Huishoudelijk Reglement

Stichting Peuterspeelzalen Midden Drenthe

Artikel 1

De openingstijden zijn per peuterspeelzaal verschillend. U kunt dit terugvinden  op de pagina’s 4,5 en 6 van dit boekje.

Artikel 2

Bij aankomst in de speelzaal moet het kind worden overgedragen aan de leidster of helpster en neemt de ouder afscheid van het kind. Bij het ophalen laat de ouder de leidster of helpster weten, dat zij het kind meeneemt. Indien een "vreemde" het kind haalt, moet dit bij de leidster of helpster bekend zijn.

Artikel 3

Kinderen vanaf 1 jaar en 6 maanden kun­nen op de wachtlijst worden geplaatst. Ouders kunnen bij aanmelding een voorkeur aangeven m.b.t. de dagdelen [indien van toepassing].

Artikel 4

Toegelaten worden kinderen van 2 tot 4 jaar. In principe geschiedt plaatsing in volgorde van opgave, met uitzondering van het genoemde  in artikel 5, 6, 7 en 12. Het bestuur heeft het recht in bijzondere gevallen anders te beslissen.

Artikel 5

Plaatsing geschiedt op volgorde van wachtlijst. Ouders kunnen ten  alle tijde plaatsing in een groep weigeren, bij herhaaldelijk weigeren wordt het kind onder aan de wachtlijst geplaatst. I.v.m. administratieve redenen en om de rust van uw peuter en de groep te handhaven kan er in principe  niet van groep worden gewisseld. In verband met de drukte in de maand december en 6 tot 4 weken voor de zomervakantie worden er geen peuters geplaatst in deze perioden.

Artikel 6

Ouders van kinderen die verhuizen en waarvan de kinderen in de vorige plaats reeds geplaatst waren op een peuterspeelzaal, worden na voldoende bewijs hiervan, met voorrang geplaatst. Bij gelijktijdig voorkomen van twee voorrangsgevallen beslist de leeftijd, waarbij het oudste kind het eerst wordt geplaatst. Wisselen van speelzaal om andere redenen, kan alleen in overleg met de betrokken locatie.U kunt dit schriftelijk aanvragen bij de coördinator.

Artikel 7

Prioriteit kan worden verleend op advies van arts en/of psycholoog, waarbij per geval de coördinator beslist. Dit moet gedaan worden d.m.v. een schriftelijke verklaring. die u indient bij de coördinator.

Artikel 8

Bij toelating wordt vastgesteld op welke halve dagen het kind de speelzaal kan bezoeken.

Artikel 9

Voor ieder kind geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden.

Artikel 10

Bij opzegging tijdens de proeftijd wordt voor een halve maand of een hele maand berekend; bepalend hiervoor is of de opzegging vóór of na de 15e van de maand is geschied. Als uw kind voor de 15e van de maand op de peuterspeelzaal geplaatst kan worden, bent u de hele maand ouderbijdrage verschuldigd en vanaf de 15e van de maand een halve maand ouderbijdrage. Bij afmelding geldt het omgekeerde: gaat uw kind voor 15e van de maand van de peuterspeelzaal, dan bent u nog een halve maand ouderbijdrage verschuldigd en na de 15e dient u die hele maand te betalen. Er geldt een wederzijdse proeftijd van 2 maan­den, daarna geldt een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen dient u [schriftelijk] te doen bij de peuterad­ministra­tie in de eigen kern, ook als uw peuter tussentijds de peuterzaal verlaat.

Artikel 11

De ouderbijdrage, die wordt vastgesteld door het bestuur, wordt jaar­lijks herzien met de start van het nieuwe seizoen.

Artikel 12

Er zijn vijf groepen ouderbijdragen, die elk een andere inkomensgroep omvatten. Na het tonen van de loongegevens* wordt bepaald in welke groep van ouderbijdrage men valt.  De kopieën van de loongegevens worden, samen met het machtigingsformulier [zie pag. 16]opgestuurd naar het administratiekantoor Nofak. De kopie loongegevens worden vertrouwelijk behandeld en na inzage vernietigd. Indien bij plaatsing van het kind de loongegevens niet zijn getoond,valt u automatisch in de hoogste categorie. Uw kind kan niet op de wachtlijst geplaatst worden als het machtigingsformulier niet ontvangen is. * loonstrookje[s] / verklaring accountant

Artikel 13

Waar het gaat om meerlingen [tweeling, drieling] geldt 25% korting vanaf het tweede kind.

Artikel 14

Afhankelijk van de periode waarin de zomervakantie valt, is over de maand juli of augustus geen ouderbijdrage verschuldigd. De overige maanden dienen bij automatische betaling te worden voldaan.

Artikel 15

De automatische incasso van de ouderbij­drage gebeurt voor de 5e van de maand. De betaling vindt achteraf plaats. Bv. in juni wordt over mei geïnd. Er wordt van u verwacht  dat de ouderbijdrage beschikbaar is op de door u opgeven bank– of girorekening. Mocht de inning niet lukken, wordt u de administratiekosten in rekening gebracht. Per keer wordt € 2,50 aan u doorberekend.

1.         Als de inning niet mogelijk is, wordt in de erop volgende maand de ouderbijdrage dubbel en € 2,50 administratiekosten afgeschreven. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

2.         Mocht de automatische incasso van de ouderbijdrage voor de 2e achtereenvolgende maand ook niet mogelijk zijn, dan wordt de in de erop volgende maand de ouderbijdrage over 3 maanden en € 5,00 administratiekosten. Tevens ontvangt u een tweede herinnering.

3.         Bij een 3e achtereenvolgende maand waarbij de ouderbijdrage opnieuw niet kan worden ingenomen door de bank, ontvangt u een aangetekende aanmaning en wordt de deurwaarder/ incassobureau ingeschakeld. Hierbij dient vermeld te worden, dat de openstaande ouderbijdragen,  bank-, administratie– en deurwaarderskosten aan u doorberekend worden. Tevens zal uw kind van de peuter­speelzaal worden verwijderd. Hierna hebt u nog 30 dagen de tijd om de ouderbijdragen te betalen, daarna zal zijn/haar plaats worden ingenomen door een betalend kind.

Artikel 16

Door de Stichting wordt geen collectieve W.A.-verzekering voor de leidster/kinderen en vrijwilligster/ hulpmoeder afgesloten.

Artikel 17

De peuterspeelzaalvakanties zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de basisschool- vakanties. Daarnaast heeft iedere peuterspeelzaal één extra vrije dag die naar keuze  ingevuld kan worden.

Artikel 18

Tijdens ziekte moet men de eerste 14 dagen normaal betalen, daarna is men geen bijdrage meer verschuldigd gedurende de ziekte.

Artikel 19

Ziekte van een kind dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de leidster van de speelzaal. Van een besmettelijke ziekte in een gezin dient direct melding te worden gemaakt. In geval van mogelijk besmettingsgevaar is de leidster bevoegd een kind de toegang tot de speelzaal te weigeren, na overleg met de huisarts.

Artikel 20

De kinderen mogen drinken en fruit meenemen. Bij verjaardagen mag getrakteerd worden in overleg met de leidster.

Artikel 21

Ieder kind, die nog niet zindelijk is, moet bij zich hebben: een plastic zak, waarin broekjes of papieren luiers, verschoondoekjes of washand en handdoek zitten.

Reservekleding indien nodig. Liever geen luierbroekjes meegeven, dan moeten broek en schoenen allemaal uit!

Artikel 22

Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van kleding en meegebracht speelgoed.

Artikel 23

Het bestuur zal, bij voldoende belangstelling, ieder jaar  een gezamenlijke ouder­avond beleggen. Het programma van deze avonden wordt tijdig bekend gemaakt.

Artikel 24

Voordat een kind komt, kan het vrijblijvend van tevoren samen met de ouder komen, in overleg met de leidster[s].

Artikel 25

Bij plaatsing van een kind verplicht één der beide ouders of een vervanger zich om, bij toerbeurt met andere ouders, te helpen bij het schoonhouden van de speelzaal.

Artikel 26

Bij plaatsing van een kind verplicht één der ouders [of een vervang[st]er] zich om, bij toerbeurt met andere ouders, de leidster te helpen in de peuterspeelzaal.

Artikel 27

In de peuterspeelzaal wordt de Nederlandse taal gesproken.

Artikel 28

Ter bevordering van de doorgaande lijn peuterspeelzaal naar basisschool, wordt er bij overgang van een kind naar de basisschool, een overdrachtsformulier door de peuterleidster ingevuld in overleg met de ouders/ verzorgers.

Artikel 29

In het kader van gezondheid en veiligheid is het personeel verplicht bedrijfshulpverlening te volgen en te herhalen. Het kan zijn dat de peuterspeelzaal hierdoor komt te vervallen.

Artikel 30

Klachten kunt u schriftelijk richten aan het bestuur van de SPMD. Uw klacht wordt volgens vastgestelde procedure afgehandeld. Deze kunt u opvragen bij het kantoor. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Artikel 31

In gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

 

emailadres Peuterspeelzaal