de ”Vooruitgang” op 24-04-2007 om 20.00 uur in de Heugte

Agenda.

  1. Opening
  2. Notulen van de jaarvergadering van 25-04-2006.( Staat afgedrukt in Kontakt)
  3. Ingekomen stukken.
  4. Jaarverslag Penningmeester.
  5. Jaarverslag werkzaamheden bestuur.( Staat afgedrukt in Kontakt)
  6. Verslag van de kascommissie 2006/2007 bestaand uit Dhr A. Kroezen en Dhr Minderman. Reserve Dhr. Bisschop

7. Benoeming nieuw lid kascommissie.

8. Bestuursverkiezing. Lijst van aftreden 2006.

2007: Dhr.A Mekkes en Mw T. Enninga.

2009: Dhr C Wielink en Dhr A. Wielink.

2011: Dhr Stegehuis, Dhr Osinga, Dhr Slomp.

Volgens de lijst van aftreden is dat Mw.T Enninga. Zij stelt zich herkiesbaar.Doordat Dhr Mekkes in 2006 zijn bestuursfunctie heeft neergelegd, stelt het bestuur Dhr G. Slomp voor als nieuw bestuurslid.

Evt.tegenkandidaten moeten schriftelijk worden ingeleverd drie dagen voor de vergadering bij de secretaris. A. Wielink Voornweg 10

  1. Aanpassing huishoudelijk

Regelement. Concept op te vragen bij Remco Osinga Verl. Middenraai 41. tel 321113

  1. Rondvraag.
  2. Sluiting.

Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7936RC Nieuw- Balinge

 

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk belang ”De Vooruitgang” dd. 25-04-2006

Aanwezig volgens presentielijst 18 personen.

1.De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze jaarvergadering.

2.De notulen van de vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet meer voorgelezen.

3.Ingekomen stukken : Geen

4.Jaarverslag penningmeester.De stukken worden aan de aanwezigen op de vergadering overhandigd. De Penningmeester licht het verder toe.

5.Jaarverslag werkzaamheden bestuur.Staan afgedrukt in Kontakt. De voorzitter geeft uitleg.

6.Ontwerpwedstrijd vlag. Kees geeft hier uitleg over. Voorstel is van de leden om de inzendingen die er geweest zijn die in Kontakt te plaatsen en de bewoners te laten kiezen.

7.Verslag kascommissie: Bestaand uit Dhr Kroezen, Dhr Huizinga en Mw. Oving. Dhr Huizinga geeft uitleg hierover, het was prima voor elkaar. De penningmeester wordt decharge verleend.

8.Benoeming kascommissieleden Dhr. A Kroezen, Dhr Minderman, reservelid Dhr. R. Bisschop;.

9.Bestuursverkiezing. Volgens de lijst van aftreden waren dat Dhr. Stegehuis en Dhr. Osinga. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld.Er waren geen tegenkandidaten en beide heren zijn herbenoemd. Dhr. J Slomp is in het bestuur gekomen voor Mw. A. Kroezen die haar functie had neergelegd.

10. Aanpassing huishoudelijk reglement, dit is aan de leden overhandigd, er zal ook een stukje in Kontakt geplaatst worden en de op en aanmerkingen van het reglement kan bij de penningmeester worden neergelegd. Dit zal verder op de vergadering van 2007 besproken worden.

11. Rondvraag:

1)Mw v Santen vraagt of er wat gedaan kan worden aan de kruising Meeuwenweg/Verl Middenraai. Gevaarlijk en weinig zicht op de Meeuwenweg. Er is inmiddels een bord geplaatst door de gemeente.

2)Dhr v Santen vraagt of er nog snoeiafval naar het voetbalveld mag worden gebracht. Kees ligt dit toe. Het brengen van snoeiafval is niet meer mogelijk.

3)Dhr. E Sok vraagt om extra parkeergelegenheid aan de Robertusweg dit wordt in 2007 meegenomen in de werkgroep school/dorpspleinoverleg.

4) Dhr Bisschop vraagt wanneer de gemeente de Mantingerweg (parkeerplaats/straat verzakt bij overtollig regenwater) zal aanpakken.

5) Dhr Oelen vraagt of het mogelijk is een vleugel aan te leggen aan het einde van de Wolvenhaar. De vraag lag ook al bij de gemeente om daar een drempel te plaatsen. Gaten zijn gedicht en wordt verder in de woonrijp fase meegenomen.

6) Dhr. Minderman meldt dat de afvoer nog steeds niet goed is. Heeft kontakt met de gemeente.

7) Dhr. Bisschop zegt dat de rioolpijp aan de Mantingerweg richting ijsbaan te diep ligt. Sloot gedicht.

8) Tuinen van de bewoners door de berbouwingen aan de Mantingerweg in slechte staat. Inmiddels opgelost.

9) Mw Strijker vraagt of het mogelijk is voor een voetpad langs de Haarweg. Deze vraag is meegenomen in het overleg met B&W.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Na de vergadering zou er een lezing zijn door Waggeljan maar deze zal naar een andere datum verschoven worden.

Voorzitter J. Stegehuis.

Secr. A. Wielink

 Werkzaamheden Bestuur:

-Veur Uutzicht.

-Ouderen onder dak.

-Buurtacademie.

-Vergadering college B&W.

-Overleg gemeente aangaande de uitgifte bouwkavels.

-Overleg Woonservice aangaande de verbouwing.

-Paasvuur met fakkeloptocht/koek en zopie i.s.m de jeugdsoos.

-Gesprek wijkagent.

-Prijsvraag landschapsommetje.

- Voorlichtingsbijeenkomst gemeente betreft bestemmingsplan buitengebied / woonplan / waterplan / milieubeleidsplan.

-Speeltuinoverleg.

-Dorpenoverleg.

-Werkgroep school/dorpsplein