Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

Algemene Ledenvergadering 2008

Ook dit jaar zullen wij een jaarvergadering houden, om op deze wijze van onze kant aan te geven, waar wij binnen het bestuur mee bezig zijn, en om de leden de mogelijkheid te bieden, om ook zaken in te brengen waarover wij van gedachten kunnen wisselen.

Hieronder de agenda voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Bestuur Pl-Belang “De Vooruitgang”

* * * * *

Aan de leden van Pl-Belang.

Uitnodiging v/d Jaarvergadering van Pl-Belang de “Vooruitgang” Op 29 April 2008. Om 20.00 uur in de Heugte

Agenda.

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering 24 April 2007 (Staat afgedrukt in Kontakt)

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag Penningmeester

5. Jaarverslag werkzaamheden bestuur (Staat afgedrukt in Kontakt)

6. Verslag van de kascommissie 2007/2008

Bestaand uit hr M.Smeege, hr R.Bisschop. Reserve: hr J.Huizinga

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

8. Bestuursverkiezing. Lijst van aftreden 2008.

2008: Geen

2009: hr K.Wielink en hr A.Wielink

2010: Geen

2011: hr J.Stegehuis, hr J.Slomp en hr R.Osinga.

2012: Geen

2013: mevr T.Enninga en hr G.Slomp

Er is geen lijst van aftreden, bestuursverkiezing is weer in 2009.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Secr.A.Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge

******

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang de “Vooruitgang” , d/d 24 April 2007

Aanwezig volgens presentielijst 16 personen

1] De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering.

2] De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3] Ingekomen stukken:

4] Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd.

De penningmeester licht het verder toe.

5] Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg hierover.

6] Verslag kascommissie: Bestaand uit hr A.Kroezen en hr Minderman,

hr Minderman en hr A.Kroezen geven uitleg hierover. Het was prima voor elkaar, de penningmeester wordt decharge verleend.

7] Benoeming kascommissie leden 2007/2008. Hr J.Smeege en hr R.Bisschop. reservelid: hr J.Huizinga.

8] Bestuursverkiezing. Volgens de lijst van aftreden was dat mevr T.Enninga en

hr A.Mekkes. A.Mekkes was gestopt als bestuurslid, mevr T.Enninga had zich weer herkiesbaar gesteld, en voor hr A.Mekkes was de hr G.Slomp gevraagd om als bestuurslid toe te treden. Er waren geen tegenkandidaten en beiden zijn benoemd.

9] Aanpassing huishoudelijk regelement, dit is a/d leden overhandigd, naar enige aanpassingen d/d leden, zal het verwerkt worden, en is dan door de leden aangenomen.

10] Rondvraag; Gieneke Schroteboer: Kruizing Koekoeksdijkje/Verl-Middenraai/ Haarweg wordt te hard gereden. ( deze vraag zal b/d Gemeente neergelegd worden)

Gieneke Schroteboer: Er zitten wat gaten i/d weg langs de Middenraai.(deze vraag zal b/d Gemeente neergelegd worden)

Freddy Oelen, vraagt of het mogelijk is om een digitale klok +temperatuurmeter als dorpsklok te plaatsen, de bestaande dorpsklok wordt eerst nagekeken omdat het aan de ene kant stuk is. En er wordt gekeken wat een digitale kost.

De aanwezige leden maken zich enorme zorgen als straks de maïs campagne weer gaat beginnen( deze vraag ligt al b/d Gemeente, bestuur houd de stand v/z i/d gaten)

Jan Slomp vraagt namens de jeugdsoos, naar een bijdrage v/d Straatspeeldag dat gehouden Zal worden. Pl-Belang schenkt € 75,- v/d gebeuren.

Geert v/d Logt v/d Gemeente uitnodigen, voor een aantal onveilige situatie i/h dorp, en dat samen m/d leden te bekijken.

J.Smeege vraagt n/d straatkolken a/d Meeuwenweg ( deze vraag ligt al b/d Gemeente)

A.N.W.B. bord a/d Verl-Middenraai staat op Hoogeveen 7 km is niet goed.(Gemeente zal hier naar kijken.

De fam Minderman zegt het lidmaatschap van Pl-Belang op. Naar 20 jaar lid te zijn geweest van Pl-Belang gaan ze Nieuw-Balinge verlaten, en gaan ze verhuizen naar Leidschedam, ze blijven wel donateur van Pl-Belang, het bestuur wenst de fam Minderman veel geluk toe, op het nieuwe stekkie en veel gezondheid.

Arie van Santen vraagt naar de plannen van Woonservice a/g de woningen a/d Robertusweg 18 en 20, Woonservice heeft Pl-Belang toegezegd, zolang er nog geen nieuwe woningen gebouwd worden, de woningen 18 en 20 blijven staan een paar jaar, Pl-Belang blijft wel in gesprek met Woonservice, over e.v.t nieuw te bouwen woningen a/d Robertusweg, en dan woningen die geschikt zijn, voor ouderen en starters.

11] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: J.Stegehuis

Secretaris: A.Wielink

*****

Werkzaamheden bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 2007

1] 30 Januari 2007 gesprek gehad met College B & W Midden Drenthe

Dit waren de punten waar over gesproken is met B & W

Ø Verkeersmaatregel biovergister

Ø Voetpad langs de Haarweg

Ø Bebording kruising Meeuwenweg/Haarweg

Ø Uitritten Breistroeken

Ø Veur Uutzicht (stand van zaken)

Ø Woningbouw (senioren/starters

Ø Bestemmingsplan park de Breistroeken (stand van zaken)

Ø Munitiedepot (stand van zaken)

Ø Bedrijventerrein Koekoeksdijkje o.a (vrachtwagens)

Ø Brandweerkazerne (stand van zaken)

Ø Omgeving Meester Sieberingschool

Ø Speelplek v/d jeugd 12/18 jaar

Ø Herstel bovenbouw sluisbrug

Ø Onderhoud kanaal/bermen

Ø Kunstwerk

Ø Uitgifte kavels bestemmingsplan

Ø Verbouw Dorpshuis en bestrating

Ø Gymlokaal

Ø Extra kosten veiligheidsmaatregelen

Ø Project Ouder Onder dak

Ø Buurtacademie

Ø Bomen/voetpad Bestemmingsplan

Ø Activiteiten Politie

2] Aanvraag Paasvuur b/d Gemeente a/d Koolveen

3] Pl-Belang meegedaan v/d Ommetjes prijsvraag van Landschap Drenthe,

2 wandelroutes opgegeven, de Jan Zomerroute en ’t Veld route.

4] Gesprek m/d wijkagent gehad (Bert Eefting)

5] Naoberschap DvD gedraaid i/d Heugte (zoals het vroeger was) v/d bewoners.

6] Gesprek met Woonservice a.g Robertusweg woningen voor e.v.t nieuwbouw.

7] Voorlichting gehad Veur Uutzicht i.d Heugte voor alle bewoners.

8] Project Mooi zo Veilig zo, (werkgroep mee bezig)

9] Financiële steun gegeven aan (carbitschieten, avondvierdaagse, vlag de Heugte, mantelzorgers)

10]Gesprek met Natuurmonumenten a.g Jachtterrein en de Boerderijen a.d Hullenzandweg.

11]19 November avond georganiseerd v/d Mantelzorgers d/d werkgroep OOD.

12]28 November opening Knooppunt i/d Heugte d.d werkgroep OOD.

13]Vraag a/d Rabobank a.g pinautomaat in ons dorp.

14]Buurtacademie de werkgroep weer veel activiteiten georganiseerd.

15]Nieuwe inwoners verwelkomen.

16]Eigen website Pl-Belang, opgezet door Bram van Burg.

17]Stimuleringsprijs gewonnen van Harry de Vroome stichting, v/h project Veur Uutzicht, €5000,-, samen m/d Broekstreek.

18]Werkgroep v/h Dorpsplein rondom Dorpshuis/Meester Sieberingschool, tekening is klaar.

19]14 December bewoners uitgenodigd d/d werkgroep OOD en Buurtacademie, als thema, beweging en een diner aangeboden, (zie Kontakt van Januari)

20]En verder vele vergaderingen bijgewoond, zoals, BOKD,Dorpenoverleg MD, m/d Contactambtenaren v/d Gemeente, OOD, Buurtacademie, School en Dorpsplein, Veur Uutzicht, en het Project Mooi zo Veilig zo.

21]Het vernieuwen v/h boekje van Pl-Belang, waar alle verenigingen en besturen, en ondernemers in staan, ook hier is een werkgroep mee bezig.

22]Fruit bomen gepland a/d Breistroeken, m/d kinderen v/d beide basisscholen.

23] Overleg m/d Rabobank aangaande geld pinnen.