Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

Algemene Ledenvergadering 2009

Jaarvergadering 2009  Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

Ook dit jaar zullen wij een jaarvergadering houden, om op deze wijze van onze kant aan te geven, waar wij binnen het bestuur mee bezig zijn, en om de leden de mogelijkheid te bieden, om ook zaken in te brengen waarover wij van gedachte kunnen wisselen.

Deze jaarvergadering zal plaats vinden op  28 April 2009, aanvang 20.00 uur, in het Dorpshuis de Heugte

Aan de leden van Pl-Belang.

Agenda.

1.    Opening

2.    Notulen van de jaarvergadering 29 April 2008 (Staat afgedrukt in Kontakt)

3.    Ingekomen stukken

4.    Jaarverslag Penningmeester

5.    Jaarverslag werkzaamheden bestuur (Staat afgedrukt in Kontakt)

6.    Verslag van de kascommissie 2008/2009

Bestaand uit hr J.Smeenge, hr J.Huizinga. Reserve: hr R.Bisschop

  7.   Benoeming nieuw lid kascommissie (geen)

  8.   Bestuursverkiezing. Lijst van aftreden 2009.

        Volgens de lijst van aftreden zijn dat de hr Kees Wielink en de hr Albert Wielink. Beide heren hebben zich weer herkiesbaar gesteld.

2009: hr K.Wielink en hr A.Wielink

2010: Geen

2011: hr J.Stegehuis, hr J.Slomp en hr R.Osinga.

2012: Geen

2013: mevr T.Enninga en hr G.Slomp

2014: Geen

 9.   Natuurmonumenten geven een toelichting over de uitvoering, en plannen die zij hebben.

10.  Rondvraag.

11. Sluiting.

Secr.A.Wielink. Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge

 

 

Notulen Jaarvergadering Pl-Belang de Vooruitgang d/d 29 April 2008.

Aanwezig volgens presentielijst: 13 personen.

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering.

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd.

      De penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg hierover.

6]   Verslag kascommissie: Bestaand uit hr J.Smeenge en hr R.Bisschop,

       hr R.Bisschop geeft uitleg hierover. Het was prima voor elkaar, de penningmeester  wordt         decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2008/2009 Hr J.Smeenge en hr J.Huizinga. reservelid: hr R.Bisschop

8]   Bestuursverkiezing. Volgens de lijst van aftreden was er geen.

9]   Rondvraag;

   >   Thea zal een mededeling plaatsen in Kontakt over contributie verhoging, dat op de ledenvergadering is besloten.

  15 Mei zal met een groep vrijwilligers plaggen worden gestoken, voor de plaggehut.

  Er is op de vergadering besloten dat de brievenbus bij het informatie bord geplaatst zal worden, er zal een brief naar TNT gestuurd worden.

  Roelof Bisschop geeft aan dat a/d Mantingerweg de straat verzakt,(mail n/d Gemeente)

  De fam Smeenge geeft aan dat er een boom a/d Meeuwenweg is stuk gereden, doordat er geparkeerde auto,s a/d weg staan, er ander verkeer niet langs kan, (mail n/d Gemeente)

  Jos Post geeft a/d de tegels binnen zijn v/d speeltuin a/d Vosseveen, dit zal door vrijwilligers gelegd worden.

  Roelof Bisschop geeft aan dat er veel hondestront langs de wegen/en trapveltjes ligt,(mail n/d Gemeente)

  De nieuwe voetpaden b/h Dorpshuis/School wordt gebruikt d/d bromfietsen, overleg met de wijkagent hierover.

10] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: J.Stegehuis, Secretaris: A.Wielink

 

 

Werkzaamheden bestuur Plaatselijk-Belang De Vooruitgang 2008

  Uitritten Breistroeken, ligt bij de Gemeente.

  Veur Uutzicht het project is afgesloten.

  Woningbouw 6 stuks voor e.v.t(senioren/starters/gehandicapten) a.d Robertusweg, bouwaanvraag door Woonservice, ligt b.d Gemeente.

  Munitiedepot (stand van zaken) eind 2009 gaat het dicht, houdt het dorpsblad Kontakt in de gaten, daar zal alles in vermeld komen te staan.

  Omgeving Meester sieberingschool/Dorpshuis (dorpsplein) werkgroep mee bezig, de eerste subsidies is binnen.

  Onderhoud kanaal/bermen, gedeelte gedaan.

  Kunstwerk Meester Siebering onthult d.d kinderen van Meester Siebering.

  Uitgifte kavels bestemmingsplan dit wordt d.d Gemeente gedaan.

  De bestrating is aangelegd door vrijwilligers rondom het Dorpshuis

  Gymlokaal e.v.t vernieuwen, vraag ligt b.d Gemeente

  Werkgroep Ouder Onder dak veel georganiseerd

  Werkgroep Buurtacademie veel georganiseerd.

  Aanvraag b.d Gemeente Paasvuur a.d Koolveen, en zelfs de tweede plaats gehaald van alle Paasvuren i.d Gemeente.

  2 Wandelroutes aangelegd, Jan Zomer Route, en tVeld route, ook een boekje van uit gegeven.

  Afsluiting gehad van Veur Uutzicht i.d Heugte.

  Project Mooi zo Veilig zo afgerond, en de uitkomst is overhandigd aan wethouder Bolhuis v.d Gemeente.

  Financile steun gegeven aan een aantal activiteiten i.h dorp.

  Gesprek met Natuurmonumenten gehad over een aantal zaken.

  Nieuwe inwoners verwelkomen.

  De 65+ uitgenodigd d.d werkgroep OOD voor een brunchmaaltijd i.d Heugte.

  Jeu de boulbaan aangelegd b.d Heugte + zitbankjes

  Koningin Beatrix 6 Mei op bezoek geweest n.a.v het project Veur Uutzicht.

  Het vernieuwde boekje van Pl-Belang weer uitgegeven.

  Overleg gehad met Woonservice a.g Dorpswinkel, en nog steeds hierover in gesprek, voor een geschikte locatie.

  Project natura 2000 is in volle gang, door Provincie/Gemeente, en leden uit de dorpen, de gang van zaken zal op de site van Pl-Belang te volgen zijn.

  Verder vele vergaderingen bijgewoond, zoals, BOKD, Dorpenoverleg MD, Kontaktambtenaren  Gemeente, OOD, Buurtacademie, School en Dorpsplein, Mantelzorg, en vele telefoontjes gepleegd met de Gemeente, over de klachten die de bewoners hadden.

  Er worden twee extra lantaarnpalen geplaatst a.h voetpad b.d school.

  De Dorpsklok is vernieuwd met een nieuw uurwerk.

  De historie wordt vast gelegd van Nw-Balinge op CD.

  Er worden ook nog lichtgevende grondpotten b.h monument MS geplaatst.