Doelstelling en Werkwijze

Stichting Peuterspeelzalen Midden Drenthe

De Stichting is opgericht per 1 januari 2003 te Westerbork. De stichting is ontstaan door een fusie van 13 peuterspeelzalen in Midden Drenthe. Het doel van de Stichting is het bevorderen van de ontwikkeling van  jonge kinderen, door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

A.   Het inrichten en in stand houden van peuterspeelzaal mogelijkheden voor kinderen, in de meest ruime zin van het woord;

B.   Regelmatig overleg met de ouders van de kinderen, die de peuterspeelzaal bezoeken;

C.   Het leggen van kontakten met instel­lin­gen of organisa­ties met een soortgelijk of aanverwant doel;

D.  Alle andere wettige middelen.

De middelen van de Stichting worden verkregen uit:

Ouderbijdragen;  Subsidies;  Acties en dergelijke;  Schenkingen, erfstellingen en legaten.

Ieder jaar wordt een exploitatieoverzicht uitgewerkt waarin rekening en verantwoording  wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid.

Eénmaal per jaar wordt er, bij voldoende belangstelling een gezamenlijke ouderavond georganiseerd waarin het exploitatieoverzicht behandeld wordt.

ORGANISATIESTRUKTUUR

De organisatie van de Stichting is schematisch als volgt samengesteld: [niet te kopiëren, zie infoboekje]

VERANTWOORDELIJKHEID

De SPMD hecht – uiteraard – veel waarde aan kwalitatief goed aanbod peuterspeelzaal.  De SPMD gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders/verzorgers die hun kind(eren) bij één van de peuterspeelzalen plaatsen. Dat betekent dat met de wensen van ouders waar mogelijk rekening wordt gehouden. De SPMD heeft daarnaast een duidelijke eigen verantwoordelijkheid. Die wordt vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan en uit zich onder meer in een afgewogen visie en een daaruit voortvloeiende werkhouding en werkwijze. Aan het hoofd van de SPMD staat het stichtingsbestuur. Dit is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Mensen met deskundigheid op, ervaring met en gevoel voor het peuterspeelzaalwerk. Mensen ook, die zich terdege bewust zijn van dat het een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt als ouders of verzorgers hun kind(eren) aan iemand anders toevertrouwen. De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator en de leiding. Alle personeelsleden hebben een bevoegdheid voor de functie die ze uitoefenen. Zij zijn in eerste instantie aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen.

HET BESTUUR

Het bestuur van de S.P.M.D. verzorgt het beleid van de Stichting en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de het functioneren van de peuterspeelzaal. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een contact- persoon van de coördinator en een algemeen lid. Men wordt minstens voor 3 jaar lid van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor:

-    Vaststellen beleids- & activiteitenplan en bijbehorende begroting.

-    Rechtspositie personeel, bijv. in dienst nemen, ontslaan etc. van  personeelsleden

-    Subsidies aanvragen.

-    Verzorgen van begrotingen en jaarverslagen.

-    Bewaken van de voortgang in werkzaamheden.

-    Verantwoording van de Stichting naar buiten.

-    Gebouwenbeheer.

-    Op voorstel beslissen over het al dan niet opstarten van nieuwe peutergroepen.

Als er besluiten dienen te worden genomen die niet omschreven staan in de taken en bevoegdheden van het bestuur of waar de Statuten dan wel het Huishoudelijk Reglement niet in voorzien beslist het bestuur. In spoedeisende gevallen dient het bestuur direct actie te ondernemen en wordt achteraf geëvalueerd.

DE COöRDINATOR

De S.P.M.D. heeft één coördinator, die regelmatig op de speelzalen komt en die onder meer de leidsters helpt bij vragen over kinderen. Pauline Daum 0593 333 298. De coördinator heeft o.a. de volgende taken:

-     Personeelsbeleid

-     Deskundigheidsbevordering van de leid­sters;

-     Begeleiding van de individuele leidster;

-     Advisering bij aanmelding van kinderen met een specia­le indicatie;

-     Meedenken over/aansturen van het beleid van de S.P.M.D.;

-     Legt verantwoording af aan het Bestuur;

-     Contactpersoon voor alle geledingen binnen de stichting;

-     Lid van sollicitatiecommissie;

-     Stageplaatsing en contact scholen;

-     Eindverantwoordelijk voor functionaliteit en onderhoud accommodaties;

-     Bewaakt procedure klachtenregeling en afhandeling hiervan;

-     Draagt zorg voor het opstellen van een ARBO-beleidsplan en uit­voering;

-     Opstellen van de administratieve organisatie;

DE OUDERCOMMISSIE

Elke speelzaal draait zelfstandig met eigen leidster[s] en een eigen oudercommissie per locatie. Deze commissie behartigt de praktische belangen van de speelzaal/zalen in die locatie. De oudercommissie bestaat uit een groep ouders, die in en voor de [eigen] speelzaal allerlei  activiteiten organiseren.  Samen met de peuterleidster[s], vergadert de oudercommissie minimaal 4 maal per jaar.

De taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn:

- Mede zorg dragen voor schoonmaak en onderhoud gebouw en inventaris;

- Mede signaleren van vervanging inven­taris [speelgoed, meubilair etc.];

- Samenstellen van activiteiten voor de speelzaal;

- Verzorgen peuteradministratie;

- Uitvoeren van besluiten genomen door het bestuur;

- Signaleren van problemen binnen de peuterspeelzalen en oplossingen hiervoor aandragen.

De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, peuteradministratie en een ouderraadslid. Men wordt voor minstens 2 jaar lid van een oudercommissie, waarbij geldt dat 2/3 van de leden een kind op de peuterzaal dient te hebben.

DE OUDERRAAD

Gebruikers moeten de gelegenheid krijgen een spreekbuis te organiseren in de vorm van een klantenplatform. In de speelzaal zijn de kinderen de feitelijke gebruikers. Gezien hun leeftijd treden de ouders voor hen in de plaats. Dit klantenplatform heet “ouderraad”. Inspraak en advies van de gebruikers van de stichting krijgt op de verschillende beleidsterreinen vorm in deze ouderraad. Om de lijnen kort te houden, neemt per locatie een lid uit de oudercommissie plaats in de ouderraad. De ouderraad bestaat uit tenminste acht leden. Geen van de leden van de ouderraad mag in dienst zijn van Stichting Peuterspeelzalen, lid zijn van het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen of als vrijwilligster werkzaam zijn bij de Stichting. De ouderraad benoemt zelf een voorzitter, een secretaris en een penningmeester uit haar midden. Leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van minimaal twee jaar, waarbij geldt dat 2/3 van de leden een kind op de peuterzaal dient te hebben.

Taken en verantwoordelijkheden

De ouderraad is een orgaan van overleg, advies en controle en heeft tot doel:

1.   de belangenbehartiging van ouders, die gebruik maken van de diensten van de stichting;

2.   het bestuur van de stichting te adviseren en te toetsen over zaken die van algemeen belang zijn voor de ouders;

3.   intermediair zijn tussen oudercommissies en bestuur.

De ouderraad heeft de verantwoordelijkheid om maximaal twee bestuursleden en minimaal één bestuurslid, geen lid zijnde van de lokale oudercommissies of ouderraad zelf, voor te dragen voor het stichtingsbestuur.

DE PERSONEELSRAAD

De personeelsraad heeft op grond van de CAO zowel instemmings- als adviesrecht. Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid om over alles met de personeelsraad een [aanvullende] regeling te treffen, voor zover deze regeling niet in strijd is met de CAO.

Het instemmingsrecht heeft betrekking op regelingen als:

- taken en verantwoordelijkheden van de personeelsraad;

- werktijden;

- arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim;

- aanvullende regelingen die in overleg met het bestuur zijn vastgesteld, [bijvoorbeeld gratificaties aan werknemers of een  pc-prive-project]. Zonder instemming van de personeelsraad kan het bestuur over deze zaken in beginsel geen besluit nemen.

Het adviesrecht heeft betrekking op de hiernavolgende zaken:

- verhuizing van de instelling;

- reorganisatie;

- belangrijke investering;

- regelingen op het gebied van: aanstellings-, ontslag-, of  bevorderingsbeleid;

- personeelsopleiding [scholing/bijscholing];

- werkoverleg;

- behandeling van klachten;

- persoonsregistratie van werknemers;

- gedrag of prestaties van werknemers.

VACATURES

Regelmatig komen er plaatsen vrij in zowel het Dagelijks Bestuur van de S.P.M.D. als in de diverse oudercommissies. Oproepen voor nieuwe bestuurs- en oudercommissie leden worden geplaatst in een infobrief,  opgehangen in de peuterspeelzaal en/ of via briefjes aan de kinderen. Daar alleen de peuterleidsters in dienst zijn van de S.P.M.D, moeten alle andere werkzaamheden door vrijwilligers verricht worden. Heeft u [te zijner tijd] belangstelling voor een vrijgeko­men bestuurs- of oudercommissiefunctie, meldt u zich dan!  Het is niet alleen nuttig, maar ook heel gezellig en leerzaam werk!

AANMELDING EN AFMELDING

De leeftijd van de peuter op de speelzaal ligt tussen de 2 en de 4 jaar. Er zitten maximaal 10 tot 15 kinde­ren in één groep., afhankelijk van de grootte van een locatie. Een kind kan aangemeld worden vanaf 1 jaar en 6 maanden. Inschrijvingspapieren kunnen gehaald worden bij de peuterspeelzaal of aangevraagd worden bij de peuteradministratie in de  locatie. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier [ zie voorbeeld] bij de peuteradministratie én het  vaststellen van de ouderbijdrage  -na ontvangst van het machtigingsformulier [zie voorbeeld] bij Nofak-  staat uw peuter ingeschreven.  Wanneer er geen plaats is, wordt uw kind onder aan de wachtlijst geplaatst.  Deze wachtlijst wordt in volgorde van bin­nenkomst afgewerkt. U hoort tijdig wanneer uw kind geplaatst wordt. U kunt met de leidster overleggen op welke wijze u kennis wilt komen maken.

NB: In de maand december en vanaf 6 tot 4 weken voor de zomervakantie worden er geen peuters meer geplaatst.

Afmelding: bij de peuteradministratie. [zie ook artikel 5 Huishoudelijk Reglement].

VOORBEELD AANMELDINGSFORMULIER

VOORBEELD MACHTIGINGSFORMULIER

DE OUDERBIJDRAGE

Onze speelzalen ontvangen jaarlijks een gemeentelijke subsidie om de speelzalen te kunnen laten functioneren. Deze subsidie is echter niet toereikend om alle kosten zoals salarissen, huur van de speelzalen, schoonmaak, aanschaf en onderhoud van speelgoed, als ook de benodigde verzekeringen te kunnen dekken. Dit is dan ook de reden dat wij u om een bijdrage moeten vragen. De hoogte van uw bijdrage is afhankelijk van uw totale gezinsinkomen. De ouderbijdrage is verschuldigd per maand en dient tevens tijdens de (korte) vakanties te worden doorbetaald. In totaal betaalt u 11 maanden per jaar. Waar het gaat om meerlingen geldt een korting van 25% voor het tweede en volgende kind.

WIJZE VAN BETALING

De maandelijkse ouderbijdrage wordt automatisch, in het begin van de maand geïncasseerd. [zie ook art. 15 van het Huishoudelijk Reglement]. Indien u de stichting om dringende redenen niet wilt machtigen, kunt u schriftelijk bij het bestuur aangeven dat u met acceptgiro wilt betalen en wordt u € 2,50 extra administratiekosten per keer in rekening gebracht.

De tariefgroepen:

Door de SPMD worden de volgende inkomensgroepen, met de daarachter vermelde tarieven gehanteerd per seizoen 2004-2005. [zie schema]. Per jaar stelt het bestuur de hoogte van de ouderbijdrage vast.  Bij plaatsing in categorie A t/m D dient een verklaring van de loongegevens [ kopie recente loonstrook of in geval van een eigen bedrijf een verklaring van de accountant] van het totale netto gezinsinkomen getoond te worden. Bij tweeverdieners dus van beide de loongegevens.  U kunt uw loongegevens tonen of een kopie sturen naar het financieel administratiekantoor Nofak van de SPMD [zie ook art. 12 van het Huishoudelijk Reglement]. De kopieën van de loongegevens worden vertrouwelijk behandeld en na inzage vernietigd. Administratiekantoor: NOFAK, Hoofdstraat 86 te 9531 AJ  Borger

U kunt er ook voor kiezen geen loongegevens te tonen, dan wordt u automatisch in de hoogste categorie E geplaatst. De maandelijkse ouderbijdrage kan i.p. alleen via automatische machtiging aan de Stichting Peuterspeelzaal Midden Drenthe [SPMD] betaald worden. Deze machtiging wordt u bij inschrijving van het kind verstrekt.  Als uw kind de peuterspeelzaal verlaat en de verschuldigde bedragen zijn voldaan ver­valt de machtiging automatisch. [zie ook artikel 12 Huishoudelijk Reglement].

seizoen 2004-2005

Netto gezinsinkomen in euro Bijdrage bij 5 uur per week speeltijd, in €  per maand: Bijdrage bij 6 uur per week speeltijd, in €  per maand:
< 1.140

20.60

22.65
B     1.140 -  1.365 24.70

27.20

C     1.365 – 1.820 26.80

29.45

D     1.820 – 2.275

28.85

31.70

E              > 2.275 30.90 34.00

HET BEZOEK AAN DE SPEELZAAL

In overleg met de leidster kunt u een keer van tevoren even komen kijken. Uw kind heeft dan tijd om even te wennen. De leidster heeft dan even tijd om u op de hoogte te stellen van de gang van zaken. Mocht het echt nodig zijn dan kunt u in overleg met de leidster de eerste keer/keren een gedeelte van de ochtend/middag bij uw kind blijven als dit nodig mocht zijn.

ENKELE WENKEN

-     Legt u uw kind goed uit wat de speelzaal is. U kunt b.v. vertellen dat er meer kinderen zijn, dat er veel speelgoed is, een zandbak, fietsjes etc., dat er juffen zijn die met de kinderen spelen.

-     Voor de net 2-jarigen kan de ochtend wat lang zijn, breng uw peuter dan wat later of haal uw kind wat eerder op (dit wel in overleg met de leidster).

-     Verder raden wij u aan uw kind vooral geen nette kleren aan te trekken. Er zijn namelijk speelmogelijkheden met zand, water, verf en klei en er wordt vrij veel op de grond gespeeld. Uw kind klimt en holt; kleed het daarom niet te warm. Als het regent en uw kind draagt laarzen, geeft u dan sloffen of schoenen mee.

-     Wanneer u weggaat, neemt u dan duidelijk afscheid. Zwaai nog een keer voor het raam, maar ga niet meer terug, ook als uw kind mocht huilen. Na een duidelijk afscheid zijn de tranen meestal zo weer droog. Zeg nadrukkelijk tegen uw kind dat u hem/haar weer komt ophalen.

-     Indien een ander dan de vader of moeder het kind komt halen en de leidster kent de persoon niet, wilt u dit dan tevoren aan de leidster zeggen?

-     Wees ervan overtuigd dat de leidster u zal bellen als dit nodig mocht zijn.

-     Wilt u meehelpen? Zorgt u er dan voor dat de naam van uw kind op beker, deksel, tasje, das, en jas staat. Dat gaat heel gemakke­lijk met een stukje leukoplast.

-     Wilt u uw kind zo weinig mogelijk speelgoed van huis meegeven, andere kinderen willen er ook mee spelen, het gaat misschien stuk en dat geeft alleen maar teleurstelling.

-     Als uw kind nog niet zindelijk is, wilt u dan voldoende ver­scho­ning meegeven? [Luier en broekje, verschoondoekjes of washand en handdoek. Reservekleding indien nodig].

Een heel belangrijk punt is:

Is uw kind koortsig of heeft het diarree of iets dergelijks, laat uw kind dan thuis! Wilt u het doorgeven aan de leidster als uw kind een [besmettelijke] ziekte heeft.

DAGINDELING

De groepen werken met een vaste dagindeling. Dit geeft structuur en duidelijkheid aan de peuters. Per groep kan dit iets verschillen, zie ook  in de bijlage van de locaties. Wilt  u uw kind voor de pauze iets te eten en/of te drinken meegeven? Bijv. fruit, [schoongemaakt en indien nodig geschild], crackers, brood, enz.. Voor het drinken kunt u melk, vruchtensap [géén koolzuurhoudende dranken!] enz. meegeven. Graag de beker en het bakje niet te vol.

FEESTEN

Als een kind jarig is wordt dit natuurlijk ook op de peuterspeelzaal gevierd. Het kind mag dan trakteren en de peuterjuf zorgt voor een feestmuts! Alle reguliere feesten worden gevierd, zoals Pasen, Sintmaarten, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vader- en moederdag. Aan het einde van ieder schooljaar hebben we met de kinderen een dag, waarop we iets bijzonders met hen gaan doen om te vieren dat het zomer is en men fijn op vakantie kan gaan. Ook hierover wordt u ruim van tevoren ingelicht. We proberen snoep niet te stimuleren.  Sommige ouders hebben grote bezwaren tegen snoepen: er zijn peuters die wel mogen snoepen; er zijn peuters met [kleurstof/voedsel]allergieën die niet of zeer weinig mogen snoepen.

De SPMD vindt belangrijke uitgangspunten:

-     Gebruik van producten met zo min mogelijk toegevoegde suiker.

-     Voeding zonder chemische toevoegingen zoals kleur-, geur- en smaakstoffen.

KONTAKTEN TUSSEN OUDER[S] EN LEIDSTER[S]

Als zich in de groep iets bijzonders heeft voorgedaan met betrekking tot uw kind, dan zal de leidster u hierover inlichten. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met de leidster als het gedrag van uw kind daartoe aanleiding geeft.  In ieder geval wordt een regelmatig contact met de leidster op prijs gesteld. Wilt u ook de leidster informeren over bijzondere voorvallen in uw gezin, zodat zij uw kind, zonodig, meer aandacht kan geven. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop de leidster omgaat met uw kind. In zo'n geval probeert u eerst met de leidster in kwestie dit probleem op te lossen. Komt u hier samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de coördinator.

OUDERHULP

Als uw kind geplaatst is op de speelzaal, betekent dit voor u als ouder/verzorger, dat u bepaalde verplichtingen hebt tegen­over de peuterspeelzaal. Dit houdt in dat we een beroep doen op de ouders/verzorgers om mee te helpen om de peuter­speelzaal schoon te maken en u wordt gevraagd om, indien nodig,  bij toerbeurt [twee achtereenvolgende] dagdelen mee te draaien. Meedraaien op de peuterspeelzaal betekent dat terwijl u eens kijkt hoe het allemaal toe gaat in de peutergroep van uw kind, u de leidster helpt met de begeleiding en het opruimen nadien. U kunt in de peuterspeelzaal op de lijsten zien wanneer u aan de beurt bent om mee te draaien en wanneer u moet schoonmaken.  We maken wekelijks schoon per groep, d.w.z. dat we per schoonmaakavond de ouders van een bepaalde groep vragen te helpen. Kunt u niet op die datum, dan kunt u natuurlijk altijd met een andere ouder/verzorger ruilen. Dit wel graag in overleg met de leidster. Twee keer per schooljaar worden alle materialen schoongemaakt: puzzels, auto’s blokken, poppenkleertjes e.d..  Deze grote schoonmaak doen wij uit hygiënisch oogpunt. We hoeven u het belang van spelen met schoon speelgoed niet uit te leggen. Bovendien is de schoonmaakavond een gezellige avond waar de ouders en leidsters elkaar beter kunnen leren kennen. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

OUDERAVOND

Bij voldoende belangstelling organiseert het bestuur éénmaal per jaar een gezamenlijke ouderavond voor de SPMD.  Op aanvraag worden de financiële jaarstukken toegezonden.

SPEELGOEDREPARATEUR/KLUSJESMAN

In verband met het veelvuldig gebruik van het speelgoed is het noodzakelijk dat het wordt onderhouden. Dit wordt gedaan door de speel­goedreparateur/klusjesman. Ouders die handig zijn en graag knutselen zijn van harte welkom.

ACTIES

Locale acties gehouden gedurende een schooljaar komen ten goede aan de peuterspeelzaal t.w. voor speelgoed en meubilair. De ouderbijdrage en subsidies daarentegen worden gebruikt om de huur en de salarissen te betalen. Door acties te organiseren kunnen de betreffende speelzalen hun kas spekken om zo aankopen te verrichten die buiten het budget vallen.

VAKANTIES / VRIJ

Houdt u er rekening mee, dat niet alle vakanties precies gelijk lopen met die van de basisscholen, daar elke basisschool ruimte krijgt om dagen zelf in te vullen en deze niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Dit kan betekenen dat de ene basisschool wel vrij heeft en de andere niet. Een overzicht van de vakantiedagen kunt u terugvinden in de bijlage van de locatie. Daarnaast kan het zijn dat de peuterspeelzaal 1 dagdeel per jaar gesloten is i.v.m. [bij]scholing van de leidster. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.[ zie ook art.29 van het huishoudelijk reglement].

van peuterspeelzaal naar basisschool

Hoewel u met uw peuter net aan het begin staat van deze lijn is de ontwikkeling van uw kind al volop bezig vanaf  het moment van bestaan. De peuterspeelzaaltijd probeert door een specifiek aanbod van spel- en speelactiviteiten een extra stimulans te geven aan de ontwikkeling van de peuter. We spreken daarom de Nederlandse taal met uw peuter en u.  En omdat ontwikkeling geen momentopname is, hechten we aan een goede overdracht van peuterspeelzaal naar de  basisschool om de doorgaande lijn te bevorderen. Dit gebeurd met behulp van een overdrachtsformulier [zie voorbeeld]. U wordt geacht zelf uw kind aan te melden voor de basisschool.

 

emailadres Peuterspeelzaal